Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 236kWORD 121k
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 3.Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο ***I (συζήτηση)
 4.Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 6 Οκτωβρίου 2010 (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010: OLAF και αναθεώρηση των ιδίων πόρων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων ***I (ψηφοφορία)
  
5.4.Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο ***I (ψηφοφορία)
  
5.5.Συμφωνία επανεισδοχής ΕΚ/Πακιστάν *** (ψηφοφορία)
  
5.6.Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία (ψηφοφορία)
  
5.7.Νομοθεσία της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ψηφοφορία)
  
5.8.Πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (ψηφοφορία)
  
5.9.Μείωση της φτώχειας και δημιουργία απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004) ***I - Φαρμακοεπαγρύπνηση (τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ) ***I (συζήτηση)
 10.Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***I (συζήτηση)
 11.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 (συζήτηση)
 12.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010: εγγύηση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 122 της ΣΛΕΕ - χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 13.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 14.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών, νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών (συζήτηση)
 15.Ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Kοινότητας (συζήτηση)
 16.Χρήση κοινοτικών εμπορικών σημάτων στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Μαΐου I 2010 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.


3. Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ [2009/0108(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Ο Alejo Vidal-Quadras παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Sonik (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Sandra Kalniete (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO) και Jacek Saryusz-Wolski (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Béla Kovács, μη εγγεγραμμένος, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Άννυ Ποδηματά, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz και George Sabin Cutaş.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu και Νίκη Τζαβέλα.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.9.2010.


4. Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 6 Οκτωβρίου 2010 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 6 Οκτωβρίου 2010

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi και Victor Boştinaru.

Παρεμβαίνουν οι Reinhard Bütikofer και Elmar Brok σχετικά με την απουσία εκπροσώπων του Συμβουλίου από την αίθουσα.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová και Ioan Mircea Paşcu.

Η Πρόεδρος διευκρινίζει ότι ο Karel De Gucht παρεμβαίνει εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Η συζήτηση περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010: OLAF και αναθεώρηση των ιδίων πόρων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [2010/2091(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: László Surján (A7-0249/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0319)


5.2. Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου [2010/2012(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0320)


5.3. Διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων [2009/0170(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0321)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0321)


5.4. Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ [2009/0108(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0322)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0322)


5.5. Συμφωνία επανεισδοχής ΕΚ/Πακιστάν *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια [2009/0036(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0323)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις:

Ο Csaba Sógor (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία, ο οποίος επισημαίνει ότι η δήλωση της Επιτροπής θα επισυναφθεί στο νομοθετικό ψήφισμα.


5.6. Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία [2009/2200(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Metin Kazak (A7-0238/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα EFD)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ INTA

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0324)

Παρεμβάσεις:

Ο Dimitar Stoyanov, πριν από την ψηφοφορία, ο οποίος ζητεί την αναπομπή της έκθεσης σε επιτροπή, και ο Πρόεδρος, επί του αιτήματος αυτού το οποίο δεν γίνεται δεκτό από το Σώμα.


5.7. Νομοθεσία της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας [2009/2108(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Esther de Lange (A7-0241/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0325)

Παρεμβάσεις:

Η Esther de Lange (εισηγήτρια), η οποία ζητεί τη διεξαγωγή της τελικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, ο Πρόεδρος και ο Gerard Batten, επί του αιτήματος αυτού.

Σε συνέχεια των αντιρρήσεων που εκφράστηκαν, το αίτημα δεν γίνεται δεκτό.


5.8. Πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών [2009/2151(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: João Ferreira (A7-0227/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0326)


5.9. Μείωση της φτώχειας και δημιουργία απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες: ακολουθητέα πορεία [2009/2171(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ελένη Θεοχάρους (A7-0192/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0327)

Παρεμβάσεις:

Η Ελένη Θεοχάρους (εισηγήτρια), πριν από την ψηφοφορία, που προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 84, η οποία κρατείται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Pablo Arias Echeverría - A7-0226/2010

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan

Έκθεση Christine De Veyrac - A7-0195/2010

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki

Έκθεση Alejo Vidal-Quadras - A7-0112/2010

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Έκθεση Csaba Sógor - A7-0231/2010

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde

Έκθεση Metin Kazak - A7-0238/2010

Cristiana Muscardini, Dimitar Stoyanov, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys

Έκθεση Esther de Lange - A7-0241/2010

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Έκθεση João Ferreira - A7-0227/2010

Giommaria Uggias, Mario Pirillo

Έκθεση Ελένη Θεοχάρους - A7-0192/2010

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Οι Bernd Posselt και Ιωάννης Α. Τσουκαλάς παρεμβαίνουν για να διευκρινίσουν ότι, εξ αιτίας προβλημάτων που συνδέονται με την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας τους, δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις τέσσερις πρώτες ψηφοφορίες δι' ονομαστικής κλήσεως.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.20 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004) ***I - Φαρμακοεπαγρύπνηση (τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακoεπαγρύπνηση, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Η Linda McAvan παρουσιάζει τις εκθέσεις της.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michèle Rivasi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Claude Turmes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, António Fernando Correia De Campos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Μιχάλης Τρεμόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu και Licia Ronzulli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt και Dominique Riquet.

Παρεμβαίνουν οι Olivier Chastel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Antonio Tajani και Linda McAvan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.9.2010.


10. Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων [COM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Η Christa Klaß παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Amalia Sartori (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox και Csaba Sándor Tabajdi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Jarosław Kalinowski και John Bufton.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Christa Klaß.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.9.2010.


11. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 (συζήτηση)

Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Ο Reimer Böge παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Olivier Chastel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Salvador Garriga Polledo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazábal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacek Włosowicz, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Γεώργιος Σταυρακάκης, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher και Janusz Władysław Zemke.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Olivier Chastel και Reimer Böge.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.9.2010.


12. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010: εγγύηση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 122 της ΣΛΕΕ - χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα III- Επιτροπή [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: László Surján (A7-0250/2010)

Ο László Surján παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francesca Balzani, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, και Reimer Böge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Jacek Włosowicz και Angelika Werthmann.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski και László Surján.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.9.2010.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 6.35 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 7 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

13. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B7-0462/2010).

Ερώτηση 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Νέες δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Ο László Andor (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Vilija Blinkevičiūtė και Franz Obermayr.

Ερώτηση 22 (Marian Harkin): Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Ο László Andor απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Marian Harkin.

Η ερώτηση 23 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 24 (Marc Tarabella): Η ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και οι συνέπειές της για τους καταναλωτές.

Ο Günther Oettinger (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău και Franz Obermayr.

Ερώτηση 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

Ο Günther Oettinger απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 26 (Νικόλαου Χουντή): Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα.

Ο Günther Oettinger απαντά στην ερώτηση καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Τάκη Χατζηγεωργίου, ο οποίος αντικαθιστά τον συντάκτη, Άννυς Ποδηματά και Γεωργίου Παπανικολάου.

Ερώτηση 27 (Salvatore Iacolino): Πετρελαϊκές γεωτρήσεις στη Μεσόγειο.

Ο Günther Oettinger απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση των Salvatore Iacolino, Paul Rübig και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Ερώτηση 33 (Ιωάννη Τσουκαλά): Ανάγκη για ριζική αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού πλαισίου χρηματοδότησης της έρευνας.

Η Máire Geoghegan-Quinn (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Ιωάννη Α. Τσουκαλά, Paul Rübig και Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 34 (Γεωργίου Παπανικολάου): Αξιολόγηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Η Máire Geoghegan-Quinn απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Γεωργίου Παπανικολάου.

Ερώτηση 35 (Pat the Cope Gallagher): Συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ.

Η Máire Geoghegan-Quinn απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley και Seán Kelly.

Ερώτηση 42 (Bernd Posselt): Η στρατηγική για τον Δούναβη και οι ευρωπεριοχές.

Ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 43 (Brian Crowley): Αίτηση της ιρλανδικής κυβέρνησης για χορήγηση ενίσχυσης μετά τις πλημμύρες.

Ο Johannes Hahn απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Brian Crowley, Seán Kelly και Pat the Cope Gallagher.

Ερώτηση 44 (Richard Howitt): Έλλειψη ρευστότητας για τοπικές ομάδες που εξαρτώνται από τα περιφερειακά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Johannes Hahn απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Richard Howitt.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

14. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών, νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών, νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Γεώργιος Σταυρακάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Riikka Manner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, François Alfonsi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Σπύρος Δανέλλης, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves και Sari Essayah.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik και Bogusław Sonik.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Fiorello Provera, Νικόλαος Σαλαβράκος και Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών περιφερειών, των νήσων και των αραιοκατοικημένων περιοχών (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Κρίτων Αρσένης, Teresa Riera Madurell και Maria Badia i Cutchet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, των νήσων και των αραιοκατοικημένων περιοχών (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher και Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών περιφερειών, των νήσων και των αραιοκατοικημένων περιοχών (B7-0520/2010),

- François Alfonsi και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών περιφερειών, των νήσων και των αραιοκατοικημένων περιοχών (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πλέον βόρειων, των διασυνοριακών και των ορεινών περιφερειών, των νησιωτικών και των αραιοκατοικημένων περιοχών (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira και Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών περιφερειών, των νήσων και των αραιοκατοικημένων περιοχών (B7-0523/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.9.2010.


15. Ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Kοινότητας (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0127/2010) που κατέθεσαν οι Peter Liese και Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt και Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies και Holger Krahmer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (B7-0463/2010)

Οι Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer και Satu Hassi αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Χρήση κοινοτικών εμπορικών σημάτων στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Χρήση κοινοτικών εμπορικών σημάτων στην εσωτερική αγορά

Ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Małgorzata Handzlik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 446.632/OJME).


18. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.40 μ.μ.

Klaus Welle

Σταύρος Λαμπρινίδης

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Ράπτη, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου