Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 3.Tryggad gasförsörjning ***I (debatt)
 4.Toppmöte mellan EU och Kina den 6 oktober 2010 (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Förslag till ändringsbudget nr 5/2010: Olaf och översyn av egna medel (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Fullbordandet av den inre marknaden för e-handel (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart ***I (omröstning)
  
5.4.Tryggad gasförsörjning ***I (omröstning)
  
5.5.Återtagandeavtal mellan EU och Pakistan *** (omröstning)
  
5.6.Handel och ekonomiska förbindelser med Turkiet (omröstning)
  
5.7.EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald (omröstning)
  
5.8.Förebyggande av katastrofer (omröstning)
  
5.9.Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) ***I - Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av direktiv 2001/83/EG) ***I (debatt)
 10.Utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter ***I (debatt)
 11.Den fleråriga budgetramen för 2007–2013 (debatt)
 12.Förslag till ändringsbudget nr 7/2010: garanti utfärdad av Europeiska unionen i enlighet med artikel 122 i EUF-fördraget - ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna (debatt)
 13.Frågestund (frågor till kommissionen)
 14.Den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner (debatt)
 15.Införande av luftfartsverksamhet i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (debatt)
 16.Användning av gemenskapsvarumärken på den inre marknaden (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (155 kb) Närvarolista (60 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (256 kb) 
 
Protokoll (116 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (153 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (220 kb) 
 
Protokoll (217 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (171 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (366 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy