Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2856(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0518/2010

Debatter :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Omröstningar :

PV 22/09/2010 - 5.14

Antagna texter :

P7_TA(2010)0341

Protokoll
Onsdagen den 22 september 2010 - Strasbourg

5.14. Den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010, B7-0522/2010 och B7-0523/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0518/2010

(ersätter B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010 och B7-0523/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Lambert van Nistelrooij, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nuno Teixeira, Rosa Estaràs Ferragut, Eleni Theocharous, Danuta Maria Hübner, Jean-Pierre Audy, Antonio López-Istúriz White och Veronica Lope Fontagné för PPE-gruppen
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell och Maria Badia i Cutchet för S&D-gruppen
Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Carl Haglund och Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen
François Alfonsi för Verts/ALE-gruppen
Bairbre de Brún och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen
Fiorello Provera och Lorenzo Fontana för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0341)

(Resolutionsförslag B7-0522/2010 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy