Index 
Notulen
PDF 220kWORD 117k
Dinsdag 21 september 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 3.Veiligstelling van de aardgasvoorziening ***I (debat)
 4.Top EU-China op 6 oktober 2010 (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Ontwerp van gewijzigde begroting 5/2010: OLAF en herziening van de eigen middelen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Voltooiing van de interne markt voor e-handel (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart ***I (stemming)
  
5.4.Veiligstelling van de aardgasvoorziening ***I (stemming)
  
5.5.Overnameovereenkomst tussen de Europese Unie en Pakistan *** (stemming)
  
5.6.Handel en economische betrekkingen met Turkije (stemming)
  
5.7.Tenuitvoerlegging van EU-wetgeving tot behoud van de biodiversiteit (stemming)
  
5.8.Preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (stemming)
  
5.9.Vermindering van armoede en het scheppen van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Geneesmiddelenbewaking (wijziging Verordening (EG) nr. 726/2004) ***I - Geneesmiddelenbewaking (wijziging Richtlijn 2001/83/EG ***I (debat)
 10.Het op de markt brengen en het gebruik van biociden ***I (debat)
 11.Meerjarig financieel kader voor 2007-2013 (debat)
 12.Ontwerp van gewijzigde begroting 7/2010: door de Europese Unie verstrekte garantie overeenkomstig artikel 122 VWEU - financiële bijstand aan de lidstaten (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 14.Een Europese strategie voor de economische en sociale ontwikkeling van berggebieden, eilanden en dunbevolkte gebieden (debat)
 15.Opname van luchtvaartactiviteiten in het systeem voor handel in emissierechten in de Gemeenschap (debat)
 16.Gebruik van communautaire handelsmerken op de interne markt (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


NOTULEN

DINSDAG 21 SEPTEMBER 2010

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van mei I 2010 door het Parlement aangenomen resoluties, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.


3. Veiligstelling van de aardgasvoorziening ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG [2009/0108(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Sonik (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Sandra Kalniete (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO) en Jacek Saryusz-Wolski (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Herbert Reul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Adina-Ioana Vălean, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, Béla Kovács, niet-ingeschrevene, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz en George Sabin Cutaş.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola en Zigmantas Balčytis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu en Niki Tzavela.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 21.9.2010.


4. Top EU-China op 6 oktober 2010 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Top EU-China op 6 oktober 2010

Karel De Gucht (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ioannis Kasoulides, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Lucas Hartong, niet-ingeschrevene, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi en Victor Boştinaru.

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Bütikofer en Elmar Brok over de afwezigheid van de Raad.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová en Ioan Mircea Paşcu.

De Voorzitter merkt op dat Karel De Gucht het woord voert namens Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

Het debat wordt gesloten.


(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Ontwerp van gewijzigde begroting 5/2010: OLAF en herziening van de eigen middelen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting 5/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III - Commissie [2010/2091(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: László Surján (A7-0249/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0319)


5.2. Voltooiing van de interne markt voor e-handel (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de voltooiing van de interne markt voor e-handel [2010/2012(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0320)


5.3. Onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart [2009/0170(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0321)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0321)


5.4. Veiligstelling van de aardgasvoorziening ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG [2009/0108(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0322)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0322)


5.5. Overnameovereenkomst tussen de Europese Unie en Pakistan *** (stemming)

Aanbeveling inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Pakistan [2009/0036(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0323)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Het woord werd gevoerd door:

Csaba Sógor (rapporteur), vóór de stemming, om erop te wijzen dat de verklaring van de Commissie aan de wetgevingsresolutie zou worden gehecht.


5.6. Handel en economische betrekkingen met Turkije (stemming)

Verslag over handel en economische betrekkingen met Turkije [2009/2200(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Metin Kazak (A7-0238/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de EFD-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE VAN DE COMMISSIE INTA

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0324)

Het woord werd gevoerd door:

Dimitar Stoyanov, vóór de stemming, om te verzoeken om terugverwijzing van het verslag naar de commissie en de Voorzitter, over dit verzoek, dat niet door het Parlement werd ingewilligd.


5.7. Tenuitvoerlegging van EU-wetgeving tot behoud van de biodiversiteit (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving tot behoud van de biodiversiteit [2009/2108(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Esther de Lange (A7-0241/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0325)

Het woord werd gevoerd door:

Esther de Lange (rapporteur), om te vragen dat de eindstemming hoofdelijk zou geschieden, de Voorzitter en Gerard Batten, over dit verzoek.

Aangezien bezwaar werd aangetekend tegen dit verzoek, werd het niet ingewilligd.


5.8. Preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (stemming)

Verslag over de mededeling van de Commissie: Een communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen [2009/2151(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: João Ferreira (A7-0227/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0326)


5.9. Vermindering van armoede en het scheppen van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden (stemming)

Verslag over de vermindering van armoede en het scheppen van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden: beleidskoers [2009/2171(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0327)

Het woord werd gevoerd door:

Eleni Theocharous (rapporteur), vóór de stemming, om een mondeling amendement op paragraaf 84 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Pablo Arias Echeverría - A7-0226/2010

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan

Verslag Christine De Veyrac - A7-0195/2010

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki

Verslag Alejo Vidal-Quadras - A7-0112/2010

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Verslag Csaba Sógor - A7-0231/2010

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde

Verslag Metin Kazak - A7-0238/2010

Cristiana Muscardini, Dimitar Stoyanov, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys

Verslag Esther de Lange - A7-0241/2010

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Verslag João Ferreira - A7-0227/2010

Giommaria Uggias, Mario Pirillo

Verslag Eleni Theocharous - A7-0192/2010

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Bernd Posselt en Ioannis A. Tsoukalas voeren het woord om erop te wijzen dat zij wegens problemen met hun stemkaart niet hebben kunnen deelnemen aan de eerste vier hoofdelijke stemmingen.


(De vergadering wordt om 13.20 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Geneesmiddelenbewaking (wijziging Verordening (EG) nr. 726/2004) ***I - Geneesmiddelenbewaking (wijziging Richtlijn 2001/83/EG ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan licht de verslagen toe.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michèle Rivasi (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Claude Turmes (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, António Fernando Correia De Campos, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Michail Tremopoulos, namens de Verts/ALE-Fractie, Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu en Licia Ronzulli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt en Dominique Riquet.

Het woord wordt gevoerd door Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad), Antonio Tajani en Linda McAvan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 22.9.2010.


10. Het op de markt brengen en het gebruik van biociden ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen en het gebruik van biociden [COM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Christa Klaß leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Amalia Sartori (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Dan Jørgensen, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage, namens de ALDE-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox en Csaba Sándor Tabajdi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jarosław Kalinowski en John Bufton.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Christa Klaß.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 22.9.2010.


11. Meerjarig financieel kader voor 2007-2013 (debat)

Interim-verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2007-2013 [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) en Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Salvador Garriga Polledo, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacek Włosowicz, namens de ECR-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Angelika Werthmann, niet-ingeschrevene, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher en Janusz Władysław Zemke.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Olivier Chastel en Reimer Böge.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 22.9.2010.


12. Ontwerp van gewijzigde begroting 7/2010: door de Europese Unie verstrekte garantie overeenkomstig artikel 122 VWEU - financiële bijstand aan de lidstaten (debat)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting 7/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III - Commissie [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: László Surján (A7-0250/2010)

László Surján leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Francesca Balzani, namens de S&D-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, en Reimer Böge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jacek Włosowicz en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski en László Surján.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 22.9.2010.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 18.35 uur onderbroken en om 19.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

13. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B7-0462/2010).

Vraag 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Nieuwe EU-maatregelen ter bestrijding van geweld tegenover vrouwen.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Vilija Blinkevičiūtė en Franz Obermayr.

Vraag 22 (Marian Harkin): Verordening (EG) nr. 1083/2006.

László Andor beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marian Harkin.

Vraag 23 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 24 (Marc Tarabella): Gevolgen voor de consument van de liberalisering van de energiemarkt.

Günther Oettinger (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău en Franz Obermayr.

Vraag 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Regionale samenwerking op energiegebied.

Günther Oettinger beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 26 (Nikolaos Chountis): Liberalisering van de Griekse energiemarkt.

Günther Oettinger beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Takis Hadjigeorgiou, die de vraagsteller vervangt, Anni Podimata en Georgios Papanikolaou.

Vraag 27 (Salvatore Iacolino): Olieboringen in Middellandse Zee.

Günther Oettinger beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Salvatore Iacolino, Paul Rübig en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Vraag 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Noodzaak van grondige herziening van het Europees kader voor financiering van onderzoek.

Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 34 (Georgios Papanikolaou): Beoordeling van de werking van de Europese Raad voor onderzoek.

Máire Geoghegan-Quinn beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Georgios Papanikolaou.

Vraag 35 (Pat the Cope Gallagher): Deelname van MKB aan onderzoeksprogramma's van de EU.

Máire Geoghegan-Quinn beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley en Seán Kelly.

Vraag 42 (Bernd Posselt): Donau-strategie en Euregio's.

Johannes Hahn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 43 (Brian Crowley): Aanvraag van de Ierse regering om steun na overstromingen.

Johannes Hahn beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Brian Crowley, Seán Kelly en Pat the Cope Gallagher.

Vraag 44 (Richard Howitt): Geldgebrek bij lokale groepen die afhankelijk zijn van de regionale fondsen van de EU.

Johannes Hahn beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Richard Howitt.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 20.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

14. Een Europese strategie voor de economische en sociale ontwikkeling van berggebieden, eilanden en dunbevolkte gebieden (debat)

Verklaring van de Commissie: Een Europese strategie voor de economische en sociale ontwikkeling van berggebieden, eilanden en dunbevolkte gebieden

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, Georgios Stavrakakis, namens de S&D-Fractie, Riikka Manner, namens de ALDE-Fractie, François Alfonsi, namens de Verts/ALE-Fractie, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves en Sari Essayah.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik en Bogusław Sonik.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos en Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, over de Europese strategie voor de economische en sociale ontwikkeling van de berggebieden, eilanden en dunbevolkte gebieden (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell en Maria Badia i Cutchet, namens de S&D-Fractie, over de Europese strategie voor de economische en sociale ontwikkeling van berggebieden, eilanden en dunbevolkte gebieden (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher en Giommaria Uggias, namens de ALDE-Fractie, over de Europese strategie voor de economische en sociale ontwikkeling van berggebieden, eilanden en dunbevolkte gebieden (B7-0520/2010),

- François Alfonsi en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Europese strategie voor de economische en sociale ontwikkeling van berggebieden, eilanden en dunbevolkte gebieden (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, over de Europese strategie voor de economische en sociale ontwikkeling van de meest noordelijke, grensoverschrijdende en berggebieden, eilanden en dunbevolkte gebieden (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira en Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, namens de PPE-Fractie, over de Europese strategie voor de economische en sociale ontwikkeling van berggebieden, eilanden en dunbevolkte gebieden (B7-0523/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.14 van de notulen van 22.9.2010.


15. Opname van luchtvaartactiviteiten in het systeem voor handel in emissierechten in de Gemeenschap (debat)

Mondelinge vraag (O-0127/2010) van Peter Liese en Mathieu Grosch, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt en Matthias Groote, namens de S&D-Fractie, Chris Davies en Holger Krahmer, namens de ALDE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, en Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (B7-0463/2010)

Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer en Satu Hassi lichten de mondelinge vraag toe.

Johannes Hahn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor en Zigmantas Balčytis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


16. Gebruik van communautaire handelsmerken op de interne markt (debat)

Verklaring van de Commissie: Gebruik van communautaire handelsmerken op de interne markt

Michel Barnier (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Małgorzata Handzlik, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, en Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

Het debat wordt gesloten.


17. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 446.632/OJME).


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid