Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 22 september 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte (16 september 2010) (debatt)
 4.Åtgärdspaket för finansiell tillsyn (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Den fleråriga budgetramen för 2007–2013 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Förslag till ändringsbudget nr 7/2010: garanti utfärdad av Europeiska unionen i enlighet med artikel 122 i EUF-fördraget - ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Återbetalning av mervärdesskatt * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) ***I (omröstning)
  
5.5.Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av direktiv 2001/83/EG) ***I (omröstning)
  
5.6.Utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter ***I (omröstning)
  
5.7.Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ***I (omröstning)
  
5.8.Makroövervakning av det finansiella systemet och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I (omröstning)
  
5.9.Befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ***I (omröstning)
  
5.10.Europeiska bankmyndigheten ***I (omröstning)
  
5.11.Särskilda uppgifter för Europeiska centralbanken med avseende på Europeiska systemrisknämndens verksamhet * (omröstning)
  
5.12.Europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet ***I (omröstning)
  
5.13.Säkerställande av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden (omröstning)
  
5.14.Den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Brister i skyddet av de mänskliga rättigheterna och rättsskipningen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 10.Transatlantiska förbindelser: avgift för resa till Förenta staterna (debatt)
 11.Frågestund (frågor till rådet)
 12.Föredragningslista för nästa sammanträde
 13.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (161 kb) Närvarolista (60 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2289 kb) 
 
Protokoll (119 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (492 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1744 kb) 
 
Protokoll (216 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (520 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1449 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy