Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 21 september 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 3.Veiligstelling van de aardgasvoorziening ***I (debat)
 4.Top EU-China op 6 oktober 2010 (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Ontwerp van gewijzigde begroting 5/2010: OLAF en herziening van de eigen middelen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Voltooiing van de interne markt voor e-handel (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart ***I (stemming)
  
5.4.Veiligstelling van de aardgasvoorziening ***I (stemming)
  
5.5.Overnameovereenkomst tussen de Europese Unie en Pakistan *** (stemming)
  
5.6.Handel en economische betrekkingen met Turkije (stemming)
  
5.7.Tenuitvoerlegging van EU-wetgeving tot behoud van de biodiversiteit (stemming)
  
5.8.Preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (stemming)
  
5.9.Vermindering van armoede en het scheppen van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Geneesmiddelenbewaking (wijziging Verordening (EG) nr. 726/2004) ***I - Geneesmiddelenbewaking (wijziging Richtlijn 2001/83/EG ***I (debat)
 10.Het op de markt brengen en het gebruik van biociden ***I (debat)
 11.Meerjarig financieel kader voor 2007-2013 (debat)
 12.Ontwerp van gewijzigde begroting 7/2010: door de Europese Unie verstrekte garantie overeenkomstig artikel 122 VWEU - financiële bijstand aan de lidstaten (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 14.Een Europese strategie voor de economische en sociale ontwikkeling van berggebieden, eilanden en dunbevolkte gebieden (debat)
 15.Opname van luchtvaartactiviteiten in het systeem voor handel in emissierechten in de Gemeenschap (debat)
 16.Gebruik van communautaire handelsmerken op de interne markt (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (152 kb) Presentielijst (60 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (256 kb) 
 
Notulen (117 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (149 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (220 kb) 
 
Notulen (220 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (172 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (366 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid