Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 22. september 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 3.Euroopa Ülemkogu kohtumise (16. september 2010) järeldused (arutelu)
 4.Finantsjärelevalve pakett (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Mitmeaastane finantsraamistik (2007–1013) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.2.Paranduseelarve nr 7/2010 projekt: Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 122 alusel antud Euroopa Liidu tagatis – rahaline abi liikmesriikidele (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.3.Käibemaksu tagastamine * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.4.Ravimiohutuse järelevalve (määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmine) ***I (hääletus)
  
5.5.Ravimiohutuse järelevalve (direktiivi 2001/83/EÜ muutmine) ***I (hääletus)
  
5.6.Biotsiidide turulelaskmine ja kasutamine ***I (hääletus)
  
5.7.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ***I (hääletus)
  
5.8.Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I (hääletus)
  
5.9.Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitused ***I (hääletus)
  
5.10.Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ***I (hääletus)
  
5.11.Euroopa Keskpanga eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega * (hääletus)
  
5.12.Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ***I (hääletus)
  
5.13.Intellektuaalomandi õiguste jõustamine siseturul (hääletus)
  
5.14.Mägipiirkondade, saarte ja hõredalt asustatud alade majanduslikku ja sotsiaalset arengut käsitlev ELi strateegia (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Inimõiguste ja õigusemõistmise puudulik kaitse Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 10.Atlandi-ülesed suhted: USA turismimaks (arutelu)
 11.Infotund (küsimused nõukogule)
 12.Järgmise istungi päevakord
 13.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (158 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2289 kb) 
 
Protokoll (116 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (434 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1755 kb) 
 
Protokoll (211 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (527 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1452 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika