Indeks 
Protokół
PDF 223kWORD 118k
Wtorek, 21 września 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 3.Bezpieczeństwo dostaw gazu ***I (debata)
 4.Szczyt UE-Chiny w dniu 6 października 2010 r. (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Projekt budżetu korygującego nr 5/2010: OLAF i przegląd środków własnych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Ostateczne utworzenie wewnętrznego rynku handlu elektronicznego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Badanie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobieganie im ***I (głosowanie)
  
5.4.Bezpieczeństwo dostaw gazu ***I (głosowanie)
  
5.5.Umowa o readmisji między Wspólnotą Europejską a Pakistanem *** (głosowanie)
  
5.6.Stosunki handlowo-gospodarcze z Turcją (głosowanie)
  
5.7.Przepisy UE służące zachowaniu różnorodności biologicznej (głosowanie)
  
5.8.Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka (głosowanie)
  
5.9.Zmniejszanie ubóstwa i tworzenie miejsc pracy w krajach rozwijających się (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) ***I - Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE) ***I (debata)
 10.Wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych ***I (debata)
 11.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 (debata)
 12.Projekt budżetu korygującego nr 7/2010: gwarancja udzielona przez Unię Europejską zgodnie z postanowieniami art. 122 TFUE - pomoc finansowa dla państw członkowskich (debata)
 13.Tura pytań (pytania do Komisji)
 14.Europejska strategia na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (debata)
 15.Lotnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (debata)
 16.Używanie wspólnotowych znaków handlowych na rynku wewnętrznym (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.


2. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas pierwszej sesji w maju 2010 r. jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


3. Bezpieczeństwo dostaw gazu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego dyrektywę 2004/67/WE [2009/0108(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Bogusław Sonik (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Sandra Kalniete (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO) i Jacek Saryusz-Wolski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Herbert Reul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Adina-Ioana Vălean w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Béla Kovács niezrzeszony, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz i George Sabin Cutaş.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola i Zigmantas Balčytis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu i Niki Tzavela.

Głos zabrał Günther Oettinger.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 21 września 2010 r.


4. Szczyt UE-Chiny w dniu 6 października 2010 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Szczyt UE-Chiny w dniu 6 października 2010 r.

Karel De Gucht (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Ioannis Kasoulides w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Lucas Hartong niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi i Victor Boştinaru.

Głos zabrali: Reinhard Bütikofer i Elmar Brok na temat nieobecności Rady.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová i Ioan Mircea Paşcu.

Przewodnicząca zaznaczyła, że Karel De Gucht wypowiada się w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrał Karel De Gucht.

Debata została zamknięta.


(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.05.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Projekt budżetu korygującego nr 5/2010: OLAF i przegląd środków własnych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 - Komisja [2010/2091(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: László Surján (A7-0249/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0319)


5.2. Ostateczne utworzenie wewnętrznego rynku handlu elektronicznego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie pełnego ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym [2010/2012(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0320)


5.3. Badanie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobieganie im ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im [2009/0170(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0321)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0321)


5.4. Bezpieczeństwo dostaw gazu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego dyrektywę 2004/67/WE [2009/0108(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0322)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0322)


5.5. Umowa o readmisji między Wspólnotą Europejską a Pakistanem *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Unią Europejską a Islamską Republiką Pakistanu w sprawie readmisji osób przebywających bez zezwolenia [2009/0036(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0323)

Parlament wydał zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

Csaba Sógor (sprawozdawca) zabrał głos przed głosowaniem, aby zaznaczyć, że oświadczenie Komisji zostanie załączone do rezolucji ustawodawczej.


5.6. Stosunki handlowo-gospodarcze z Turcją (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych z Turcją [2009/2200(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Metin Kazak (A7-0238/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ALTERNATYWNY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę EFD)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI KOMISJI INTA

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0324)

Wystąpienia

Dimitar Stoyanov, który przed głosowaniem złożył wniosek o odesłanie sprawozdania do komisji, oraz przewodniczący, który odniósł się do wniosku; Parlament odrzucił wniosk.


5.7. Przepisy UE służące zachowaniu różnorodności biologicznej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia przepisów UE mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej [2009/2108(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Esther de Lange (A7-0241/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0325)

Wystąpienia

Esther de Lange (sprawozdawczyni), która złożyła wniosek, aby głosowanie końcowe było imienne, przewodniczący i Gerard Batten, którzy odnieśli się do wniosku.

Ze względu na głosy sprzeciwu wniosek nie został przyjęty.


5.8. Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie komunikatu Komisji pt. „Wspólnotowe podejście do zapobiegania klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka” [2009/2151(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: João Ferreira (A7-0227/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0326)


5.9. Zmniejszanie ubóstwa i tworzenie miejsc pracy w krajach rozwijających się (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ograniczania ubóstwa i tworzenia miejsc pracy w krajach rozwijających się: dalsze działania [2009/2171(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0327)

Wystąpienia

Eleni Theocharous (sprawozdawczyni), która przed głosowaniem zaproponowała poprawkę ustną do ust. 84; poprawka została przyjęta.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca


6. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Pabla Ariasa Echeverríi - A7-0226/2010

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan

Sprawozdanie Christine De Veyrac - A7-0195/2010

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki

Sprawozdanie Alejo Vidala-Quadrasa - A7-0112/2010

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Sprawozdanie Csaby Sógora - A7-0231/2010

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde

Sprawozdanie Metina Kazaka - A7-0238/2010

Cristiana Muscardini, Dimitar Stoyanov, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys

Sprawozdanie Esther de Lange - A7-0241/2010

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Sprawozdanie João Ferreiry - A7-0227/2010

Giommaria Uggias, Mario Pirillo

Sprawozdanie Eleni Theocharous - A7-0192/2010

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly


7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Bernd Posselt i Ioannis A. Tsoukalas zabrali głos, aby zaznaczyć, że z powodu trudności, jakie wystąpiły przy korzystaniu z kart do głosowania, nie mogli wziąć udziału w czterech pierwszych głosowaniach imiennych.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.20 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

8. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) ***I - Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan przedstawiła sprawozdania.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Michèle Rivasi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Claude Turmes (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, António Fernando Correia De Campos w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Michail Tremopoulos w imieniu grupy Verts/ALE, Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu i Licia Ronzulli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt i Dominique Riquet.

Głos zabrali: Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady), Antonio Tajani i Linda McAvan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 22.9.2010.


10. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych [COM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Christa Klaß przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Amalia Sartori (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Dan Jørgensen w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox i Csaba Sándor Tabajdi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jarosław Kalinowski i John Bufton.

Głos zabrał Antonio Tajani.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Christa Klaß.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 22.9.2010.


11. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 (debata)

Sprawozdanie okresowe w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) i Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Jacek Włosowicz w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Angelika Werthmann niezrzeszona, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher i Janusz Władysław Zemke.

Głos zabrał Janusz Lewandowski.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Olivier Chastel i Reimer Böge.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 22 września 2010 r.


12. Projekt budżetu korygującego nr 7/2010: gwarancja udzielona przez Unię Europejską zgodnie z postanowieniami art. 122 TFUE - pomoc finansowa dla państw członkowskich (debata)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2010 Unii Europejskiej za rok budżetowy 2010, sekcja 3 - Komisja [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: László Surján (A7-0250/2010)

László Surján przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Francesca Balzani w imieniu grupy S&D, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony i Reimer Böge.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jacek Włosowicz i Angelika Werthmann.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski i László Surján.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 22 września 2010 r.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 18.35 w oczekiwaniu na turę pytań, zostało wznowione o godz. 19.00.)


PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

13. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0462/2010).

Pytanie 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Nowe działania UE na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet.

László Andor (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Vilija Blinkevičiūtė i Franz Obermayr.

Pytanie 22 (Marian Harkin): Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006.

László Andor udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Marian Harkin.

Z powodu nieobecności pytającego, pytanie 23 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Pytanie 24 (Marc Tarabella): Skutki liberalizacji rynku energii dla konsumentów.

Günther Oettinger (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău i Franz Obermayr.

Pytanie 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Współpraca regionalna w dziedzinie energii.

Günther Oettinger udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 26 (Nikolaos Chountis): Liberalizacja rynku energii w Grecji.

Günther Oettinger udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Takis Hadjigeorgiou, zastępca autora, Anni Podimata i Georgios Papanikolaou.

Pytanie 27 (Salvatore Iacolino): Odwierty naftowe na Morzu Śródziemnym.

Günther Oettinger udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Salvatore Iacolino, Paul Rübig i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Pytanie 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Potrzeba radykalnego przekształcenia europejskich ram finansowania badań naukowych.

Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 34 (Georgios Papanikolaou): Ocena funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Máire Geoghegan-Quinn udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Georgios Papanikolaou.

Pytanie 35 (Pat the Cope Gallagher): Udział MŚP w programach badawczych UE.

Máire Geoghegan-Quinn udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley i Seán Kelly.

Pytanie 42 (Bernd Posselt): Strategia dunajska i euroregiony.

Johannes Hahn (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Bernd Posselt.

Pytanie 43 (Brian Crowley): Wniosek rządu irlandzkiego o pomoc dla powodzian.

Johannes Hahn udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Brian Crowley, Seán Kelly i Pat the Cope Gallagher.

Pytanie 44 (Richard Howitt): Problem z wypłatą środków finansowych dla społeczności lokalnych korzystających z funduszy regionalnych UE.

Johannes Hahn udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Richard Howitt.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:30 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

14. Europejska strategia na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (debata)

Oświadczenie Komisji: Europejska strategia na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych

Johannes Hahn (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Jan Olbrycht w imieniu grupy PPE, Georgios Stavrakakis w imieniu grupy S&D, Riikka Manner w imieniu grupy ALDE, François Alfonsi w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik i Bogusław Sonik.

Głos zabrał Johannes Hahn.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos i Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, w sprawie europejskiej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell i Maria Badia i Cutchet w imieniu grupy S&D, w sprawie europejskiej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher i Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE, w sprawie europejskiej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0520/2010),

- François Alfonsi i Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie europejskiej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, w sprawie europejskiej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów najbardziej wysuniętych na północ, regionów transgranicznych, regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira i Marie-Thérèse Sanchez-Schmid w imieniu grupy PPE, w sprawie europejskiej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0523/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.14 protokołu z dnia 22.9.2010.


15. Lotnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (debata)

Pytanie ustne do Komisji (O-0127/2010), które zadali Peter Liese i Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt i Matthias Groote w imieniu grupy S&D, Chris Davies i Holger Krahmer w imieniu grupy ALDE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, i Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE: Działalność lotnicza w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (B7-0463/2010)

Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer i Satu Hassi zadali pytanie ustne.

Johannes Hahn (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor i Zigmantas Balčytis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu i Jaroslav Paška.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


16. Używanie wspólnotowych znaków handlowych na rynku wewnętrznym (debata)

Oświadczenie Komisji: Używanie wspólnotowych znaków handlowych na rynku wewnętrznym

Michel Barnier (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Małgorzata Handzlik w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE i Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová i Seán Kelly.

Głos zabrał Michel Barnier.

Debata została zamknięta.


17. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 446.632/OJME).


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:40.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności