Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 212kWORD 118k
Tiistai 21. syyskuuta 2010 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 3.Kaasunsaannin turvaaminen ***I (keskustelu)
 4.EU:n ja Kiinan huippukokous 6. lokakuuta 2010 (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Lisätalousarvioesitys nro 5/2010: OLAF ja omien varojen tarkistaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.2.Sisämarkkinoiden täydentäminen sähköistä kaupankäyntiä ajatellen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.3.Siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy ***I (äänestys)
  
5.4.Kaasunsaannin turvaaminen ***I (äänestys)
  
5.5.EY:n ja Pakistanin takaisinottosopimus *** (äänestys)
  
5.6.Kauppa- ja taloussuhteet Turkin kanssa (äänestys)
  
5.7.Biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivä EU:n lainsäädäntö (äänestys)
  
5.8.Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy (äänestys)
  
5.9.Köyhyyden vähentäminen ja työpaikkojen luominen kehitysmaissa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) ***I - Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) ***I (keskustelu)
 10.Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (keskustelu)
 11.Vuosia 2007–2013 koskeva monivuotinen rahoituskehys (keskustelu)
 12.Lisätalousarvioesitys nro 7/2010: SEUT-sopimuksen 122 artiklan nojalla myönnetyt Euroopan unionin takuut - taloudellinen apu jäsenvaltioille (keskustelu)
 13.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 14.Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (keskustelu)
 15.Ilmailutoiminnan sisällyttäminen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään yhteisössä (keskustelu)
 16.Yhteisön tavaramerkkien käyttö sisämarkkinoilla (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

TIISTAI 21. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin toukokuun I 2010 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


3. Kaasunsaannin turvaaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta [2009/0108(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras esitteli laatimansa mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogusław Sonik (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sandra Kalniete (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Jacek Saryusz-Wolski (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Herbert Reul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Adina-Ioana Vălean ALDE-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Béla Kovács, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz ja George Sabin Cutaş.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola ja Zigmantas Balčytis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu ja Niki Tzavela.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.9.2010, kohta 5.4.


4. EU:n ja Kiinan huippukokous 6. lokakuuta 2010 (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Kiinan huippukokous 6. lokakuuta 2010

Karel De Gucht (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ioannis Kasoulides PPE-ryhmän puolesta, Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi ja Victor Boştinaru.

Puheenvuorot: Reinhard Bütikofer ja Elmar Brok neuvoston poissaolosta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová ja Ioan Mircea Paşcu.

Puhemies ilmoitti, että Karel De Gucht käyttää puheenvuoron Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 11.55 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Lisätalousarvioesitys nro 5/2010: OLAF ja omien varojen tarkistaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III - Komissio [2010/2091(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: László Surján (A7-0249/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0319)


5.2. Sisämarkkinoiden täydentäminen sähköistä kaupankäyntiä ajatellen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö sisämarkkinoiden täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen [2010/2012(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0320)


5.3. Siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisystä [2009/0170(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0321)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0321)


5.4. Kaasunsaannin turvaaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta [2009/0108(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0322)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0322)


5.5. EY:n ja Pakistanin takaisinottosopimus *** (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä [2009/0036(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0323)

Parlamentti antoi suostumuksensa sopimuksen tekemiselle.

Puheenvuorot:

Csaba Sógor (esittelijä) täsmensi ennen äänestystä, että komission julkilausuma liitetään hyväksyttyyn tekstiin.


5.6. Kauppa- ja taloussuhteet Turkin kanssa (äänestys)

Mietintö kauppa- ja taloussuhteista Turkin kanssa [2009/2200(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Metin Kazak (A7-0238/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EFD-ryhmän jättämä)

Hylättiin

INTA-VALIOKUNNAN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0324)

Puheenvuorot:

Dimitar Stoyanov, joka pyysi ennen äänestystä, että mietintö palautetaan valiokuntaan, ja puhemies tästä pyynnöstä, jonka jälkeen parlamentti hylkäsi pyynnön.


5.7. Biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivä EU:n lainsäädäntö (äänestys)

Mietintö biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta [2009/2108(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Esther de Lange (A7-0241/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0325)

Puheenvuorot:

Esther de Lange (esittelijä), joka pyysi, että lopullinen äänestys toteutetaan nimenhuutoäänestyksenä, puhemies ja Gerard Batten tästä pyynnöstä.

Koska pyyntö herätti vastustusta, sitä ei hyväksytty.


5.8. Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy (äänestys)

Mietintö komission tiedonannosta "Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa" [2009/2151(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: João Ferreira (A7-0227/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0326)


5.9. Köyhyyden vähentäminen ja työpaikkojen luominen kehitysmaissa (äänestys)

Mietintö köyhyyden vähentämisestä ja työpaikkojen luomisesta kehitysmaissa: jatkotoimet [2009/2171(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0327)

Puheenvuorot:

Eleni Theocharous (esittelijä) esitti ennen äänestystä 84 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Pablo Arias Echeverría - A7-0226/2010

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan

Mietintö Christine De Veyrac - A7-0195/2010

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki

Mietintö Alejo Vidal-Quadras - A7-0112/2010

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Mietintö Csaba Sógor - A7-0231/2010

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde

Mietintö Metin Kazak - A7-0238/2010

Cristiana Muscardini, Dimitar Stoyanov, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys

Mietintö Esther de Lange - A7-0241/2010

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Mietintö João Ferreira - A7-0227/2010

Giommaria Uggias, Mario Pirillo

Mietintö Eleni Theocharous - A7-0192/2010

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Bernd Posselt ja Ioannis A. Tsoukalas käyttivät puheenvuoron ilmoittaakseen, että äänestyskorttiinsa liittyneiden ongelmien vuoksi he eivät kyenneet osallistumaan neljään ensimmäiseen nimenhuutoäänestykseen.


(Istunto keskeytettiin klo 13.20 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) ***I - Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan osalta [KOM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta [KOM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan esitteli mietinnöt.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michèle Rivasi (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Claude Turmes (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, António Fernando Correia De Campos S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Michail Tremopoulos Verts/ALE-ryhmän puolesta, Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu ja Licia Ronzulli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt ja Dominique Riquet.

Puheenvuorot: Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja), Antonio Tajani ja Linda McAvan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.9.2010, kohta 5.4.


10. Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä [KOM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Christa Klaß esitteli laatimansa mietinnön.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Amalia Sartori (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Dan Jørgensen S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ALDE-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox ja Csaba Sándor Tabajdi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jarosław Kalinowski ja John Bufton.

Antonio Tajani käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Christa Klaß käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.9.2010, kohta 5.6.


11. Vuosia 2007–2013 koskeva monivuotinen rahoituskehys (keskustelu)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta [KOM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) ja Janusz Lewandowski (komission jäsen).

Puheenvuorot: Salvador Garriga Polledo PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacek Włosowicz ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher ja Janusz Władysław Zemke.

Janusz Lewandowski käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Olivier Chastel ja Reimer Böge.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.9.2010, kohta 5.1.


12. Lisätalousarvioesitys nro 7/2010: SEUT-sopimuksen 122 artiklan nojalla myönnetyt Euroopan unionin takuut - taloudellinen apu jäsenvaltioille (keskustelu)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III - Komissio [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: László Surján (A7-0250/2010)

László Surján esitteli laatimansa mietinnön.

Janusz Lewandowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Francesca Balzani S&D-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr ja Reimer Böge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jacek Włosowicz ja Angelika Werthmann.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski ja László Surján.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.9.2010, kohta 5.2.

(Istunto keskeytettiin klo 18.35 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 19.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

13. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0462/2010).

Kysymys 21 (Vilija Blinkevičiūtė): EU:n uudet toimenpiteet naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.

László Andor (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Vilija Blinkevičiūtė ja Franz Obermayr.

Kysymys 22 (Marian Harkin): Asetus (EY) N:o 1083/2006.

László Andor vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marian Harkin.

Kysymys 23 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 24 (Marc Tarabella): Energiamarkkinoiden vapauttamisen vaikutus kuluttajiin.

Günther Oettinger (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău ja Franz Obermayr.

Kysymys 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Energia-alan alueellinen yhteistyö.

Günther Oettinger vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 26 (Nikolaos Chountis): Energiamarkkinoiden vapauttaminen Kreikassa.

Günther Oettinger vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät laatijan sijainen Takis Hadjigeorgiou, Anni Podimata ja Georgios Papanikolaou.

Kysymys 27 (Salvatore Iacolino): Öljynporaus Välimerellä.

Günther Oettinger vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Salvatore Iacolino, Paul Rübig ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Kysymys 33 (Ioannis A. Tsoukalas): EU:n tutkimuksen rahoitusjärjestelmää muutettava perinpohjaisesti.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 34 (Georgios Papanikolaou): Euroopan tutkimusneuvoston toiminnan arviointi.

Máire Geoghegan-Quinn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Georgios Papanikolaou.

Kysymys 35 (Pat the Cope Gallagher): Pk-yritysten osallistuminen EU:n tutkimusohjelmiin.

Máire Geoghegan-Quinn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley ja Seán Kelly.

Kysymys 42 (Bernd Posselt): Tonavan aluetta koskeva strategia ja Euroregio-alueet.

Johannes Hahn (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 43 (Brian Crowley): Irlannin hallituksen jättämä tulvakatastrofiapuhakemus.

Johannes Hahn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Brian Crowley, Seán Kelly ja Pat the Cope Gallagher.

Kysymys 44 (Richard Howitt): EU:n aluerahastosta riippuvaisten paikallisryhmien käteisvaje.

Johannes Hahn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Richard Howitt.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 20.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

14. Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (keskustelu)

Komission julkilausuma: Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, Georgios Stavrakakis S&D-ryhmän puolesta, Riikka Manner ALDE-ryhmän puolesta, François Alfonsi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves ja Sari Essayah.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik ja Bogusław Sonik.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos ja Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta eurooppalaisesta strategiasta vuoristo- ja saaristoalueiden ja harvaanasuttujen alueiden taloudelliseksi ja sosiaaliseksi kehittämiseksi (B7-0518/2010)

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell ja Maria Badia i Cutchet S&D-ryhmän puolesta taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (B7-0519/2010)

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher ja Giommaria Uggias ALDE-ryhmän puolesta taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (B7-0520/2010)

- François Alfonsi ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (B7-0521/2010)

- Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta Euroopan unionin strategiasta pohjoisimpien alueiden, rajaseutualueiden, vuoristo- ja saarialueiden sekä harvaan asuttujen alueiden kehittämiseksi taloudellisesti ja sosiaalisesti (B7-0522/2010)

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira ja Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE-ryhmän puolesta taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (B7-0523/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.9.2010, kohta 5.14.


15. Ilmailutoiminnan sisällyttäminen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään yhteisössä (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0127/2010) Peter Liese ja Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt ja Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta ja Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Ilmailutoiminta ja kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttaminen yhteisössä (B7-0463/2010)

Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer ja Satu Hassi esittelivät suullisen kysymyksen.

Johannes Hahn (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor ja Zigmantas Balčytis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu ja Jaroslav Paška.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Yhteisön tavaramerkkien käyttö sisämarkkinoilla (keskustelu)

Komission julkilausuma: Yhteisön tavaramerkkien käyttö sisämarkkinoilla

Michel Barnier (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Małgorzata Handzlik PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta ja Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová ja Seán Kelly.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 446.632/OJME).


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.40.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö