Rodyklė 
Protokolas
PDF 221kWORD 116k
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 21 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 3.Dujų tiekimo saugumas ***I (diskusijos)
 4.2010 m. spalio 6 d. ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2010 projektas. OLAF ir nuosavų išteklių peržiūra (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimas ir prevencija ***I (balsavimas)
  
5.4.Dujų tiekimo saugumas ***I (balsavimas)
  
5.5.Europos bendrijos ir Pakistano susitarimas dėl readmisijos *** (balsavimas)
  
5.6.Prekybos ir ekonominiai santykiai su Turkija (balsavimas)
  
5.7.ES teisės aktai, pagal kuriuos siekiama išsaugoti biologinę įvairovę (balsavimas)
  
5.8.Stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija (balsavimas)
  
5.9.Skurdo mažinimas ir darbo vietų kūrimas besivystančiose šalyse (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Farmakologinis budrumas (Reglamento (EB) Nr. 726/2004 dalinis keitimas) ***I. Farmakologinis budrumas (Direktyvos 2001/83/EB dalinis keitimas) ***I (diskusijos)
 10.Biocidinių produktų tiekimas rinkai ir naudojimas ***I (diskusijos)
 11.2007–2013 m. daugiametė finansinė programa (diskusijos)
 12.Taisomojo biudžeto Nr. 7/2010 projektas. Europos Sąjungos suteikiama garantija pagal SESV 122 straipsnį. Finansinė pagalba valstybėms narėms (diskusijos)
 13.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 14.Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategija (diskusijos)
 15.Aviacijos veiklos įtraukimas į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje (diskusijos)
 16.Bendrijos prekės ženklų naudojimas vidaus rinkoje (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2010 m. pirmąją gegužės mėn. sesiją priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


3. Dujų tiekimo saugumas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB [2009/0108(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010).

Alejo Vidal-Quadras pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bogusław Sonik (ENVI komiteto nuomonės referentas), Sandra Kalniete (IMCO komiteto nuomonės referentė) ir Jacek Saryusz-Wolski (AFET komiteto nuomonės referentas), Herbert Reul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Adina-Ioana Vălean ALDE frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Béla Kovács, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz ir George Sabin Cutaş.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola ir Zigmantas Balčytis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu ir Niki Tzavela.

Kalbėjo Günther Oettinger.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.4 protokolo 21.9.2010.


4. 2010 m. spalio 6 d. ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2010 m. spalio 6 d. ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas

Karel De Gucht (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ioannis Kasoulides PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lucas Hartong, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi ir Victor Boştinaru.

Kalbėjo: Reinhard Bütikofer ir Elmar Brok dėl Tarybos atstovų nedalyvavimo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová ir Ioan Mircea Paşcu.

Pirmininkė pranešė, kad Karel De Gucht kalbėjo Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo Karel De Gucht.

Diskusijos baigtos.


(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Taisomojo biudžeto Nr. 5/2010 projektas. OLAF ir nuosavų išteklių peržiūra (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 5/2010 projekto. III skirsnis. Komisija [2010/2091(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: László Surján (A7-0249/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0319).


5.2. Elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimo [2010/2012(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0320).


5.3. Civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimas ir prevencija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos [2009/0170(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Christine De Veyrac (A7-0195/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0321).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0321).


5.4. Dujų tiekimo saugumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB [2009/0108(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0322).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0322).


5.5. Europos bendrijos ir Pakistano susitarimas dėl readmisijos *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Pakistano Islamo Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo [2009/0036(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Csaba Sógor (A7-0231/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0323)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui..

Kalbėjo:

Csaba Sógor (pranešėjas) prieš balsavimą nurodė, kad Komisijos pareiškimas bus pridėtas prie teisėkūros rezoliucijos.


5.6. Prekybos ir ekonominiai santykiai su Turkija (balsavimas)

Pranešimas dėl prekybos ir ekonominių santykių su Turkija [2009/2200(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Metin Kazak (A7-0238/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas EFD fakcijos)

Atmesta

INTA KOMITETO PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0324).

Kalbėjo:

Dimitar Stoyanov prieš balsavimą paprašė grąžinti šį pranešimą komitetui, o pirmininkas kalbėjo dėl minėtojo prašymo, kurio Parlamentas nepatenkino.


5.7. ES teisės aktai, pagal kuriuos siekiama išsaugoti biologinę įvairovę (balsavimas)

Pranešimas dėl ES teisės aktų, pagal kuriuos siekiama išsaugoti biologinę įvairovę, įgyvendinimo [2009/2108(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Esther de Lange (A7-0241/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0325).

Kalbėjo:

Esther de Lange (pranešėja) paprašė, kad galutinis balsavimas vyktų vardiniu būdu, Pirmininkas ir Gerard Batten kalbėjo dėl minėtojo prašymo.

Atsiradus prieštaravimams prašymas nebuvo patenkintas.


5.8. Stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos komunikato „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“ [2009/2151(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A7-0227/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0326).


5.9. Skurdo mažinimas ir darbo vietų kūrimas besivystančiose šalyse (balsavimas)

Pranešimas dėl skurdo mažinimo ir darbo vietų kūrimo besivystančiose šalyse: tolesnė veikla [2009/2171(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Eleni Theocharous (A7-0192/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0327).

Kalbėjo:

Eleni Theocharous (pranešėja) prieš balsavimą pasiūlė žodinį 84 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Pablo Arias Echeverría - A7-0226/2010

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan

Pranešimas: Christine De Veyrac - A7-0195/2010

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki

Pranešimas: Alejo Vidal-Quadras - A7-0112/2010

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pranešimas: Csaba Sógor - A7-0231/2010

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde

Pranešimas: Metin Kazak - A7-0238/2010

Cristiana Muscardini, Dimitar Stoyanov, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys

Pranešimas: Esther de Lange - A7-0241/2010

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pranešimas: João Ferreira - A7-0227/2010

Giommaria Uggias, Mario Pirillo

Pranešimas: Eleni Theocharous - A7-0192/2010

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Bernd Posselt ir Ioannis A. Tsoukalas pranešė, kad dėl problemų, susijusių su jų balsavimo kortelėmis, jie negalėjo dalyvauti pirmuose keturiuose vardiniuose balsavimuose.


(Posėdis sustabdytas 13.20 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. Farmakologinis budrumas (Reglamento (EB) Nr. 726/2004 dalinis keitimas) ***I. Farmakologinis budrumas (Direktyvos 2001/83/EB dalinis keitimas) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, nuostatas dėl žmonėms skirtų vaistų farmakologinio budrumo [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Linda McAvan (A7-0153/2010).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatas dėl farmakologinio budrumo [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Linda McAvan (A7-0159/2010).

Linda McAvan pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Michèle Rivasi (ITRE komiteto nuomonės referentė), Claude Turmes (IMCO komiteto nuomonės referentas), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, António Fernando Correia De Campos S&D frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Michail Tremopoulos Verts/ALE frakcijos vardu, Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu ir Licia Ronzulli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt ir Dominique Riquet.

Kalbėjo: Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Antonio Tajani ir Linda McAvan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.4 protokolo 22.9.2010.


10. Biocidinių produktų tiekimas rinkai ir naudojimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir naudojimo [COM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Christa Klaß (A7-0239/2010).

Christa Klaß pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Amalia Sartori (IMCO komiteto nuomonės referentė), Richard Seeber PPE frakcijos vardu, Dan Jørgensen S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox ir Csaba Sándor Tabajdi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jarosław Kalinowski ir John Bufton.

Kalbėjo Antonio Tajani.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Christa Klaß.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.6 protokolo 22.9.2010.


11. 2007–2013 m. daugiametė finansinė programa (diskusijos)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2007–2013 m. daugiametė finansinė programa [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A7-0248/2010).

Reimer Böge pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Salvador Garriga Polledo PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazábal Rubial S&D frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Jacek Włosowicz ECR frakcijos vardu, Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher ir Janusz Władysław Zemke.

Kalbėjo Janusz Lewandowski.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Olivier Chastel ir Reimer Böge.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.1 protokolo 22.9.2010.


12. Taisomojo biudžeto Nr. 7/2010 projektas. Europos Sąjungos suteikiama garantija pagal SESV 122 straipsnį. Finansinė pagalba valstybėms narėms (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 m. Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 7/2010 projekto. III skirsnis. Komisija [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: László Surján (A7-0250/2010).

László Surján pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Francesca Balzani S&D frakcijos vardu, Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franz Obermayr ir Reimer Böge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jacek Włosowicz ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski ir László Surján.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.2 protokolo 22.9.2010.

(Posėdis sustabdytas 18.35 val. prieš klausimų valandą ir atnaujintas 19.00 val.).


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

13. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B7-0462/2010).

Klausimas 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Tolesni ES veiksmai, kovojant su smurtu prieš moteris.

László Andor (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Vilija Blinkevičiūtė ir Franz Obermayr papildomus klausimus.

Klausimas 22 (Marian Harkin): Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006.

László Andor atsakė į klausimą ir į Marian Harkin papildomą klausimą.

23 klausimas nebuvo pateiktas, nes klausimo teikėjas posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 24 (Marc Tarabella): Energijos rinkos liberalizavimo pasekmės vartotojams.

Günther Oettinger (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău ir Franz Obermayr papildomus klausimus.

Klausimas 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Regioninis bendradarbiavimas energetikos srityje.

Günther Oettinger atsakė į klausimą ir į Silvia-Adriana Ţicău papildomą klausimą.

Klausimas 26 (Nikolaos Chountis): Graikijos energijos rinkos liberalizavimas.

Günther Oettinger atsakė į klausimą ir į Takis Hadjigeorgiou, pavaduojančio autorių, Anni Podimata ir Georgios Papanikolaou papildomus klausimus.

Klausimas 27 (Salvatore Iacolino): Naftos gręžiniai Viduržemio jūroje.

Günther Oettinger atsakė į klausimą ir į Salvatore Iacolino, Paul Rübig ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė papildomą klausimą.

Klausimas 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Būtinybė iš esmės restruktūrizuoti ES mokslinių tyrimų finansavimo sistemą.

Máire Geoghegan-Quinn (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 34 (Georgios Papanikolaou): Europos mokslinių tyrimų tarybos veiklos įvertinimas.

Máire Geoghegan-Quinn atsakė į klausimą ir į Georgios Papanikolaou papildomą klausimą.

Klausimas 35 (Pat the Cope Gallagher): Mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas ES mokslinių tyrimų programose.

Máire Geoghegan-Quinn atsakė į klausimą ir į Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley ir Seán Kelly papildomus klausimus.

Klausimas 42 (Bernd Posselt): Dunojaus strategija ir Europos regionai.

Johannes Hahn (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Klausimas 43 (Brian Crowley): Airijos vyriausybės prašymas dėl pagalbos nukentėjusiems nuo potvynio.

Johannes Hahn atsakė į klausimą ir į Brian Crowley, Seán Kelly ir Pat the Cope Gallagher papildomus klausimus.

Klausimas 44 (Richard Howitt): Grynųjų pinigų stygius, kurį patirs nuo ES regioninių fondų paramos priklausančios JK vietos bendruomenės.

Johannes Hahn atsakė į klausimą ir į Richard Howitt papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 20.30 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

14. Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategija (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymosi strategija

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jan Olbrycht PPE frakcijos vardu, Georgios Stavrakakis S&D frakcijos vardu, Riikka Manner ALDE frakcijos vardu, François Alfonsi Verts/ALE frakcijos vardu, Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franz Obermayr, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves ir Sari Essayah.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik ir Bogusław Sonik.

Kalbėjo Johannes Hahn.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos ir Niki Tzavela EFD frakcijos vardu – dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell ir Maria Badia i Cutchet S&D frakcijos vardu – dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher ir Giommaria Uggias ALDE frakcijos vardu – dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos (B7-0520/2010),

- François Alfonsi ir Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu – dėl Europos toliausiai į šiaurę esančių, pasienio regionų, kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira ir Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE frakcijos vardu – dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos (B7-0523/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.14 protokolo 22.9.2010.


15. Aviacijos veiklos įtraukimas į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0127/2010), kurį pateikėPeter Liese ir Mathieu Grosch PPE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt ir Matthias Groote S&D frakcijos vardu, Chris Davies ir Holger Krahmer ALDE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu ir Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Aviacijos veikla atsižvelgiant į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje (B7-0463/2010)

Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer ir Satu Hassi pateikė žodinį klausimą.

Johannes Hahn (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor ir Zigmantas Balčytis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.


16. Bendrijos prekės ženklų naudojimas vidaus rinkoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Bendrijos prekės ženklų naudojimas vidaus rinkoje

Michel Barnier (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Małgorzata Handzlik PPE frakcijos vardu, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu ir Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová ir Seán Kelly.

Kalbėjo Michel Barnier.

Diskusijos baigtos.


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 446.632/OJME).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.40 val.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika