Indeks 
Protokol
PDF 216kWORD 115k
Tirsdag den 21. september 2010 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 3.Naturgasforsyningssikkerhed ***I (forhandling)
 4.Topmøde mellem EU og Kina den 6. oktober 2010 (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2010: OLAF og revision af egne indtægter (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.2.Endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.3.Undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart ***I (afstemning)
  
5.4.Naturgasforsyningssikkerhed ***I (afstemning)
  
5.5.Aftale om tilbagetagelse mellem EF og Pakistan *** (afstemning)
  
5.6.Økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet (afstemning)
  
5.7.EU-lovgivning om bevarelse af biodiversitet (afstemning)
  
5.8.Forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (afstemning)
  
5.9.Fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslande (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Lægemiddelovervågning (ændring af forordning (EF) nr. 726/2004) ***I - Lægemiddelovervågning (ændring af direktiv 2001/83/EF) ***I (forhandling)
 10.Markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter ***I (forhandling)
 11.Den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 (forhandling)
 12.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2010: sikkerhedsstillelse, som Den Europæiske Union yder i overensstemmelse med artikel 122 i TEUF – finansiel støtte til medlemsstaterne (forhandling)
 13.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 14.Europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (forhandling)
 15.Inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (forhandling)
 16.Anvendelse af EF-varemærker i det indre marked (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeperioden maj I 2010 forelå på websiden ”Séance en direct”.


3. Naturgasforsyningssikkerhed ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af direktiv 2004/67/EF [2009/0108(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras forelagde sin betænkning.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Bogusław Sonik (ordfører for udtalelse fra ENVI), Sandra Kalniete (ordfører for udtalelse fra IMCO) og Jacek Saryusz-Wolski (ordfører for udtalelse fra AFET), Herbert Reul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, Béla Kovács, løsgænger, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz og George Sabin Cutaş.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola og Zigmantas Balčytis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu og Niki Tzavela.

Günther Oettinger tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 21.9.2010.


4. Topmøde mellem EU og Kina den 6. oktober 2010 (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Topmøde mellem EU og Kina den 6. oktober 2010

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Ioannis Kasoulides for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Lucas Hartong, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi og Victor Boştinaru.

Talere: Reinhard Bütikofer og Elmar Brok om Rådets fravær.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová og Ioan Mircea Paşcu.

Formanden gjorde opmærksom på, at Karel De Gucht tog ordet på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Karel De Gucht tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 11.55 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Forslag til ændringsbudget nr. 5/2010: OLAF og revision af egne indtægter (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III - Kommissionen [2010/2091(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: László Surján (A7-0249/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0319)


5.2. Endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel [2010/2012(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0320)


5.3. Undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart [2009/0170(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0321)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0321)


5.4. Naturgasforsyningssikkerhed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af direktiv 2004/67/EF [2009/0108(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0322)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0322)


5.5. Aftale om tilbagetagelse mellem EF og Pakistan *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse [2009/0036(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0323)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Talere

Csaba Sógor (ordfører), inden afstemningen, for at gøre opmærksom på, at Kommissionens redegørelse ville blive vedlagt den lovgivningsmæssige beslutning som bilag.


5.6. Økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet (afstemning)

Betænkning om økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet [2009/2200(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Metin Kazak (A7-0238/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af EFD-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING FRA INTA-UDVALGET

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0324)

Talere

Dimitar Stoyanov, inden afstemningen, for at anmode om, at betænkningen blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, og formanden, om denne anmodning, der ikke blev godtaget.


5.7. EU-lovgivning om bevarelse af biodiversitet (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af EU-lovgivning til bevarelse af biodiversitet [2009/2108(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Esther de Lange (A7-0241/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0325)

Talere

Esther de Lange (ordfører), der anmodede om afstemning ved navneopråb ved den endelige afstemning, formanden og Gerard Batten, om denne anmodning.

Efter indvendinger imod denne anmodning, blev den ikke godkendt.


5.8. Forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (afstemning)

Betænkning om Kommissionens meddelelse om en fællesskabsstrategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer [2009/2151(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: João Ferreira (A7-0227/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0326)


5.9. Fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslande (afstemning)

Betænkning om fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslandene: vejen frem [2009/2171(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0327)

Talere

Eleni Theocharous (ordfører), inden afstemningen, for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 84, hvilket blev godtaget.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Pablo Arias Echeverría - A7-0226/2010

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan

Betænkning: Christine De Veyrac - A7-0195/2010

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki

Betænkning: Alejo Vidal-Quadras - A7-0112/2010

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Betænkning: Csaba Sógor - A7-0231/2010

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde

Betænkning: Metin Kazak - A7-0238/2010

Cristiana Muscardini, Dimitar Stoyanov, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys

Betænkning: Esther de Lange - A7-0241/2010

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Betænkning: João Ferreira - A7-0227/2010

Giommaria Uggias, Mario Pirillo

Betænkning: Eleni Theocharous - A7-0192/2010

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly


7. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Bernd Posselt og Ioannis A. Tsoukalas tog ordet for at gøre opmærksom på, at de på grund af problemer med deres stemmekort ikke havde kunnet deltage i de fire første afstemninger ved navneopråb.


(Mødet udsat kl. 13.20 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. Lægemiddelovervågning (ændring af forordning (EF) nr. 726/2004) ***I - Lægemiddelovervågning (ændring af direktiv 2001/83/EF) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærlægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, for så vidt angår overvågning af humanmedicinske lægemidler [KOM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, for så vidt angår lægemiddelovervågning [KOM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan forelagde sine betænkninger.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Michèle Rivasi (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Claude Turmes (ordfører for udtalelse fra IMCO), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, António Fernando Correia De Campos for S&D-Gruppen, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Michail Tremopoulos for Verts/ALE-Gruppen, Milan Cabrnoch for ECR-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu og Licia Ronzulli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt og Dominique Riquet.

Talere: Olivier Chastel (formand for Rådet), Antonio Tajani og Linda McAvan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 22.9.2010.


10. Markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter [KOM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Christa Klaß forelagde sin betænkning.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Amalia Sartori (ordfører for udtalelse fra IMCO), Richard Seeber for PPE-Gruppen, Dan Jørgensen for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox og Csaba Sándor Tabajdi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jarosław Kalinowski og John Bufton.

Antonio Tajani tog ordet.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Christa Klaß tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 22.9.2010.


11. Den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 (forhandling)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2007-2013 [KOM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge forelagde sin betænkning.

Talere: Olivier Chastel (formand for Rådet) og Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen).

Talere: Salvador Garriga Polledo for PPE-Gruppen, Eider Gardiazábal Rubial for S&D-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Jacek Włosowicz for ECR-Gruppen, Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen, Angelika Werthmann, løsgænger, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher og Janusz Władysław Zemke.

Janusz Lewandowski tog ordet.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Olivier Chastel og Reimer Böge.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.1 i protokollen af 22.9.2010.


12. Forslag til ændringsbudget nr. 7/2010: sikkerhedsstillelse, som Den Europæiske Union yder i overensstemmelse med artikel 122 i TEUF – finansiel støtte til medlemsstaterne (forhandling)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III - Kommissionen [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: László Surján (A7-0250/2010)

László Surján forelagde sin betænkning.

Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Francesca Balzani for S&D-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, og Reimer Böge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jacek Włosowicz og Angelika Werthmann.

Talere: Janusz Lewandowski og László Surján.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 22.9.2010.

(Mødet udsat kl. 18.35 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 19.00)


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

13. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B7-0462/2010).

Spørgsmål nr. 21 (Vilija Blinkevičiūtė): EU's nye foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod kvinder.

László Andor (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Vilija Blinkevičiūtė og Franz Obermayr.

Spørgsmål nr. 22 (Marian Harkin): Forordning (EF) nr. 1083/2006.

László Andor besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Marian Harkin.

Spørgsmål nr. 23 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 24 (Marc Tarabella): Følgerne af liberaliseringen af energimarkedet for forbrugerne.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău og Franz Obermayr.

Spørgsmål nr. 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Regionalt samarbejde på energiområdet.

Günther Oettinger besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 26 (Nikolaos Chountis): Liberalisering af energimarkedet i Grækenland.

Günther Oettinger besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål fra Takis Hadjigeorgiou, for stilleren, Anni Podimata og Georgios Papanikolaou.

Spørgsmål nr. 27 (Salvatore Iacolino): Olieboringer i Middelhavet.

Günther Oettinger besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Salvatore Iacolino, Paul Rübig og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Spørgsmål nr. 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Nødvendigheden af en gennemgribende omstrukturering af EU's rammer for finansiering af forskning.

Máire Geoghegan-Quinn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 34 (Georgios Papanikolaou): Vurdering af Det Europæiske Forskningsråds arbejde.

Máire Geoghegan-Quinn besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Georgios Papanikolaou.

Spørgsmål nr. 35 (Pat the Cope Gallagher): SMV'ers deltagelse i EU's forskningsprogrammer.

Máire Geoghegan-Quinn besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley og Seán Kelly.

Spørgsmål nr. 42 (Bernd Posselt): Donaustrategi og euroregioner.

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 43 (Brian Crowley): Anmodning fra den irske regering om bistand i forbindelse med oversvømmelse.

Johannes Hahn besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley, Seán Kelly og Pat the Cope Gallagher.

Spørgsmål nr. 44 (Richard Howitt): Mangel på kontanter for lokale grupper, der er afhængige af EU's regionale midler.

Johannes Hahn besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Richard Howitt.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

14. Europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Jan Olbrycht for PPE-Gruppen, Georgios Stavrakakis for S&D-Gruppen, Riikka Manner for ALDE-Gruppen, François Alfonsi for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves og Sari Essayah.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik og Bogusław Sonik.

Johannes Hahn tog ordet.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos og Niki Tzavela for EFD-Gruppen, om EU’s strategi for økonomisk og social udvikling af bjergområder, øer og regioner med lav befolkningstæthed (B7-0518/2010)

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell og Maria Badia i Cutchet for S&D-Gruppen, om en europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (B7-0519/2010)

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher og Giommaria Uggias for ALDE-Gruppen, om en europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (B7-0520/2010)

- François Alfonsi og Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, om en europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (B7-0521/2010)

- Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, om en europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af de nordligste områder, grænseoverskridende områder, bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (B7-0522/2010)

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira og Marie-Thérèse Sanchez-Schmid for PPE-Gruppen, om en europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed (B7-0523/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 22.9.2010.


15. Inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0127/2010) af Peter Liese og Mathieu Grosch for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt og Matthias Groote for S&D-Gruppen, Chris Davies og Holger Krahmer for ALDE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, og Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (B7-0463/2010)

Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer og Satu Hassi begrundede den mundtlige forespørgsel.

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor og Zigmantas Balčytis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu og Jaroslav Paška.

Johannes Hahn tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Anvendelse af EF-varemærker i det indre marked (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Anvendelse af EF-varemærker i det indre marked

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Małgorzata Handzlik for PPE-Gruppen, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen og Malcolm Harbour for ECR-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová og Seán Kelly.

Michel Barnier tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 446.632/OJME).


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.40.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik