Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 3.Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο ***I (συζήτηση)
 4.Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 6 Οκτωβρίου 2010 (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010: OLAF και αναθεώρηση των ιδίων πόρων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων ***I (ψηφοφορία)
  
5.4.Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο ***I (ψηφοφορία)
  
5.5.Συμφωνία επανεισδοχής ΕΚ/Πακιστάν *** (ψηφοφορία)
  
5.6.Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία (ψηφοφορία)
  
5.7.Νομοθεσία της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ψηφοφορία)
  
5.8.Πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (ψηφοφορία)
  
5.9.Μείωση της φτώχειας και δημιουργία απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004) ***I - Φαρμακοεπαγρύπνηση (τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ) ***I (συζήτηση)
 10.Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***I (συζήτηση)
 11.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 (συζήτηση)
 12.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010: εγγύηση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 122 της ΣΛΕΕ - χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 13.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 14.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών, νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών (συζήτηση)
 15.Ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Kοινότητας (συζήτηση)
 16.Χρήση κοινοτικών εμπορικών σημάτων στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (170 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (256 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (121 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (166 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (222 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (236 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (453 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (446 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου