Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0257(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0153/2010

Keskustelut :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Äänestykset :

PV 22/09/2010 - 5.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0331

Pöytäkirja
Tiistai 21. syyskuuta 2010 - Strasbourg

9. Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) ***I - Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan osalta [KOM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta [KOM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan esitteli mietinnöt.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michèle Rivasi (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Claude Turmes (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, António Fernando Correia De Campos S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Michail Tremopoulos Verts/ALE-ryhmän puolesta, Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu ja Licia Ronzulli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt ja Dominique Riquet.

Puheenvuorot: Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja), Antonio Tajani ja Linda McAvan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.9.2010, kohta 5.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö