Показалец 
Протокол
PDF 238kWORD 122k
Вторник, 21 септември 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 3.Сигурност на доставките на природен газ ***I (разискване)
 4.Среща на високо равнище ЕС—Китай, 6 октомври 2010 г. (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Проект на коригиращ бюджет № 5/2010: Европейска служба за борба с измамите и преглед на собствените ресурси (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Доизграждане на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване ***I (гласуване)
  
5.4.Сигурност на доставките на природен газ ***I (гласуване)
  
5.5.Споразумение за реадмисия между Европейската общност и Пакистан *** (гласуване)
  
5.6.Търговски и иконономически отношения с Турция (гласуване)
  
5.7.Законодателство на ЕС за опазване на биологичното разнообразие (гласуване)
  
5.8.Превенция на природни и причинени от човека бедствия (гласуване)
  
5.9.Ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Фармакологична бдителност за лекарствените продукти (изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004) ***I - Фармакологична бдителност (изменение на Директива 2001/83/ЕО) ***I (разискване)
 10.Пускане на пазара и използване на биоциди ***I (разискване)
 11.Многогодишна финансова рамка за периода 2007-2013 г. (разискване)
 12.Проект на коригиращ бюджет № 7/2010: гаранция, предоставена от Европейския съюз в съответствие с член 122 от Договора за функционирането на ЕС - финансова помощ за държавите-членки (разискване)
 13.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 14.Европейска стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и слабо населените райони (разискване)
 15.Включване на въздухоплавателните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (разискване)
 16.Използване на търговските марки на Общността на вътрешния пазар (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на първата месечна сесия от м. май 2010 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


3. Сигурност на доставките на природен газ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО [2009/0108(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Bogusław Sonik (докладчик по становището на комисията ENVI), Sandra Kalniete (докладчик по становището на комисията IMCO) и Jacek Saryusz-Wolski (докладчик по становището на комисията AFET), Herbert Reul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Béla Kovács, независим член на ЕП, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz и George Sabin Cutaş.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu и Niki Tzavela.

Изказа се Günther Oettinger.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 21.9.2010.


4. Среща на високо равнище ЕС—Китай, 6 октомври 2010 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Среща на високо равнище ЕС—Китай, 6 октомври 2010 г.

Karel De Gucht (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Ioannis Kasoulides, от името на групата PPE, Libor Rouček, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Lucas Hartong, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi и Victor Boştinaru.

Изказаха се: Reinhard Bütikofer и Elmar Brok относно отсъствието на Съвета.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová и Ioan Mircea Paşcu.

Председателят отбеляза, че Karel De Gucht се изказва от името на Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказа се Karel De Gucht.

Разискването приключи.


(Заседанието, прекъснато в 11.55 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Проект на коригиращ бюджет № 5/2010: Европейска служба за борба с измамите и преглед на собствените ресурси (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 5/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия [2010/2091(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: László Surján (A7-0249/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0319)


5.2. Доизграждане на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно доизграждането на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия [2010/2012(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0320)


5.3. Разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване [2009/0170(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0321)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0321)


5.4. Сигурност на доставките на природен газ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО [2009/0108(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0322)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0322)


5.5. Споразумение за реадмисия между Европейската общност и Пакистан *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Ислямска република Пакистан за обратно приемане на пребиваващи без разрешение лица [2009/0036(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0323)

Парламентът даде своето одобрение за сключването на споразумението.

Изказвания

Csaba Sógor (докладчик), преди гласуването, за да уточни, че декларацията на Комисията ще бъде приложена към законодателната резолюция.


5.6. Търговски и иконономически отношения с Турция (гласуване)

Доклад относно търговските и икономически отношения с Турция [2009/2200(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Метин Казак (A7-0238/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата EFD)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА КОМИСИЯТА INTA

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0324)

Изказвания

Димитър Стоянов, преди гласуването, за да поиска връщането на доклада за разглеждане в комисия и председателят, относно това искане, което не бе одобрено от Парламента.


5.7. Законодателство на ЕС за опазване на биологичното разнообразие (гласуване)

Доклад относно прилагането на законодателството на ЕС за опазване на биологичното разнообразие [2009/2108(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Esther de Lange (A7-0241/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0325)

Изказвания

Esther de Lange (докладчик), за да поиска окончателното гласуване да бъде поименно, председателят и Gerard Batten, относно това искане.

Вследствие на изразените възражения, това искане бе отхвърлено.


5.8. Превенция на природни и причинени от човека бедствия (гласуване)

Доклад относно съобщение на Комисията: Подход на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия [2009/2151(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: João Ferreira (A7-0227/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0326)


5.9. Ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни (гласуване)

Доклад относно ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни: пътят напред [2009/2171(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0327)

Изказвания

Eleni Theocharous (докладчик), преди гласуването, за да предложи устно изменение на параграф 84, което бе прието.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Pablo Arias Echeverría - A7-0226/2010

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan

Доклад Christine De Veyrac - A7-0195/2010

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki

Доклад Alejo Vidal-Quadras - A7-0112/2010

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Доклад Csaba Sógor - A7-0231/2010

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde

Доклад Метин Казак - A7-0238/2010

Cristiana Muscardini, Димитър Стоянов, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys

Доклад Esther de Lange - A7-0241/2010

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Доклад João Ferreira - A7-0227/2010

Giommaria Uggias, Mario Pirillo

Доклад Eleni Theocharous - A7-0192/2010

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Bernd Posselt и Ioannis A. Tsoukalas се изказаха, за да отбележат, че не са успели да участват в първите четири поименни гласувания, поради проблеми с картите за гласуване.


(Заседанието, прекъснато в 13.20 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


9. Фармакологична бдителност за лекарствените продукти (изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004) ***I - Фармакологична бдителност (изменение на Директива 2001/83/ЕО) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение по отношение на фармакологичната бдителност за лекарствените продукти за хуманна употреба на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение по отношение на фармакологичната бдителност на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan представя своите доклади.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Michèle Rivasi (докладчик по становището на комисията ITRE), Claude Turmes (докладчик по становището на комисията IMCO), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, António Fernando Correia De Campos, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Michail Tremopoulos, от името на групата Verts/ALE, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu и Licia Ronzulli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt и Dominique Riquet.

Изказаха се: Olivier Chastel (действащ председател на Съвета), Antonio Tajani и Linda McAvan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 22.9.2010.


10. Пускане на пазара и използване на биоциди ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на биоциди [COM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Christa Klaß представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Amalia Sartori (докладчик по становището на комисията IMCO), Richard Seeber, от името на групата PPE, Dan Jørgensen, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox и Csaba Sándor Tabajdi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jarosław Kalinowski и John Bufton.

Изказа се Antonio Tajani.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказа се Christa Klaß.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 22.9.2010.


11. Многогодишна финансова рамка за периода 2007-2013 г. (разискване)

Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007—2013 [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge представи доклада.

Изказаха се: Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: Salvador Garriga Polledo, от името на групата PPE, Eider Gardiazábal Rubial, от името на групата S&D, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Jacek Włosowicz, от името на групата ECR, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher и Janusz Władysław Zemke.

Изказа се Janusz Lewandowski.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Olivier Chastel и Reimer Böge.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.1 от протокола от 22.9.2010.


12. Проект на коригиращ бюджет № 7/2010: гаранция, предоставена от Европейския съюз в съответствие с член 122 от Договора за функционирането на ЕС - финансова помощ за държавите-членки (разискване)

Доклад относно позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 7/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел III - Комисия [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: László Surján (A7-0250/2010)

László Surján представи доклада.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: Francesca Balzani, от името на групата S&D, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, и Reimer Böge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jacek Włosowicz и Angelika Werthmann.

Изказаха се: Janusz Lewandowski и László Surján.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 22.9.2010.

(Заседанието, прекъснато в 18.35 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 19.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

13. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0462/2010).

Въпрос 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Нови действия на ЕС за борба срещу насилието, причинено на жени.

László Andor (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Vilija Blinkevičiūtė и Franz Obermayr.

Въпрос 22 (Marian Harkin): Регламент (EО) № 1083/2006.

László Andor отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marian Harkin.

Въпрос 23 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 24 (Marc Tarabella): Последици от либерализацията на енергийния пазар за потребителите.

Günther Oettinger (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău и Franz Obermayr.

Въпрос 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Регионално сътрудничество в областта на енергията.

Günther Oettinger отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 26 (Nikolaos Chountis): Либерализиране на пазара на енергия в Гърция.

Günther Oettinger тговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Takis Hadjigeorgiou, заместващ автора, Anni Podimata и Georgios Papanikolaou.

Въпрос 27 (Salvatore Iacolino): Петролни сондажи в Средиземно море.

Günther Oettinger отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Salvatore Iacolino, Paul Rübig и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Въпрос 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Необходимост от коренно преструктуриране на европейската рамка за финансиране на научните изследвания.

Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 34 (Georgios Papanikolaou): Оценка на функционирането на Европейския съвет за научни изследвания.

Máire Geoghegan-Quinn отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Georgios Papanikolaou.

Въпрос 35 (Pat the Cope Gallagher): Участие на МСП в изследователски програми на ЕС.

Máire Geoghegan-Quinn отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley и Seán Kelly.

Въпрос 42 (Bernd Posselt): Стратегия за региона на река Дунав и еврорегиони.

Johannes Hahn (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Bernd Posselt.

Въпрос 43 (Brian Crowley): Заявлението за помощ във връзка с наводненията, подадено от ирландското правителство.

Johannes Hahn отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Brian Crowley, Seán Kelly и Pat the Cope Gallagher.

Въпрос 44 (Richard Howitt): Недостиг на финансови средства за местните групи, които зависят от регионалните фондове на ЕС.

Johannes Hahn отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Richard Howitt.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.30 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

14. Европейска стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и слабо населените райони (разискване)

Изявление на Комисията: Европейска стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и слабо населените райони

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Jan Olbrycht, от името на групата PPE, Georgios Stavrakakis, от името на групата S&D, Riikka Manner, от името на групата ALDE, François Alfonsi, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Владко Тодоров Панайотов, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves и Sari Essayah.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik и Bogusław Sonik.

Изказа се Johannes Hahn.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos и Niki Tzavela, от името на групата EFD, относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и рядко населените райони (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell и Maria Badia i Cutchet, от името на групата S&D, относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските рeгиони, островите и рядко населените райони (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher и Giommaria Uggias, от името на групата ALDE, относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и рядко населените райони (B7-0520/2010),

- François Alfonsi и Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и рядко населените райони (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на най-северните, трансграничните и планинските рeгиони, островите и рядко населените райони (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira и Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, от името на групата PPE, относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и рядко населените райони (B7-0523/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.14 от протокола от 22.9.2010.


15. Включване на въздухоплавателните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0127/2010) зададен от Peter Liese и Mathieu Grosch, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt и Matthias Groote, от името на групата S&D, Chris Davies и Holger Krahmer, от името на групата ALDE, Martin Callanan, от името на групата ECR, и Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Въздухоплавателни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (B7-0463/2010)

Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer и Satu Hassi развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Johannes Hahn (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu и Jaroslav Paška.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


16. Използване на търговските марки на Общността на вътрешния пазар (разискване)

Изявление на Комисията: Използване на търговските марки на Общността на вътрешния пазар

Michel Barnier (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Małgorzata Handzlik, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, и Malcolm Harbour, от името на групата ECR.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zuzana Roithová и Seán Kelly.

Изказа се Michel Barnier.

Разискването приключи.


17. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 446.632/OJME).


18. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.40 ч.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност