Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 22 септември 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет (16 септември 2010 г.) (разискване)
 4.Пакет за финансов надзор (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Многогодишна финансова рамка за периода 2007-2013 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Проект на коригиращ бюджет № 7/2010: гаранция, предоставена от Европейския съюз в съответствие с член 122 от Договора за функционирането на ЕС - финансова помощ за държавите-членки (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Фармакологична бдителност за лекарствените продукти (изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004) ***I (гласуване)
  
5.5.Фармакологична бдителност (изменение на Директива 2001/83/ЕО) ***I (гласуване)
  
5.6.Пускане на пазара и използване на биоциди ***I (гласуване)
  
5.7.Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) ***I (гласуване)
  
5.8.Пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I (гласуване)
  
5.9.Правомощия на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО) ***I (гласуване)
  
5.10.Европейски банков орган ***I (гласуване)
  
5.11.Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск * (гласуване)
  
5.12.Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I (гласуване)
  
5.13.Упражняване на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (гласуване)
  
5.14.Европейска стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и слабо населените райони (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго (разискване)
 10.Трансатлантически отношения: пътническа такса в САЩ (разискване)
 11.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 12.Дневен ред на следващото заседание
 13.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (184 kb) Присъствен списък (60 kb)    Резултати от поименно гласуване (2289 kb) 
 
Протокол (126 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (452 kb) Резултати от поименно гласуване (1759 kb) 
 
Протокол (243 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (648 kb) Резултати от поименно гласуване (1554 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност