Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 3.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (16 Σεπτεμβρίου 2010) (συζήτηση)
 4.Δέσμη χρηματοπιστωτικής εποπτείας (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010: εγγύηση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 122 της ΣΛΕΕ - χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004) ***I (ψηφοφορία)
  
5.5.Φαρμακοεπαγρύπνηση (τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ) ***I (ψηφοφορία)
  
5.6.Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***I (ψηφοφορία)
  
5.7.Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων ***I (ψηφοφορία)
  
5.8.Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I (ψηφοφορία)
  
5.9.Eξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (ψηφοφορία)
  
5.10.Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ***I (ψηφοφορία)
  
5.11.Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου * (ψηφοφορία)
  
5.12.Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (ψηφοφορία)
  
5.13.Επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά (ψηφοφορία)
  
5.14.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών, νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Ελλείψεις στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 10.Διατλαντικές σχέσεις: τέλη εισόδου στις ΗΠΑ (συζήτηση)
 11.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 12.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 13.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (182 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2289 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (124 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (531 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1756 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (236 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (648 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1539 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου