Seznam 
Zápis
PDF 216kWORD 113k
Úterý, 21. září 2010 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 3.Zabezpečení dodávek plynu ***I (rozprava)
 4.Summit EU-Čína dne 6. října 2010 (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2010: OLAF a revize vlastních zdrojů (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví ***I (hlasování)
  5.4.Zabezpečení dodávek plynu ***I (hlasování)
  5.5.Dohoda mezi ES a Pákistánem o zpětném přebírání osob *** (hlasování)
  5.6.Obchodní a hospodářské vztahy s Tureckem (hlasování)
  5.7.Právní předpisy EU zaměřené na zachování biologické rozmanitosti (hlasování)
  5.8.Prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (hlasování)
  5.9.Snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Farmakovigilance léčivých přípravků (změna nařízení (ES) č. 726/2004) ***I – Farmakovigilance (změna směrnice 2001/83/ES) ***I (rozprava)
 10.Uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání ***I (rozprava)
 11.Víceletý finanční rámec na období 2007–2013 (rozprava)
 12.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2010: záruka poskytnutá Evropskou unií v souladu s ustanoveními článku 122 SFEU – finanční pomoc členským státům (rozprava)
 13.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 14.Evropská strategie pro hospodářský a sociální rozvoj horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (rozprava)
 15.Začlenění letecké činnosti do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Společenství (rozprava)
 16.Užívání ochranných známek Společenství na vnitřním trhu (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 21. ZÁŘÍ 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním květnovém dílčím zasedání t.r. je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


3. Zabezpečení dodávek plynu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES [2009/0108(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Bogusław Sonik (navrhovatel výboru ENVI), Sandra Kalniete (navrhovatelka výboru IMCO) a Jacek Saryusz-Wolski (navrhovatel výboru AFET), Herbert Reul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Adina-Ioana Vălean za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Niki Tzavela za skupinu EFD, Béla Kovács nezařazený, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz a George Sabin Cutaş.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola a Zigmantas Balčytis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu a Niki Tzavela.

Vystoupil Günther Oettinger.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 21.9.2010.


4. Summit EU-Čína dne 6. října 2010 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Summit EU-Čína dne 6. října 2010

Karel De Gucht (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Ioannis Kasoulides za skupinu PPE, Libor Rouček za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Lucas Hartong nezařazený, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi a Victor Boştinaru.

Vystoupili: Reinhard Bütikofer a Elmar Brok k nepřítomnosti Rady.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová a Ioan Mircea Paşcu.

Předsedkyně upozornila, že Karel De Gucht vystupuje jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupil Karel De Gucht.

Rozprava byla ukončena.


(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:55 před hlasováním a pokračovalo v 12:05)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2010: OLAF a revize vlastních zdrojů (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise [2010/2091(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: László Surján (A7-0249/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0319)


5.2. Dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod [2010/2012(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0320)


5.3. Vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví [2009/0170(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0321)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0321)


5.4. Zabezpečení dodávek plynu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES [2009/0108(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0322)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0322)


5.5. Dohoda mezi ES a Pákistánem o zpětném přebírání osob *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob [2009/0036(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0323)

Parlament udělil svůj souhlas s uzavřením dohody.

Vystoupení

Před hlasováním Csaba Sógor (zpravodaj), aby upřesnil, že prohlášení Komise bude připojeno k legislativnímu usnesení.


5.6. Obchodní a hospodářské vztahy s Tureckem (hlasování)

Zpráva o obchodních a hospodářských vztazích s Tureckem [2009/2200(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Metin Kazak (A7-0238/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou EFD)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ VÝBORU INTA

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0324)

Vystoupení

Před hlasováním Dimitar Stoyanov, aby požádal o vrácení zprávy výboru, a předseda k této žádosti, kterou Parlament nevzal v potaz.


5.7. Právní předpisy EU zaměřené na zachování biologické rozmanitosti (hlasování)

Zpráva o provádění právních předpisů EU zaměřených na zachování biologické rozmanitosti [2009/2108(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Esther de Lange (A7-0241/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0325)

Vystoupení

Esther de Lange (zpravodajka) s žádostí, aby se při konečném hlasování hlasovalo jmenovitě, předseda a Gerard Batten k této žádosti.

S ohledem na uvedené námitky nebyla žádost vzata v potaz.


5.8. Prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (hlasování)

Zpráva o sdělení Komise: Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem [2009/2151(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: João Ferreira (A7-0227/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0326)


5.9. Snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích (hlasování)

Zpráva o snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích: cesta vpřed [2009/2171(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0327)

Vystoupení

Před hlasováním Eleni Theocharous (zpravodajka), aby předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 84, který byl vzat v potaz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Pablo Arias Echeverría - A7-0226/2010

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan

zpráva Christine De Veyrac - A7-0195/2010

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki

zpráva Alejo Vidal-Quadras - A7-0112/2010

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

zpráva Csaba Sógor - A7-0231/2010

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde

zpráva Metin Kazak - A7-0238/2010

Cristiana Muscardini, Dimitar Stoyanov, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys

zpráva Esther de Lange - A7-0241/2010

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

zpráva João Ferreira - A7-0227/2010

Giommaria Uggias, Mario Pirillo

zpráva Eleni Theocharous - A7-0192/2010

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Bernd Posselt a Ioannis A. Tsoukalas oznámili, že s ohledem na problémy s hlasovací kartou se nemohli zúčastnit prvních čtyř jmenovitých hlasování.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:20, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Farmakovigilance léčivých přípravků (změna nařízení (ES) č. 726/2004) ***I – Farmakovigilance (změna směrnice 2001/83/ES) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění, pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky [KOM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci [KOM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan uvedla zprávy.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Michèle Rivasi (navrhovatelka výboru ITRE), Claude Turmes (navrhovatel výboru IMCO), Pilar Ayuso za skupinu PPE, António Fernando Correia De Campos za skupinu S&D, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Michail Tremopoulos za skupinu Verts/ALE, Milan Cabrnoch za skupinu ECR, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu a Licia Ronzulli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt a Dominique Riquet.

Vystoupili: Olivier Chastel (úřadující předseda Rady), Antonio Tajani a Linda McAvan.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 22.9.2010.


10. Uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání [KOM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Christa Klaß uvedla zprávu.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Amalia Sartori (navrhovatelka výboru IMCO), Richard Seeber za skupinu PPE, Dan Jørgensen za skupinu S&D, Corinne Lepage za skupinu ALDE, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Julie Girling za skupinu ECR, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Oreste Rossi za skupinu EFD, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox a Csaba Sándor Tabajdi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jarosław Kalinowski a John Bufton.

Vystoupil Antonio Tajani.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupila Christa Klaß.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 22.9.2010.


11. Víceletý finanční rámec na období 2007–2013 (rozprava)

Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2007–2013 [KOM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge uvedl zprávu.

Vystoupili: Olivier Chastel (úřadující předseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: Salvador Garriga Polledo za skupinu PPE, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Jacek Włosowicz za skupinu ECR, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Angelika Werthmann nezařazená, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher a Janusz Władysław Zemke.

Vystoupil Janusz Lewandowski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Olivier Chastel a Reimer Böge.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 5.1 zápisu ze dne 22.9.2010.


12. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2010: záruka poskytnutá Evropskou unií v souladu s ustanoveními článku 122 SFEU – finanční pomoc členským státům (rozprava)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: László Surján (A7-0250/2010)

László Surján uvedl zprávu.

Vystoupil Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: Francesca Balzani za skupinu S&D, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, Marta Andreasen za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, a Reimer Böge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jacek Włosowicz a Angelika Werthmann.

Vystoupili: Janusz Lewandowski a László Surján.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 22.9.2010.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 18:35 před dobou vyhrazenou pro otázky a pokračovalo v 19:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

13. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B7-0462/2010).

Otázka 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Nová opatření EU pro boj proti násilí páchanému na ženách.

Otázka a doplňující otázky: Vilija Blinkevičiūtė a Franz Obermayr. Odpověď: László Andor (člen Komise).

Otázka 22 (Marian Harkin): Nařízení (ES) č. 1083/2006.

Otázka a doplňující otázka: Marian Harkin. Odpověď: László Andor.

Otázka 23 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 24 (Marc Tarabella): Důsledky liberalizace trhu s energií pro spotřebitele.

Otázka a doplňující otázky: Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău a Franz Obermayr. Odpověď: Günther Oettinger (člen Komise).

Otázka 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Regionální spolupráce v oblasti energetiky.

Otázka a doplňující otázka: Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Günther Oettinger.

Otázka 26 (Nikolaos Chountis): Liberalizace trhu s energiemi v Řecku.

Otázka a doplňující otázky: Takis Hadjigeorgiou, zastupující autora, Anni Podimata a Georgios Papanikolaou. Odpověď: Günther Oettinger.

Otázka 27 (Salvatore Iacolino): Ropné vrty ve Středozemním moři.

Otázka a doplňující otázka: Salvatore Iacolino, Paul Rübig a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė. Odpověď: Günther Oettinger.

Otázka 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Nutnost radikální restrukturalizace evropského rámce pro financování výzkumu.

Otázka a doplňující otázky: Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig a Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Máire Geoghegan-Quinn (členka Komise).

Otázka 34 (Georgios Papanikolaou): Hodnocení působení Evropské rady pro výzkum.

Otázka a doplňující otázka: Georgios Papanikolaou. Odpověď: Máire Geoghegan-Quinn.

Otázka 35 (Pat the Cope Gallagher): Zapojení malých a středních podniků do výzkumných programů EU.

Otázka a doplňující otázky: Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley a Seán Kelly. Odpověď: Máire Geoghegan-Quinn.

Otázka 42 (Bernd Posselt): Strategie pro Podunají a euroregiony.

Otázka a doplňující otázka: Bernd Posselt. Odpověď: Johannes Hahn (člen Komise).

Otázka 43 (Brian Crowley): Žádost irské vlády o pomoc oblastem postiženým povodněmi.

Otázka a doplňující otázky: Brian Crowley, Seán Kelly a Pat the Cope Gallagher. Odpověď: Johannes Hahn.

Otázka 44 (Richard Howitt): Nedostatek finančních prostředků určených místním komunitám závislým na regionálních fondech EU.

Otázka a doplňující otázka: Richard Howitt. Odpověď: Johannes Hahn.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:30, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

14. Evropská strategie pro hospodářský a sociální rozvoj horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (rozprava)

Prohlášení Komise: Evropská strategie pro hospodářský a sociální rozvoj horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jan Olbrycht za skupinu PPE, Georgios Stavrakakis za skupinu S&D, Riikka Manner za skupinu ALDE, François Alfonsi za skupinu Verts/ALE, Oldřich Vlasák za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves a Sari Essayah.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik a Bogusław Sonik.

Vystoupil Johannes Hahn.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos a Niki Tzavela za skupinu EFD o evropské strategii ekonomického a sociálního rozvoje horských oblastí, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell a Maria Badia i Cutchet za skupinu S&D o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher a Giommaria Uggias za skupinu ALDE o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0520/2010),

- François Alfonsi a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák za skupinu ECR o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje nejsevernějších, přeshraničních a horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid za skupinu PPE o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0523/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 5.14 zápisu ze dne 22.9.2010.


15. Začlenění letecké činnosti do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Společenství (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0127/2010), kterou pokládají Peter Liese a Mathieu Grosch za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt a Matthias Groote za skupinu S&D, Chris Davies a Holger Krahmer za skupinu ALDE, Martin Callanan za skupinu ECR, a Satu Hassi za skupinu Verts/ALE Komisi: Letecké činnosti v systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Společenství (B7-0463/2010)

Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer a Satu Hassi rozvinuli otázku k ústnímu zodpovězení.

Johannes Hahn (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor a Zigmantas Balčytis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu a Jaroslav Paška.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava byla ukončena.


16. Užívání ochranných známek Společenství na vnitřním trhu (rozprava)

Prohlášení Komise: Užívání ochranných známek Společenství na vnitřním trhu

Michel Barnier (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Małgorzata Handzlik za skupinu PPE, Marc Tarabella za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, a Malcolm Harbour za skupinu ECR.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zuzana Roithová a Seán Kelly.

Vystoupil Michel Barnier.

Rozprava byla ukončena.


17. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 446.632/OJME).


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:40.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí