Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0076(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0239/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0239/2010

Συζήτηση :

PV 21/09/2010 - 10
CRE 21/09/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 22/09/2010 - 5.6
CRE 22/09/2010 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0145
P7_TA(2010)0333

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

10. Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων [COM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Η Christa Klaß παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Amalia Sartori (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox και Csaba Sándor Tabajdi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Jarosław Kalinowski και John Bufton.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Christa Klaß.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.9.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου