Indekss 
Protokols
PDF 219kWORD 115k
Otrdiena, 2010. gada 21. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 3.Gāzes piegādes drošība ***I (debates)
 4.ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme 2010. gada 6. oktobrī (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projekts: Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai un pašu resursu pārskatīšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.2.Iekšējā tirgus izveide elektroniskās komercijas jomā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.3.Negadījumu un incidentu izmeklēšana un novēršana civilajā aviācijā ***I (balsošana)
  
5.4.Gāzes piegādes drošība ***I (balsošana)
  
5.5.Eiropas Kopienas un Pakistānas nolīgums par atpakaļuzņemšanu *** (balsošana)
  
5.6.Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Turciju (balsošana)
  
5.7.ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu (balsošana)
  
5.8.Dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršana (balsošana)
  
5.9.Nabadzības mazināšana un darba vietu izveide jaunattīstības valstīs (balsošana)
 6.Balsojuma skaidrojumi
 7.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilance (grozījumi Regulā (EK) Nr. 726/2004) ***I - Farmakovigilance (grozījumi Direktīvā 2001/83/EK) ***I (debates)
 10.Biocīdo produktu laišana tirgū un lietošana ***I (debates)
 11.Daudzgadu finanšu shēma 2007.–2013. gadam (debates)
 12.Budžeta grozījuma Nr. 7/2010 projekts: Eiropas Savienības saskaņā ar LESD 122. pantu sniegtā garantija — finansiāls atbalsts dalībvalstīm (debates)
 13.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 14.Eiropas stratēģija kalnu apgabalu, salu un mazapdzīvotu apvidu ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai (debates)
 15.Aviācijas darbību iekļaušana Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai (debates)
 16.Kopienas preču zīmju izmantošana iekšējā tirgū (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2010. gada maija pirmajā sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


3. Gāzes piegādes drošība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu [2009/0108(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010).

Alejo Vidal-Quadras iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bogusław Sonik (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Sandra Kalniete (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja) un Jacek Saryusz-Wolski (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Herbert Reul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Adina-Ioana Vălean ALDE grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā, Niki Tzavela EFD grupas vārdā, Béla Kovács, pie grupām nepiederošs deputāts, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz un George Sabin Cutaş.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola un Zigmantas Balčytis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu un Niki Tzavela.

Uzstājās Günther Oettinger.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010 gada 21. septembrī.


4. ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme 2010. gada 6. oktobrī (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme 2010. gada 6. oktobrī.

Karel De Gucht (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ioannis Kasoulides PPE grupas vārdā, Libor Rouček S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi un Victor Boştinaru.

Uzstājās Reinhard Bütikofer un Elmar Brok, kuri apsprieda to, ka debatēs nepiedalās Padomes pārstāvji.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová un Ioan Mircea Paşcu.

Sēdes vadītāja norādīja, ka Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos) vārdā uzstāsies Karel De Gucht.

Uzstājās Karel De Gucht.

Debates tika slēgtas.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projekts: Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai un pašu resursu pārskatīšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu, III iedaļa — Komisija [2010/2091(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: László Surján (A7-0249/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0319).


5.2. Iekšējā tirgus izveide elektroniskās komercijas jomā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par iekšējā tirgus izveidi elektroniskās komercijas jomā [2010/2012(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0320).


5.3. Negadījumu un incidentu izmeklēšana un novēršana civilajā aviācijā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā [2009/0170(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Christine De Veyrac (A7-0195/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0321).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0321).


5.4. Gāzes piegādes drošība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu [2009/0108(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0322).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0322).


5.5. Eiropas Kopienas un Pakistānas nolīgums par atpakaļuzņemšanu *** (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Pakistānas Islāma Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi [2009/0036(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Csaba Sógor (A7-0231/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0323).

Parlaments deva savu piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Csaba Sógor (referents), kurš precizēja, ka Komisijas paziņojums būs pievienots normatīvajai rezolūcijai.


5.6. Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Turciju (balsošana)

Ziņojums par tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām ar Turciju [2009/2200(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Metin Kazak (A7-0238/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza EFD grupa)

Noraidīts.

STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS IESNIEGTAIS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0324).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Dimitar Stoyanov, kurš pieprasīja ziņojumu nodot atpakaļ komitejai, un sēdes vadītājs, atbildot uz šo pieprasījumu, ko Parlaments neapstiprināja.


5.7. ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu (balsošana)

Ziņojums par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu [2009/2108(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Esther de Lange (A7-0241/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0325).

Uzstāšanās

Uzstājās Esther de Lange (referente), kura pieprasīja, lai galīgais balsojums norisinātos, balsojot pēc saraksta, un attiecībā uz šo pieprasījumu izteicās sēdes vadītājs un Gerard Batten.

Tā kā pret šo pieprasījumu tika pausti iebildumi, tas netika apstiprināts.


5.8. Dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršana (balsošana)

Ziņojums par Komisijas paziņojumu „Kopienas pieeja dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai” [2009/2151(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: João Ferreira (A7-0227/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0326).


5.9. Nabadzības mazināšana un darba vietu izveide jaunattīstības valstīs (balsošana)

Ziņojums par nabadzības mazināšanu un darba vietu izveidi jaunattīstības valstīs — turpmākie pasākumi [2009/2171(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Eleni Theocharous (A7-0192/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0327).

Uzstāšanās

Eleni Theocharous (referente) pirms balsošanas ierosināja mutisku grozījumu 84. punktam, un Parlaments to pieņēma.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece


6. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Pablo Arias Echeverría ziņojums - A7-0226/2010:

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan.

Christine De Veyrac ziņojums - A7-0195/2010:

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki.

Alejo Vidal-Quadras ziņojums - A7-0112/2010:

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Csaba Sógor ziņojums - A7-0231/2010:

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde.

Metin Kazak ziņojums - A7-0238/2010:

Cristiana Muscardini, Dimitar Stoyanov, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys.

Esther de Lange ziņojums - A7-0241/2010:

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

João Ferreira ziņojums - A7-0227/2010:

Giommaria Uggias, Mario Pirillo.

Eleni Theocharous ziņojums - A7-0192/2010:

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly.


7. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Bernd Posselt un Ioannis A. Tsoukalas ir darījuši zināmu, ka ar balsošanas karti saistītu problēmu dēļ viņi nav varējuši piedalīties pirmajos četros balsojumos pēc saraksta.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.20 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilance (grozījumi Regulā (EK) Nr. 726/2004) ***I - Farmakovigilance (grozījumi Direktīvā 2001/83/EK) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Linda McAvan (A7-0153/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko farmakovigilances jomā groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Linda McAvan (A7-0159/2010).

Linda McAvan iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Michèle Rivasi (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Claude Turmes (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, António Fernando Correia De Campos S&D grupas vārdā, Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā, Michail Tremopoulos Verts/ALE grupas vārdā, Milan Cabrnoch ECR grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu un Licia Ronzulli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt un Dominique Riquet.

Uzstājās Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Antonio Tajani un Linda McAvan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 22. septembrī.


10. Biocīdo produktu laišana tirgū un lietošana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu [COM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Christa Klaß (A7-0239/2010).

Christa Klaß iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Amalia Sartori (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Richard Seeber PPE grupas vārdā, Dan Jørgensen S&D grupas vārdā, Corinne Lepage ALDE grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Oreste Rossi EFD grupas vārdā, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox un Csaba Sándor Tabajdi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jarosław Kalinowski un John Bufton.

Uzstājās Antonio Tajani.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Christa Klaß.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 22. septembrī.


11. Daudzgadu finanšu shēma 2007.–2013. gadam (debates)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2007.–2013. gadam [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A7-0248/2010).

Reimer Böge iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās Salvador Garriga Polledo PPE grupas vārdā, Eider Gardiazábal Rubial S&D grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Jacek Włosowicz ECR grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher un Janusz Władysław Zemke.

Uzstājās Janusz Lewandowski.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Olivier Chastel un Reimer Böge.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 22. septembrī.


12. Budžeta grozījuma Nr. 7/2010 projekts: Eiropas Savienības saskaņā ar LESD 122. pantu sniegtā garantija — finansiāls atbalsts dalībvalstīm (debates)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2010 projektu, III iedaļa – Komisija [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: László Surján (A7-0250/2010).

László Surján iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās Francesca Balzani S&D grupas vārdā, Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts un Reimer Böge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jacek Włosowicz un Angelika Werthmann.

Uzstājās Janusz Lewandowski un László Surján.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 22. septembrī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.35 pirms jautājumu laika un atsākta plkst. 19.00.)


SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B7-0462/2010).

Jautājums Nr. 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Jauni ES pasākumi vardarbības pret sievietēm apkarošanai.

László Andor (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Vilija Blinkevičiūtė un Franz Obermayr.

Jautājums Nr. 22 (Marian Harkin): Regula (EK) Nr. 1083/2006.

László Andor atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marian Harkin.

Jautājums Nr. 23 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 24 (Marc Tarabella): Enerģētikas tirgus liberalizācijas ietekme uz patērētājiem.

Günther Oettinger (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău un Franz Obermayr.

Jautājums Nr. 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Reģionālā sadarbība enerģētikas jomā.

Günther Oettinger atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 26 (Nikolaos Chountis): Grieķijas enerģijas tirgus liberalizācija.

Günther Oettinger atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Takis Hadjigeorgiou (aizstājot autoru), Anni Podimata un Georgios Papanikolaou.

Jautājums Nr. 27 (Salvatore Iacolino): Naftas urbumi Vidusjūrā.

Günther Oettinger atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Salvatore Iacolino, Paul Rübig un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Jautājums Nr. 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Nepieciešamība radikāli pārstrukturēt Eiropas pētniecības finansēšanas sistēmu.

Máire Geoghegan-Quinn (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig un Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 34 (Georgios Papanikolaou): Eiropas Pētniecības padomes darbības novērtējums.

Máire Geoghegan-Quinn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Georgios Papanikolaou.

Jautājums Nr. 35 (Pat the Cope Gallagher): MVU līdzdalība ES pētniecības programmās.

Máire Geoghegan-Quinn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley un Seán Kelly.

Jautājums Nr. 42 (Bernd Posselt): Donavas stratēģija un Eiropas reģioni.

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 43 (Brian Crowley): Īrijas valdības pieteikums plūdos cietušo atbalsta saņemšanai.

Johannes Hahn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Brian Crowley, Seán Kelly un Pat the Cope Gallagher.

Jautājums Nr. 44 (Richard Howitt): Naudas līdzekļu trūkums tām vietējām grupām, kas ir atkarīgas no ES reģionālā finansējuma.

Johannes Hahn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Richard Howitt.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.30 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Eiropas stratēģija kalnu apgabalu, salu un mazapdzīvotu apvidu ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas stratēģija kalnu apgabalu, salu un mazapdzīvotu apvidu ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai.

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jan Olbrycht PPE grupas vārdā, Georgios Stavrakakis S&D grupas vārdā, Riikka Manner ALDE grupas vārdā, François Alfonsi Verts/ALE grupas vārdā, Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves un Sari Essayah.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik un Bogusław Sonik.

Uzstājās Johannes Hahn.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos un Niki Tzavela EFD grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju kalnu reģionu, salu un mazapdzīvotu apgabalu ekonomiskajai un sociālajai attīstībai (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell un Maria Badia i Cutchet S&D grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju kalnu reģionu, salu un reti apdzīvotu teritoriju ekonomiskajai un sociālajai attīstībai (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher un Giommaria Uggias ALDE grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju kalnu reģionu, salu un reti apdzīvotu teritoriju ekonomiskajai un sociālajai attīstībai (B7-0520/2010),

- François Alfonsi un Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju kalnu reģionu, salu un reti apdzīvotu teritoriju ekonomiskajai un sociālajai attīstībai (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju galējo ziemeļu, pārrobežu un kalnu reģionu, salu un reti apdzīvotu teritoriju ekonomiskajai un sociālajai attīstībai (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira un Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju kalnu reģionu, salu un reti apdzīvotu teritoriju ekonomiskajai un sociālajai attīstībai (B7-0523/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 22. septembrī.


15. Aviācijas darbību iekļaušana Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0127/2010) un kuru uzdeva Peter Liese un Mathieu Grosch PPE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt un Matthias Groote S&D grupas vārdā, Chris Davies un Holger Krahmer ALDE grupas vārdā, Martin Callanan ECR grupas vārdā un Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Aviācijas darbības saistībā ar shēmu siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (B7-0463/2010).

Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer un Satu Hassi izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor un Zigmantas Balčytis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu un Jaroslav Paška.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


16. Kopienas preču zīmju izmantošana iekšējā tirgū (debates)

Komisijas paziņojums: Kopienas preču zīmju izmantošana iekšējā tirgū.

Michel Barnier (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Małgorzata Handzlik PPE grupas vārdā, Marc Tarabella S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā un Malcolm Harbour ECR grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová un Seán Kelly.

Uzstājās Michel Barnier.

Debates tika slēgtas.


17. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 446.632/OJME).


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.40.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika