Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2856(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0518/2010

Debatter :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Omröstningar :

PV 22/09/2010 - 5.14

Antagna texter :

P7_TA(2010)0341

Protokoll
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 20.30 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

14. Den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jan Olbrycht för PPE-gruppen, Georgios Stavrakakis för S&D-gruppen, Riikka Manner för ALDE-gruppen, François Alfonsi för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik och Bogusław Sonik.

Talare: Johannes Hahn.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos och Niki Tzavela för EFD-gruppen, om den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell och Maria Badia i Cutchet för S&D-gruppen, om den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsområden, öregioner och glesbefolkade regioner (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher och Giommaria Uggias för ALDE-gruppen, om den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner (B7-0520/2010),

- François Alfonsi och Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, om den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, om den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i de nordligaste regionerna, gränsregioner, bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira och Marie-Thérèse Sanchez-Schmid för PPE-gruppen, om den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner (B7-0523/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.14 i protokollet av den 22.9.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy