Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0257(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0153/2010

Debatter :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Omröstningar :

PV 22/09/2010 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0331

Protokoll
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg

9. Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) ***I - Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av direktiv 2001/83/EG) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet [KOM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel [KOM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Michèle Rivasi (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Claude Turmes (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, António Fernando Correia De Campos för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Michail Tremopoulos för Verts/ALE-gruppen, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu och Licia Ronzulli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt och Dominique Riquet.

Talare: Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande), Antonio Tajani och Linda McAvan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 22.9.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy