Zoznam 
Zápisnica
PDF 219kWORD 114k
Utorok, 21. septembra 2010 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 3.Bezpečnosť dodávok plynu ***I (rozprava)
 4.Samit EÚ – Čína 6. októbra 2010 (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2010: OLAF a revízia vlastných zdrojov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Dobudovanie vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Vyšetrovanie a prevencia nehôd a incidentov v civilnom letectve ***I (hlasovanie)
  
5.4.Bezpečnosť dodávok plynu ***I (hlasovanie)
  
5.5.Dohoda medzi ES a Pakistanom o readmisii *** (hlasovanie)
  
5.6.Obchodné a hospodárske vzťahy s Tureckom (hlasovanie)
  
5.7.Právne predpisy EÚ zamerané na ochranu biodiverzity (hlasovanie)
  
5.8.Prevencia prírodných a človekom spôsobených katastrof (hlasovanie)
  
5.9.Znižovanie chudoby a tvorba pracovných miest v rozvojových krajinách (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Farmakovigilancia liekov (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 726/2004) ***I - Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) ***I (rozprava)
 10.Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie ***I (rozprava)
 11.Viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 (rozprava)
 12.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2010: záruka poskytovaná Európskou úniou v súlade s ustanoveniami článku 122 ZFEÚ – finančná pomoc členským štátom (rozprava)
 13.Hodina otázok (pre Komisiu)
 14.Európska stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (rozprava)
 15.Začlenenie činností leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (rozprava)
 16.Používanie ochranných známok Spoločenstva na vnútornom trhu (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej májovej schôdzi v roku 2010 je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


3. Bezpečnosť dodávok plynu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES [2009/0108(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Sonik (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Sandra Kalniete (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko) a Jacek Saryusz-Wolski (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Herbert Reul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Adina-Ioana Vălean v mene skupiny ALDE, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Niki Tzavela v mene skupiny EFD, Béla Kovács nezaradený poslanec, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz a George Sabin Cutaş.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola a Zigmantas Balčytis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu a Niki Tzavela.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 21.9.2010.


4. Samit EÚ – Čína 6. októbra 2010 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Samit EÚ – Čína 6. októbra 2010

Karel De Gucht (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ioannis Kasoulides v mene skupiny PPE, Libor Rouček v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Lucas Hartong nezaradený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi a Victor Boştinaru.

Vystúpili títo poslanci: Reinhard Bütikofer a Elmar Brok k neprítomnosti Rady.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová a Ioan Mircea Paşcu.

Predsedníčka uviedla, že Karel De Gucht vystúpil v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku).

V rozprave vystúpil Karel De Gucht.

Rozprava sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2010: OLAF a revízia vlastných zdrojov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia [2010/2091(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca László Surján (A7-0249/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0319)


5.2. Dobudovanie vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o dobudovaní vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu [2010/2012(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0320)


5.3. Vyšetrovanie a prevencia nehôd a incidentov v civilnom letectve ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve [2009/0170(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0321)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0321)


5.4. Bezpečnosť dodávok plynu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES [2009/0108(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0322)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0322)


5.5. Dohoda medzi ES a Pakistanom o readmisii *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Pakistanskou islamskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt [2009/0036(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Csaba Sógor (A7-0231/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0323)

Parlament udelil súhlas s uzavretím zmluvy.

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Csaba Sógor (spravodajca), aby spresnil, že vyhlásenie Komisie bude priložené k legislatívnemu uzneseniu.


5.6. Obchodné a hospodárske vzťahy s Tureckom (hlasovanie)

Správa o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Tureckom [2009/2200(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Metin Kazak (A7-0238/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou EFD)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA VÝBORU INTA

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0324)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Dimitar Stoyanov, aby požiadal o vrátenie správy výboru, a predseda k tejto žiadosti, ktorú Parlament neprijal.


5.7. Právne predpisy EÚ zamerané na ochranu biodiverzity (hlasovanie)

Správa o vykonávaní právnych predpisov EÚ zameraných na ochranu biodiverzity [2009/2108(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Esther de Lange (A7-0241/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0325)

Vystúpenia:

Esther de Lange (spravodajkyňa) so žiadosťou, aby sa pri záverečnom hlasovaní hlasovalo podľa mien, predseda a Gerard Batten k tejto žiadosti.

Vzhľadom na vznesené námietky nebola táto žiadosť prijatá.


5.8. Prevencia prírodných a človekom spôsobených katastrof (hlasovanie)

Správa o oznámení Komisie: Prístup Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof [2009/2151(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca João Ferreira (A7-0227/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0326)


5.9. Znižovanie chudoby a tvorba pracovných miest v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Správa o znižovaní chudoby a tvorbe pracovných miest v rozvojových krajinách: ďalší postup [2009/2171(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0327)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Eleni Theocharous (spravodajkyňa), aby predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 84, ktorý bol prijatý.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Pablo Arias Echeverría - A7-0226/2010

Alajos Mészáros, Syed Kamall, Daniel Hannan

Správa: Christine De Veyrac - A7-0195/2010

Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Bogusław Liberadzki

Správa: Alejo Vidal-Quadras - A7-0112/2010

Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Správa: Csaba Sógor - A7-0231/2010

Clemente Mastella, Joe Higgins, Gerard Batten, Jens Rohde

Správa: Metin Kazak - A7-0238/2010

Cristiana Muscardini, Dimitar Stoyanov, Clemente Mastella, Peter Jahr, Vito Bonsignore, Peter van Dalen, Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys

Správa: Esther de Lange - A7-0241/2010

Licia Ronzulli, Romana Jordan Cizelj, Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Monika Flašíková Beňová, Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Správa: João Ferreira - A7-0227/2010

Giommaria Uggias, Mario Pirillo

Správa: Eleni Theocharous - A7-0192/2010

Jarosław Kalinowski, Frank Vanhecke, Vito Bonsignore, Syed Kamall, Seán Kelly


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Vystúpili Bernd Posselt a Ioannis A. Tsoukalas, aby upozornili, že z dôvodu problémov s hlasovacou kartou sa nemohli zúčastniť na prvých štyroch hlasovaniach podľa mien.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Farmakovigilancia liekov (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 726/2004) ***I - Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa, pokiaľ ide o farmakovigilanciu humánnych liekov, nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Linda McAvan (A7-0153/2010)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o farmakovigilanciu [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Linda McAvan (A7-0159/2010)

Linda McAvan uviedla správy.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michèle Rivasi (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Claude Turmes (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, António Fernando Correia De Campos v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Michail Tremopoulos v mene skupiny Verts/ALE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Peter Liese, Karin Kadenbach, Corinne Lepage, Martin Callanan, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Bernadette Vergnaud, Frédérique Ries, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nessa Childers, Paolo Bartolozzi, Marian-Jean Marinescu a Licia Ronzulli.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Michèle Rivasi, Herbert Dorfmann, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt a Dominique Riquet.

Vystúpili: Olivier Chastel (úradujúci predseda Rady), Antonio Tajani a Linda McAvan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 22.9.2010.


10. Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a ich používaní [COM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Christa Klaß (A7-0239/2010)

Christa Klaß uviedla správu.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Amalia Sartori (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Richard Seeber v mene skupiny PPE, Dan Jørgensen v mene skupiny S&D, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Catherine Soullie, Jo Leinen, Frédérique Ries, James Nicholson, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Mario Pirillo, Chris Davies, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Pavel Poc, Holger Krahmer, Ashley Fox a Csaba Sándor Tabajdi.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jarosław Kalinowski a John Bufton.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Christa Klaß.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 22.9.2010.


11. Viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 (rozprava)

Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Olivier Chastel (úradujúci predseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Salvador Garriga Polledo v mene skupiny PPE, Eider Gardiazábal Rubial v mene skupiny S&D, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Jacek Włosowicz v mene skupiny ECR, Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, Angelika Werthmann nezaradená poslankyňa, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher a Janusz Władysław Zemke.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili: Olivier Chastel a Reimer Böge.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 22.9.2010.


12. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2010: záruka poskytovaná Európskou úniou v súlade s ustanoveniami článku 122 ZFEÚ – finančná pomoc členským štátom (rozprava)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca László Surján (A7-0250/2010)

László Surján uviedol správu.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Francesca Balzani v mene skupiny S&D, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Franz Obermayr nezaradený poslanec a Reimer Böge.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jacek Włosowicz a Angelika Werthmann.

Vystúpili: Janusz Lewandowski a László Surján.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 22.9.2010.

(Rokovanie bolo prerušené o 18.35 h kvôli hodine otázok a pokračovalo sa v ňom opäť od 19.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

13. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B7-0462/2010).

Otázka č. 21 (Vilija Blinkevičiūtė): Nové opatrenia EÚ v boji proti násiliu páchanom na ženách.

László Andor (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Vilija Blinkevičiūtė a Franz Obermayr.

Otázka č. 22 (Marian Harkin): Nariadenie (ES) č. 1083/2006.

László Andor odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Marian Harkin.

Otázka č. 23 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 24 (Marc Tarabella): Dôsledky liberalizácie trhu s energiou na spotrebiteľov.

Günther Oettinger (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău a Franz Obermayr.

Otázka č. 25 (Silvia-Adriana Ţicău): Regionálna spolupráca v oblasti energetiky.

Günther Oettinger odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 26 (Nikolaos Chountis): Liberalizácia energetického trhu v Grécku.

Günther Oettinger odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Takis Hadjigeorgiou, zastupujúci autora, Anni Podimata a Georgios Papanikolaou.

Otázka č. 27 (Salvatore Iacolino): Ropné vrty v Stredozemnom mori.

Günther Oettinger odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položili Salvatore Iacolino, Paul Rübig a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Otázka č. 33 (Ioannis A. Tsoukalas): Potreba zásadnej reštrukturalizácie európskeho rámca pre financovanie výskumu.

Máire Geoghegan-Quinn (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 34 (Georgios Papanikolaou): Hodnotenie fungovania Európskej rady pre výskum.

Máire Geoghegan-Quinn odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Georgios Papanikolaou.

Otázka č. 35 (Pat the Cope Gallagher): Účasť malých a stredných podnikov (MSP) na výskumných programoch EÚ.

Máire Geoghegan-Quinn odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley a Seán Kelly.

Otázka č. 42 (Bernd Posselt): Stratégia pre Podunajsko a euroregióny.

Johannes Hahn (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 43 (Brian Crowley): Žiadosť o povodňovú pomoc írskej vlády.

Johannes Hahn odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Brian Crowley, Seán Kelly a Pat the Cope Gallagher.

Otázka č. 44 (Richard Howitt): Výpadok prostriedkov pre miestne skupiny závislé od fondov EÚ na regionálny rozvoj.

Johannes Hahn odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Richard Howitt.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 20.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

14. Európska stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Európska stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, Georgios Stavrakakis v mene skupiny S&D, Riikka Manner v mene skupiny ALDE, François Alfonsi v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Franz Obermayr nezaradený poslanec, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves a Sari Essayah.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik a Bogusław Sonik.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos a Niki Tzavela v mene skupiny EFD, o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell a Maria Badia i Cutchet v mene skupiny S&D, o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher a Giommaria Uggias v mene skupiny ALDE, o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0520/2010),

- François Alfonsi a Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE, o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj najsevernejších, cezhraničných a horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid v mene skupiny PPE, o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0523/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.14 zápisnice zo dňa 22.9.2010.


15. Začlenenie činností leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0127/2010), ktorú položili Peter Liese a Mathieu Grosch v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt a Matthias Groote v mene skupiny S&D, Chris Davies a Holger Krahmer v mene skupiny ALDE, Martin Callanan v mene skupiny ECR a Satu Hassi v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Činnosti leteckej dopravy v systéme obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (B7-0463/2010)

Peter Liese, Matthias Groote, Holger Krahmer a Satu Hassi rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

Johannes Hahn (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău, Keith Taylor a Zigmantas Balčytis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, Marian-Jean Marinescu a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


16. Používanie ochranných známok Spoločenstva na vnútornom trhu (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Používanie ochranných známok Spoločenstva na vnútornom trhu

Michel Barnier (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Małgorzata Handzlik v mene skupiny PPE, Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE a Malcolm Harbour v mene skupiny ECR.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zuzana Roithová a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Michel Barnier.

Rozprava sa skončila.


17. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 446.632/OJME).


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.40 h.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia