Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2856(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0518/2010

Keskustelut :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Äänestykset :

PV 22/09/2010 - 5.14

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0341

Pöytäkirja
Tiistai 21. syyskuuta 2010 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 20.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

14. Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, Georgios Stavrakakis S&D-ryhmän puolesta, Riikka Manner ALDE-ryhmän puolesta, François Alfonsi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves ja Sari Essayah.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik ja Bogusław Sonik.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos ja Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta eurooppalaisesta strategiasta vuoristo- ja saaristoalueiden ja harvaanasuttujen alueiden taloudelliseksi ja sosiaaliseksi kehittämiseksi (B7-0518/2010)

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell ja Maria Badia i Cutchet S&D-ryhmän puolesta taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (B7-0519/2010)

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher ja Giommaria Uggias ALDE-ryhmän puolesta taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (B7-0520/2010)

- François Alfonsi ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (B7-0521/2010)

- Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta Euroopan unionin strategiasta pohjoisimpien alueiden, rajaseutualueiden, vuoristo- ja saarialueiden sekä harvaan asuttujen alueiden kehittämiseksi taloudellisesti ja sosiaalisesti (B7-0522/2010)

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira ja Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE-ryhmän puolesta taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (B7-0523/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.9.2010, kohta 5.14.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö