Indiċi 
Minuti
PDF 227kWORD 118k
It-Tlieta, 21 ta' Settembru 2010 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 3.Is-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I (dibattitu)
 4.Samit UE-Ċina tas-6 ta' Ottubru 2010 (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2010: OLAF u analiżi tar-riżorsi proprji (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.L-ikkompletar tas-suq intern għall-kummerċ elettroniku (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.L-investigazzjoni u l-prevenzjoni tal-aċċidenti u l-inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili ***I (votazzjoni)
  
5.4.Is-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I (votazzjoni)
  
5.5.Ftehima ta' riammissjoni KE/Pakistan *** (votazzjoni)
  
5.6.Ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mat-Turkija (votazzjoni)
  
5.7.II-leġiżlazzjoni tal-UE rigward il-konservazzjoni tal-bijodiversità (votazzjoni)
  
5.8.Il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem (votazzjoni)
  
5.9.It-tnaqqis tal-faqar u l-ħolqien tal-impjiegi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: it-triq 'il quddiem (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 9.Farmakoviġilanza tal-prodotti mediċinali (emenda tar-Regolament (KE) Nru 726/2004) ***I - Farmakoviġilanza (emenda tad-Direttiva 2001/83/KE) ***I (dibattitu)
 10.It-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ***I (dibattitu)
 11.Qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2007-2013 (dibattitu)
 12.Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2010: garanzija mogħtija mill-Unjoni Ewropea skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 122 TFUE - għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri (dibattitu)
 13.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 14.Strateġija Ewropea għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni muntanjużi, il-gżejjer u ż-żoni fejn ma tantx jgħixu nies (dibattitu)
 15.L-inklużjoni tal-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra fil-Komunità (dibattitu)
 16.L-użu tal-Marki Kummerċjali Komunitarji fis-Suq Intern (dibattitu)
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Mejju I 2010 hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


3. Is-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jissalvagwardaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jħassar id-Direttiva 2004/67/KE [2009/0108(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Bogusław Sonik (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Sandra Kalniete (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO) u Jacek Saryusz-Wolski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Herbert Reul f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Adina-Ioana Vălean f'isem il-Grupp ALDE, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Niki Tzavela f'isem il-Grupp EFD, Béla Kovács Membru mhux affiljat, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz u George Sabin Cutaş.

PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Tkellmu: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola u Zigmantas Balčytis.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu u Niki Tzavela.

Tkellem Günther Oettinger.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal- Minuti ta' 21.9.2010.


4. Samit UE-Ċina tas-6 ta' Ottubru 2010 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Samit UE-Ċina tas-6 ta' Ottubru 2010

Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu: Ioannis Kasoulides f'isem il-Grupp PPE, Libor Rouček f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Lucas Hartong Membru mhux affiljat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi u Victor Boştinaru.

Tkellmu: Reinhard Bütikofer u Elmar Brok dwar l-assenza tal-Kunsill.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová u Ioan Mircea Paşcu.

Il-President avża li Karel De Gucht intervjena f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Tkellem Karel De Gucht.

Id-dibattitu ngħalaq.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.05)

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2010: OLAF u analiżi tar-riżorsi proprji (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2010 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima III - Il-Kummissjoni [2010/2091(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: László Surján (A7-0249/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0319)


5.2. L-ikkompletar tas-suq intern għall-kummerċ elettroniku (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-ikkompletar tas-suq intern għall-kummerċ elettroniku [2010/2012(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0320)


5.3. L-investigazzjoni u l-prevenzjoni tal-aċċidenti u l-inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni tal-aċċidenti u l-inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili [2009/0170(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0321)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0321)


5.4. Is-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jissalvagwardaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jħassar id-Direttiva 2004/67/KE [2009/0108(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0322)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0322)


5.5. Ftehima ta' riammissjoni KE/Pakistan *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni [2009/0036(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0323)

Il-Parlament approva l-konklużjoni tal-ftehim.

Interventi

Csaba Sógor (rapporteur), qabel il-votazzjoni, biex jgħid li d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni kienet se tkun mehmuża mar-riżoluzzjoni leġiżlattiva.


5.6. Ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mat-Turkija (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi mat-Turkija [2009/2200(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Metin Kazak (A7-0238/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp EFD)

Miċħuda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-KUMITAT INTA

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0324)

Interventi

Dimitar Stoyanov, qabel il-votazzjoni, biex jitlob li r-Rapport jintbagħat lura fil-Kumitat, u l-President, dwar din it-talba li kienet miċħuda mill-Parlament.


5.7. II-leġiżlazzjoni tal-UE rigward il-konservazzjoni tal-bijodiversità (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE rigward il-konservazzjoni tal-bijodiversità [2009/2108(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Esther de Lange (A7-0241/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0325)

Interventi

Esther de Lange (rapporteur), biex titlob li l-votazzjoni finali ssir b'sejħa tal-ismijiet, il-President u Gerard Batten, dwar din it-talba.

Wara l-oġġezzjonijiet li tqajmu, it-talba kienet miċħuda.


5.8. Il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem (votazzjoni)

Rapport dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: Aproċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem [2009/2151(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: João Ferreira (A7-0227/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0326)


5.9. It-tnaqqis tal-faqar u l-ħolqien tal-impjiegi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: it-triq 'il quddiem (votazzjoni)

Rapport dwar it-tnaqqis tal-faqar u l-ħolqien tal-impjiegi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: it-triq ’il quddiem [2009/2171(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0327)

Interventi

Eleni Theocharous (rapporteur), qabel il-votazzjoni, biex tipproponi emenda orali għall-paragrafu 84, li ntlaqgħet.

PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Pablo Arias Echeverría - A7-0226/2010

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan

Rapport Christine De Veyrac - A7-0195/2010

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki

Rapport Alejo Vidal-Quadras - A7-0112/2010

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rapport Csaba Sógor - A7-0231/2010

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde

Rapport Metin Kazak - A7-0238/2010

Cristiana Muscardini, Dimitar Stoyanov, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys

Rapport Esther de Lange - A7-0241/2010

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rapport João Ferreira - A7-0227/2010

Giommaria Uggias, Mario Pirillo

Rapport Eleni Theocharous - A7-0192/2010

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Bernd Posselt u Ioannis A. Tsoukalas tkellmu biex jinfurmaw li minħabba diffikultajiet marbutin mal-vot tagħhom, huma ma setgħux jivvutaw għall-ewwel erba' votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.20, ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


9. Farmakoviġilanza tal-prodotti mediċinali (emenda tar-Regolament (KE) Nru 726/2004) ***I - Farmakoviġilanza (emenda tad-Direttiva 2001/83/KE) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda, fir-rigward il-farmakoviġilanza tal-prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem, ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda, fir-rigward tal-farmakoviġilanza, id-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi Komunitarju relatat mal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan ippreżentat ir-rapporti tagħha.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Michèle Rivasi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Claude Turmes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE, António Fernando Correia De Campos f'isem il-Grupp S&D, Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE, Michail Tremopoulos f'isem il-Grupp Verts/ALE, Milan Cabrnoch f'isem il-Grupp ECR, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu u Licia Ronzulli.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt u Dominique Riquet.

Tkellmu: Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill), Antonio Tajani u Linda McAvan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal- Minuti ta' 22.9.2010.


10. It-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali [COM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Christa Klaß ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Amalia Sartori (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Richard Seeber f'isem il-Grupp PPE, Dan Jørgensen f'isem il-Grupp S&D, Corinne Lepage f'isem il-Grupp ALDE, Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Sabine Wils f'isem il-Grupp GUE/NGL, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox u Csaba Sándor Tabajdi.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jarosław Kalinowski u John Bufton.

Tkellem Antonio Tajani.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Tkellem Christa Klaß.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal- Minuti ta' 22.9.2010.


11. Qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2007-2013 (dibattitu)

Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2007-2013 [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu: Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill) u Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Salvador Garriga Polledo f'isem il-Grupp PPE, Eider Gardiazábal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Anne E. Jensen f'isem il-Grupp ALDE, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jacek Włosowicz f'isem il-Grupp ECR, Miguel Portas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Angelika Werthmann Membru mhux affiljata, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher u Janusz Władysław Zemke.

Tkellem Janusz Lewandowski.

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

Tkellmu: Olivier Chastel u Reimer Böge.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.1 tal- Minuti ta' 22.9.2010.


12. Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2010: garanzija mogħtija mill-Unjoni Ewropea skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 122 TFUE - għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri (dibattitu)

Rapport dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2010 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima III – Il-Kummissjoni [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: László Surján (A7-0250/2010)

László Surján ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Francesca Balzani f'isem il-Grupp S&D, Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, u Reimer Böge.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jacek Włosowicz u Angelika Werthmann.

Tkellmu: Janusz Lewandowski u László Surján.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.2 tal- Minuti ta' 22.9.2010.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 18.35
Ħin li fih tkompliet is-seduta:
19.00)


PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

13. Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B7-0462/2010).

Mistoqsija 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Azzjonijiet ġodda tal-UE għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa.

László Andor (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Vilija Blinkevičiūtė u Franz Obermayr.

Mistoqsija 22 (Marian Harkin): Regolament (KE) Nru 1083/2006.

László Andor wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Marian Harkin.

Il-mistoqsija 23 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 24 (Marc Tarabella): L-effett fuq il-konsumaturi tal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-enerġija.

Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău u Franz Obermayr.

Mistoqsija 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Il-kooperazzjoni reġjonali fil-qasam tal-enerġija.

Günther Oettinger wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsija supplementari ta' Silvia-Adriana Ţicău.

Mistoqsija 26 (Nikolaos Chountis): Il-liberalizzazzjoni tas-suq tal-enerġija fil-Greċja.

Günther Oettinger wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Takis Hadjigeorgiou, sostitut għall-awtur, Anni Podimata u Georgios Papanikolaou.

Mistoqsija 27 (Salvatore Iacolino): Tħaffir għaż-żejt fil-Mediterran.

Günther Oettinger wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsija supplementari ta' Salvatore Iacolino, Paul Rübig u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Mistoqsija 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Il-ħtieġa tar-ristrutturazzjoni radikali tal-qafas Ewropew tal-finanzjament tar-riċerka.

Máire Geoghegan-Quinn (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig u Silvia-Adriana Ţicău.

Mistoqsija 34 (Georgios Papanikolaou): Evalwazzjoni tal-funzjonament tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka.

Máire Geoghegan-Quinn wieġbet il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Georgios Papanikolaou.

Mistoqsija 35 (Pat the Cope Gallagher): Is-sehem tal-SMEs fil-programmi ta' riċerka tal-UE.

Máire Geoghegan-Quinn wieġbet il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley u Seán Kelly.

Mistoqsija 42 (Bernd Posselt): Strateġija tad-Danubju u Ewroreġjuni.

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsija supplementari ta' Bernd Posselt.

Mistoqsija 43 (Brian Crowley): Applikazzjoni tal-Gvern Irlandiż għal għajnuna fir-rigward ta' ħsarat ikkawżati mill-għargħar.

Johannes Hahn wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Brian Crowley, Seán Kelly u Pat the Cope Gallagher.

Mistoqsija 44 (Richard Howitt): Interruzzjonijiet fl-għoti ta' fondi lill-gruppi li jiddependu mill-fondi reġjonali tal-UE.

Johannes Hahn wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsija supplementari ta' Richard Howitt.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin għall-mistoqsijiet riżervat għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.30 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

14. Strateġija Ewropea għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni muntanjużi, il-gżejjer u ż-żoni fejn ma tantx jgħixu nies (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Strateġija Ewropea għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni muntanjużi, il-gżejjer u ż-żoni fejn ma tantx jgħixu nies

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu: Jan Olbrycht f'isem il-Grupp PPE, Georgios Stavrakakis f'isem il-Grupp S&D, Riikka Manner f'isem il-Grupp ALDE, François Alfonsi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Oldřich Vlasák f'isem il-Grupp ECR, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves u Sari Essayah.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik u Bogusław Sonik.

Tkellem Johannes Hahn.

PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos u Niki Tzavela f'isem il-Grupp EFD, dwar l-istrateġija Ewropea għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni muntanjużi, tal-gżejjer u taż-żoni li fihom ma tantx jgħixu nies (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell u Maria Badia i Cutchet f'isem il-Grupp S&D, dwar l-istrateġija Ewropea għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni muntanjużi, tal-gżejjer u ta' żoni li fihom ma tantx jgħixu nies (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher u Giommaria Uggias f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-istrateġija Ewropea għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni muntanjużi, tal-gżejjer u ta' żoni li fihom ma tantx jgħixu nies (B7-0520/2010),

- François Alfonsi u Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-istrateġija Ewropea għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni muntanjużi, tal-gżejjer u ta' żoni li fihom ma tantx jgħixu nies (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák f'isem il-Grupp ECR, dwar l-istrateġija Ewropea għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni l-aktar fit-Tramuntana, ir-reġjuni transkonfinali, ir-reġjuni muntanjużi, il-gżejjer u l-inħawi li fihom ma tantx jgħixu nies (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira u Marie-Thérèse Sanchez-Schmid f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Istrateġija Ewropea għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni muntanjużi, tal-gżejjer u ta' żoni li fihom ma tantx jgħixu nies (B7-0523/2010).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.14 tal- Minuti ta' 22.9.2010.


15. L-inklużjoni tal-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra fil-Komunità (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0127/2010) mressqa minn Peter Liese u Mathieu Grosch f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt u Matthias Groote f'isem il-Grupp S&D, Chris Davies u Holger Krahmer f'isem il-Grupp ALDE, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, u Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema tal-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fi ħdan il-Komunità (B7-0463/2010)

Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer u Satu Hassi għamlu l-mistoqsija bi tweġiba orali.

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Michael Cramer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor u Zigmantas Balčytis.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu u Jaroslav Paška.

Tkellem Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. L-użu tal-Marki Kummerċjali Komunitarji fis-Suq Intern (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-użu tal-Marki Kummerċjali Komunitarji fis-Suq Intern

Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu: Małgorzata Handzlik f'isem il-Grupp PPE, Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, u Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová u Seán Kelly.

Tkellem Michel Barnier.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 446.632/OJME).


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.40.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza