Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0161(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0163/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0163/2010

Συζήτηση :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 22/09/2010 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

5.9. Eξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/EΚ, 2002/87/EΚ, 2003/6/EΚ, 2003/41/EΚ, 2003/71/EΚ, 2004/39/EΚ, 2004/109/EΚ, 2005/60/EΚ, 2006/48/EΚ, 2006/49/EΚ, και 2009/65/EΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [COM(2009)0576 - C7-0251/2009- 2009/0161(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Η συζήτηση έγινε στις 6 Ιουλίου 2010 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010).


Η ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής διεξήχθη στις 7 Ιουλίου 2010 (σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010). Η ψηφοφορία επί της προτάσεως νομοθετικού ψηφίσματος αναβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η τροπολογία 383 αντικαθιστά την τροπολογία 382 η οποία εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 2010.

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0336)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0336)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου