Index 
Proces-verbal
PDF 220kWORD 122k
Marţi, 21 septembrie 2010 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 3.Securitatea aprovizionării cu gaze naturale ***I (dezbatere)
 4.Summitul UE-China din 6 octombrie 2010 (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Proiect de buget rectificativ nr. 5/2010: OLAF şi revizuirea resurselor proprii (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Realizarea pieţei interne în ceea ce priveşte comerţul electronic (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă ***I (vot)
  
5.4.Securitatea aprovizionării cu gaze naturale ***I (vot)
  
5.5.Acordul între CE şi Pakistan privind readmisia *** (vot)
  
5.6.Relaţiile economice şi comerciale cu Turcia (vot)
  
5.7.Legislația comunitară privind conservarea biodiversității (vot)
  
5.8.Prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om (vot)
  
5.9.Reducerea sărăciei şi crearea de locuri de muncă în ţările în curs de dezvoltare (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Farmacovigilența medicamentelor [modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004] ***I - Farmacovigilența (modificare a Directivei 2001/83/CE) ***I (dezbatere)
 10.Introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide ***I (dezbatere)
 11.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (dezbatere)
 12.Proiect de buget rectificativ nr. 7/2010: garanţie oferită de Uniunea Europeană în conformitate cu dispoziţiile articolului 122 din TFUE - asistenţă financiară acordată statelor membre (dezbatere)
 13.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 14.Strategia europeană pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunilor muntoase, a insulelor şi a regiunilor slab populate (dezbatere)
 15.Includerea activităţilor de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (dezbatere)
 16.Utilizarea mărcilor comunitare pe piaţa internă (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 18.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune mai I 2010 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.


3. Securitatea aprovizionării cu gaze naturale ***I (dezbatere)

Raport referitor la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE [2009/0108(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras şi-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Bogusław Sonik (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Sandra Kalniete (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO) şi Jacek Saryusz-Wolski (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Herbert Reul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Adina-Ioana Vălean, în numele Grupului ALDE, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, Béla Kovács, neafiliat, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz şi George Sabin Cutaş.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola şi Zigmantas Balčytis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu şi Niki Tzavela.

A intervenit Günther Oettinger.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 21.9.2010.


4. Summitul UE-China din 6 octombrie 2010 (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Summitul UE-China din 6 octombrie 2010

Karel De Gucht (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Ioannis Kasoulides, în numele Grupului PPE, Libor Rouček, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Lucas Hartong, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi şi Victor Boştinaru.

Au intervenit: Reinhard Bütikofer şi Elmar Brok cu privire la absenţa Consiliului.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová şi Ioan Mircea Paşcu.

Preşedinta a precizat că dl Karel De Gucht a intervenit în numele dnei Catherine Ashton (Vicepreşedinta Comisiei şi Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

A intervenit Karel De Gucht.

Dezbaterea s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 11.55 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.05)

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Proiect de buget rectificativ nr. 5/2010: OLAF şi revizuirea resurselor proprii (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziţia Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2010 al Uniunii Europene pentru anul financiar 2010, secţiunea III - Comisia [2010/2091(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: László Surján (A7-0249/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0319)


5.2. Realizarea pieţei interne în ceea ce priveşte comerţul electronic (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la realizarea pieţei interne în ceea ce priveşte comerţul electronic [2010/2012(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0320)


5.3. Investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă [2009/0170(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0321)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0321)


5.4. Securitatea aprovizionării cu gaze naturale ***I (vot)

Raport referitor la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE [2009/0108(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0322)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0322)


5.5. Acordul între CE şi Pakistan privind readmisia *** (vot)

Recomandare privind propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Islamică Pakistan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală [2009/0036(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0323)

Parlamentul şi-a dat aprobarea pentru încheierea acordului.

Intervenţii

Csaba Sógor (raportor), înaintea votării, pentru a preciza că declaraţia Comisiei va fi anexată rezoluţiei legislative.


5.6. Relaţiile economice şi comerciale cu Turcia (vot)

Raport referitor la relațiile economice și comerciale cu Turcia [2009/2200(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Metin Kazak (A7-0238/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul EFD)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A COMISIEI INTA

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0324)

Intervenţii

Dimitar Stoyanov, înaintea votării, pentru a solicita retrimiterea raportului în comisie şi Preşedintele cu privire la această solicitare, care nu a fost reţinută de Parlament.


5.7. Legislația comunitară privind conservarea biodiversității (vot)

Raport referitoare la punerea în aplicare a legislației comunitare privind conservarea biodiversității [2009/2108(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Esther de Lange (A7-0241/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0325)

Intervenţii

Esther de Lange (raportoare), pentru a solicita ca votul final să aibă loc prin apel nominal, urmat de Preşedinte şi de Gerard Batten cu privire la această solicitare.

Ca urmare a obiecţiilor prezentate, aceastei solicitări nu i s-a dat curs.


5.8. Prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om (vot)

Raport referitor la Comunicarea Comisiei: „O abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om” [2009/2151(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: João Ferreira (A7-0227/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0326)


5.9. Reducerea sărăciei şi crearea de locuri de muncă în ţările în curs de dezvoltare (vot)

Raport referitor la reducerea sărăciei și crearea de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare: calea de urmat [2009/2171(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0327)

Intervenţii

Eleni Theocharous (raportoare), înaintea votării, pentru a propune un amendament oral la punctul 84, care a fost reţinut.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă


6. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Pablo Arias Echeverría - A7-0226/2010

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan

Raport Christine De Veyrac - A7-0195/2010

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki

Raport Alejo Vidal-Quadras - A7-0112/2010

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Raport Csaba Sógor - A7-0231/2010

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde

Raport Metin Kazak - A7-0238/2010

Cristiana Muscardini, Dimitar Stoyanov, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys

Raport Esther de Lange - A7-0241/2010

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Raport João Ferreira - A7-0227/2010

Giommaria Uggias, Mario Pirillo

Raport Eleni Theocharous - A7-0192/2010

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly


7. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Bernd Posselt şi Ioannis A. Tsoukalas au intervenit pentru a semnala că, din cauza unor probleme legate de cartelele de vot, nu au putut participa la primele patru votări prin apel nominal.


(Şedinţa, suspendată la 13.20, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


9. Farmacovigilența medicamentelor [modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004] ***I - Farmacovigilența (modificare a Directivei 2001/83/CE) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare, în ceea ce privește farmacovigilența, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan şi-a prezentat rapoartele.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Michèle Rivasi (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Claude Turmes (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, António Fernando Correia De Campos, în numele Grupului S&D, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Michail Tremopoulos, în numele Grupului Verts/ALE, Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu şi Licia Ronzulli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt şi Dominique Riquet.

Au intervenit: Olivier Chastel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Antonio Tajani şi Linda McAvan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 22.9.2010.


10. Introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide [COM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Christa Klaß şi-a prezentat raportul.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Amalia Sartori (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Richard Seeber, în numele Grupului PPE, Dan Jørgensen, în numele Grupului S&D, Corinne Lepage, în numele Grupului ALDE, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox şi Csaba Sándor Tabajdi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jarosław Kalinowski şi John Bufton.

A intervenit Antonio Tajani.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

A intervenit Christa Klaß.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 22.9.2010.


11. Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (dezbatere)

Raport intermediar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013 [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Olivier Chastel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: Salvador Garriga Polledo, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Jacek Włosowicz, în numele Grupului ECR, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Angelika Werthmann, neafiliată, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher şi Janusz Władysław Zemke.

A intervenit Janusz Lewandowski.

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Olivier Chastel şi Reimer Böge.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 22.9.2010.


12. Proiect de buget rectificativ nr. 7/2010: garanţie oferită de Uniunea Europeană în conformitate cu dispoziţiile articolului 122 din TFUE - asistenţă financiară acordată statelor membre (dezbatere)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea III – Comisia [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: László Surján (A7-0250/2010)

László Surján şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: Francesca Balzani, în numele Grupului S&D, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, şi Reimer Böge.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jacek Włosowicz şi Angelika Werthmann.

Au intervenit: Janusz Lewandowski şi László Surján.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 22.9.2010.

(Şedinţa, suspendată la 18.35 în aşteptarea timpului afectat întrebărilor, a fost reluată la 19.00)


A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

13. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Comisiei (B7-0462/2010).

Întrebarea 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Noi acțiuni ale UE pentru a combate violența împotriva femeilor.

László Andor (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Vilija Blinkevičiūtė şi Franz Obermayr.

Întrebarea 22 (Marian Harkin): Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

László Andor a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Marian Harkin.

Întrebarea 23 a devenit caducă, autorul său fiind absent.

Întrebarea 24 (Marc Tarabella): Efectele liberalizării pieței energiei pentru consumatori.

Günther Oettinger (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău şi Franz Obermayr.

Întrebarea 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Cooperarea regională în domeniul energiei.

Günther Oettinger a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Silvia-Adriana Ţicău.

Întrebarea 26 (Nikolaos Chountis): Liberalizarea sectorului energetic în Grecia.

Günther Oettinger a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Takis Hadjigeorgiou, autorul supleant, Anni Podimata şi Georgios Papanikolaou.

Întrebarea 27 (Salvatore Iacolino): Forajele petroliere din Marea Mediterană.

Günther Oettinger a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Salvatore Iacolino, Paul Rübig şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Întrebarea 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Necesitatea unei restructurări radicale a cadrului european de finanțare a cercetării.

Máire Geoghegan-Quinn (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig şi Silvia-Adriana Ţicău.

Întrebarea 34 (Georgios Papanikolaou): Evaluarea activității Consiliului European pentru Cercetare.

Máire Geoghegan-Quinn a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Georgios Papanikolaou.

Întrebarea 35 (Pat the Cope Gallagher): Participarea IMM-urilor la programele de cercetare ale UE.

Máire Geoghegan-Quinn a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley şi Seán Kelly.

Întrebarea 42 (Bernd Posselt): Strategia UE pentru Regiunea Dunării și Euroregiunile.

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Bernd Posselt.

Întrebarea 43 (Brian Crowley): Cererea guvernului irlandez privind acordarea de ajutor în urma unor inundații.

Johannes Hahn a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Brian Crowley, Seán Kelly şi Pat the Cope Gallagher.

Întrebarea 44 (Richard Howitt): Insuficienţa resurselor financiare ale grupurilor locale care depind de fondurile regionale europene.

Johannes Hahn a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Richard Howitt.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 20.30, a fost reluată la 21.00.)

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

14. Strategia europeană pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunilor muntoase, a insulelor şi a regiunilor slab populate (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Strategia europeană pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunilor muntoase, a insulelor şi a regiunilor slab populate

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE, Georgios Stavrakakis, în numele Grupului S&D, Riikka Manner, în numele Grupului ALDE, François Alfonsi, în numele Grupului Verts/ALE, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves şi Sari Essayah.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik şi Bogusław Sonik.

A intervenit Johannes Hahn.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos şi Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor montane, a insulelor și a zonelor slab populate (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell şi Maria Badia i Cutchet, în numele Grupului S&D, referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor montane, a insulelor și a zonelor slab populate (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher şi Giommaria Uggias, în numele Grupului ALDE, referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor muntoase, a insulelor și a zonelor slab populate (B7-0520/2010),

- François Alfonsi şi Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor muntoase, a insulelor și a zonelor slab populate (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor cele mai nordice și a regiunilor transfrontaliere, muntoase, insulare sau slab populate (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira şi Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor muntoase, a insulelor și a zonelor slab populate (B7-0523/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.14 al PV din 22.9.2010.


15. Includerea activităţilor de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (dezbatere)

Întrebare orală (O-0127/2010) adresată de Peter Liese şi Mathieu Grosch, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt şi Matthias Groote, în numele Grupului S&D, Chris Davies şi Holger Krahmer, în numele Grupului ALDE, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, şi Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Activitățile de aviație în cadrul sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (B7-0463/2010)

Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer şi Satu Hassi au dezvoltat întrebarea orală.

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor şi Zigmantas Balčytis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu şi Jaroslav Paška.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Utilizarea mărcilor comunitare pe piaţa internă (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Utilizarea mărcilor comunitare pe piaţa internă

Michel Barnier (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Małgorzata Handzlik, în numele Grupului PPE, Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, şi Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zuzana Roithová şi Seán Kelly.

A intervenit Michel Barnier.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 446.632/OJME).


18. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.40.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate