Zoznam 
Zápisnica
PDF 220kWORD 117k
Streda, 22. septembra 2010 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady (16. septembra 2010) (rozprava)
 4.Balík opatrení v oblasti dohľadu nad finančným trhom (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2010: záruka poskytovaná Európskou úniou v súlade s ustanoveniami článku 122 ZFEÚ – finančná pomoc členským štátom (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Vrátenie dane z pridanej hodnoty * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Farmakovigilancia liekov (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 726/2004) ***I (hlasovanie)
  
5.5.Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) ***I (hlasovanie)
  
5.6.Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie ***I (hlasovanie)
  
5.7.Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov ***I (hlasovanie)
  
5.8.Makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I (hlasovanie)
  
5.9.Právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy ***I (hlasovanie)
  
5.10.Európsky orgán pre bankovníctvo ***I (hlasovanie)
  
5.11.Osobitné úlohy Európskej centrálnej banky týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká * (hlasovanie)
  
5.12.Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ***I (hlasovanie)
  
5.13.Presadzovanie práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (hlasovanie)
  
5.14.Európska stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Nedostatky v ochrane ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 10.Transatlantické vzťahy: cestovné poplatky do USA (rozprava)
 11.Hodina otázok (pre Radu)
 12.Program rokovania na nasledujúci deň
 13.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 h.


2. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. .../.. z [...], ktoré sa týka požiadaviek typového schvaľovania povinných štítkov výrobcu a identifikačných čísel motorových vozidiel a ich prípojných zariadení a ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (D009095/02 - 2010/2864(RPS) - lehota: 09/12/2010)
pridelené gestorský: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn, pokiaľ ide o ventilátory poháňané motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW (D009949/02 - 2010/2868(RPS) - lehota: 10/12/2010)
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: ITRE

- Návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/756/ES, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel (D010346/02 - 2010/2876(RPS) - lehota: 17/12/2010)
pridelené gestorský: TRAN

- Návrh nariadenia Komisie z [...], ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2008/38/ES, pokiaľ ide o doplnenie podpory metabolizmu kĺbov pri osteoartróze u psov a mačiek ako zvláštneho nutričného účelu do zoznamu zamýšľaných použití (D010625/02 - 2010/2866(RPS) - lehota: 10/11/2010)
pridelené gestorský: AGRI

- Návrh smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Text s významom pre EHP) (D010810/01 - 2010/2867(RPS) - lehota: 10/12/2010)
pridelené gestorský: ENVI.


3. Závery zo zasadnutia Európskej rady (16. septembra 2010) (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady (16. septembra 2010)

Herman Van Rompuy (predseda Európskej rady) a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Niki Tzavela v mene skupiny EFD a Frank Vanhecke nezaradený poslanec.

Vystúpili: Herman Van Rompuy a Maroš Šefčovič.

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet, Véronique De Keyser, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Daniël van der Stoep, Werner Langen, Stephen Hughes, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Mario Mauro, Pervenche Berès, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Francisco José Millán Mon, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Hannes Swoboda, Marian-Jean Marinescu a Corien Wortmann-Kool.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Charles Goerens, Catherine Grèze, Mirosław Piotrowski, Paulo Rangel, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo a Romana Jordan Cizelj.

Vystúpili: Maroš Šefčovič a Herman Van Rompuy.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

4. Balík opatrení v oblasti dohľadu nad finančným trhom (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Balík opatrení v oblasti dohľadu nad finančným trhom

V rozprave vystúpil Proinsias De Rossa k priebehu rozpravy.

Didier Reynders (úradujúci predseda Rady) a Michel Barnier (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Manuel García-Margallo y Marfil v mene skupiny PPE, Peter Skinner v mene skupiny S&D, ktorý odpovedal tiež na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Sharon Bowles v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL, Godfrey Bloom v mene skupiny EFD, Francisco Sosa Wagner nezaradený poslanec, Jean-Paul Gauzès, Antolín Sánchez Presedo, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Ramon Tremosa i Balcells a Astrid Lulling.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Alfredo Pallone, George Sabin Cutaş, Anneli Jäätteenmäki, Andrew Henry William Brons a Burkhard Balz.

Vystúpili: Michel Barnier a Didier Reynders.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

V rozprave vystúpila: Licia Ronzulli.


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A7-0248/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0328)


5.2. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2010: záruka poskytovaná Európskou úniou v súlade s ustanoveniami článku 122 ZFEÚ – finančná pomoc členským štátom (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia [13476/2010 - C7-0261/2010- 2010/2120(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca László Surján (A7-0250/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0329)


5.3. Vrátenie dane z pridanej hodnoty * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/9/ES, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte [COM(2010)0381 - C7-0201/2010- 2010/0205(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Sharon Bowles (A7-0247/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0330)


5.4. Farmakovigilancia liekov (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 726/2004) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa, pokiaľ ide o farmakovigilanciu humánnych liekov, nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky [COM(2008)0664 - C6-0515/2008- 2008/0257(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Linda McAvan (A7-0153/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0331)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0331)


5.5. Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o farmakovigilanciu [COM(2008)0665 - C6-0514/2008- 2008/0260(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Linda McAvan (A7-0159/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0332)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0332)


5.6. Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a ich používaní [COM(2009)0267 - C7-0036/2009- 2009/0076(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Christa Klaß (A7-0239/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0333)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0333)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, aby upozornila na chybu v zozname hlasovania svojej skupiny.


5.7. Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov [COM(2009)0502 - C7-0168/2009- 2009/0143(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Peter Skinner (A7-0170/2010)

Rozprava sa konala 6. júla 2010 (bod 11 zápisnice zo dňa 6.7.2010).


Hlasovanie o návrhu Komisie sa konalo 7. júla 2010 (bod 8.9 zápisnice zo dňa 7.7.2010). Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132 nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131, ktorý bol prijatý 7. júla 2010.

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0334)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0334)


5.8. Makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká [COM(2009)0499 - C7-0166/2009- 2009/0140(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Rozprava sa konala 6. júla 2010 (bod 11 zápisnice zo dňa 6.7.2010).


Hlasovanie o návrhu Komisie sa konalo 7. júla 2010 (bod 8.7 zápisnice zo dňa 7.7.2010). Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105 nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104, ktorý bol prijatý 7. júla 2010.

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0335)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0335)


5.9. Právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy [COM(2009)0576 - C7-0251/2009- 2009/0161(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Rozprava sa konala 6. júla 2010 (bod 11 zápisnice zo dňa 6.7.2010).


Hlasovanie o návrhu Komisie sa konalo 7. júla 2010 (bod 8.5 zápisnice zo dňa 7.7.2010). Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 383 nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 382, ktorý bol prijatý 7. júla 2010.

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0336)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0336)


5.10. Európsky orgán pre bankovníctvo ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo [COM(2009)0501 - C7-0169/2009- 2009/0142(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Rozprava sa konala 6. júla 2010 (bod 11 zápisnice zo dňa 6.7.2010).


Hlasovanie o návrhu Komisie sa konalo 7. júla 2010 (bod 8.8 zápisnice zo dňa 7.7.2010). Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266 nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265, ktorý bol prijatý 7. júla 2010.

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0337)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0337)


5.11. Osobitné úlohy Európskej centrálnej banky týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká [05551/2010 - C7-0014/2010- 2009/0141(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Rozprava sa konala 6. júla 2010 (bod 11 zápisnice zo dňa 6.7.2010).


Hlasovanie o návrhu Komisie sa konalo 7. júla 2010 (bod 8.11 zápisnice zo dňa 7.7.2010). Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0338)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0338)


5.12. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy [COM(2009)0503 - C7-0167/2009- 2009/0144(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Sven Giegold (A7-0169/2010)

Rozprava sa konala 6. júla 2010 (bod 11 zápisnice zo dňa 6.7.2010).


Hlasovanie o návrhu Komisie sa konalo 7. júla 2010 (bod 8.6 zápisnice zo dňa 7.7.2010). Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244 nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243, ktorý bol prijatý 7. júla 2010.

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0339)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0339)


5.13. Presadzovanie práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (hlasovanie)

Správa o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu [2009/2178(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Marielle Gallo (A7-0175/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinami S&D, Verts/ALE a GUE/NGL)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ALDE)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA výboru JURI

Prijatý (P7_TA(2010)0340)

Vystúpenia:

- pred hlasovaním, Jorgo Chatzimarkakis, aby upozornil na chybu v holandskej verzii návrhu uznesenia (predseda vzal túto skutočnosť na vedomie);

- Marielle Gallo (spravodajkyňa), k výsledku hlasovania o dvoch alternatívnych návrhoch uznesenia a o odseku 13.


5.14. Európska stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010, B7-0522/2010 a B7-0523/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0518/2010

(nahrádzajúci B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010 a B7-0523/2010):

podaný týmito poslancami:

Lambert van Nistelrooij, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nuno Teixeira, Rosa Estaràs Ferragut, Eleni Theocharous, Danuta Maria Hübner, Jean-Pierre Audy, Antonio López-Istúriz White a Veronica Lope Fontagné v mene skupiny PPE
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell a Maria Badia i Cutchet v mene skupiny S&D
Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Carl Haglund a Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE
François Alfonsi v mene skupiny Verts/ALE
Bairbre de Brún a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL
Fiorello Provera a Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2010)0341)

(Návrh uznesenia B7-0522/2010 sa stal bezpredmetným.)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Reimer Böge - A7-0248/2010
Peter Jahr

Správa: László Surján - A7-0250/2010
Daniel Hannan

Správa: Linda McAvan - A7-0153/2010
Anna Záborská a Zuzana Roithová

Správa: Linda McAvan - A7-0159/2010
Jens Rohde, Anna Záborská, Michèle Rivasi a Marian Harkin

Správa: Christa Klaß - A7-0239/2010
Miroslav Mikolášik, Anna Záborská, Alajos Mészáros, Peter Jahr a Licia Ronzulli

Správa: Peter Skinner - A7-0170/2010
Miroslav Mikolášik, Peter Jahr a Jan Březina

Správa: Sylvie Goulard - A7-0168/2010
Joe Higgins, Edward Scicluna, Barbara Matera, Zuzana Roithová, Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Marielle Gallo - A7-0175/2010
Antonio Masip Hidalgo, Zuzana Roithová, Lena Ek, Hannu Takkula a Syed Kamall

Európska stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí - RC-B7-0518/2010
Edward Scicluna a Jarosław Kalinowski


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Správa Reimer Böge A7-0248/2010, správa László Surján A7-0250/2010:

Milan Zver informoval, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o týchto správach.

Správa Reimer Böge A7-0248/2010, správa László Surján A7-0250/2010, správa Sharon Bowles A7-0247/2010, správa Linda McAvan A7-0153/2010, správa Linda McAvan A7-0159/2010:

Alfredo Pallone informoval, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o týchto správach.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Sophie Auconie bola prítomná 9. septembra 2010, ale jej meno nie je na prezenčnej listine.


9. Nedostatky v ochrane ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nedostatky v ochrane ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike

Predseda spresnil, že Olivier Chastel vystúpil v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku).

Olivier Chastel vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Filip Kaczmarek v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Andrew Henry William Brons nezaradený poslanec, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Alexander Graf Lambsdorff, Judith Sargentini, Jan Zahradil, Kinga Gál, Richard Howitt, Anneli Jäätteenmäki, Barbara Lochbihler, Paweł Robert Kowal, Peter Šťastný, Thijs Berman, Fiona Hall, Tomasz Piotr Poręba, Barbara Matera, Ana Gomes, Marietje Schaake, Mariya Nedelcheva, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Anne Delvaux, Izaskun Bilbao Barandica a Licia Ronzulli.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Anna Záborská, Marc Tarabella a Cristian Dan Preda.

Vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Olivier Chastel.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Filip Kaczmarek, Andrzej Grzyb, Mario Mauro, Cristian Dan Preda a Peter Šťastný v mene skupiny PPE, o zlyhaniach v oblasti ochrany ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike (B7-0524/2010),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia a Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, o zlyhaniach v oblasti ochrany ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike (B7-0525/2010),

- Isabelle Durant, Judith Sargentini a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, o zlyhaniach v oblasti ochrany ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike (B7-0526/2010),

- Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE, o zlyhaniach v oblasti ochrany ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike (B7-0527/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Jacek Włosowicz v mene skupiny ECR, o Konžskej demokratickej republike (KDR): zlyhania v oblasti ochrany ľudských práv a spravodlivosti (B7-0528/2010),

- Sabine Lösing, Willy Meyer a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o porušovaní ľudských práv v Konžskej demokratickej republike (B7-0529/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


10. Transatlantické vzťahy: cestovné poplatky do USA (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Transatlantické vzťahy: cestovné poplatky do USA

Olivier Chastel (úradujúci predseda Rady) a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ernst Strasser v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Paweł Robert Kowal, Jaromír Kohlíček, Jaroslav Paška, Simon Busuttil, Corina Creţu, Jim Higgins, Ioan Enciu, Wim van de Camp, Janusz Władysław Zemke a Monika Hohlmeier.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Marian-Jean Marinescu, Evelyn Regner a Alfreds Rubiks.

Vystúpili: Maroš Šefčovič a Olivier Chastel.

Rozprava sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 17.25 h kvôli hodine otázok a pokračovalo sa v ňom opäť od 18.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

11. Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B7-0462/2010).

Otázka č. 1 (Bernd Posselt): Identita v oblasti vonkajšej politiky a obrany.

Olivier Chastel (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt a Janusz Władysław Zemke.

Otázky č. 2 a 3 boli stiahnuté.

Otázka č. 4 (Vilija Blinkevičiūtė): Zmiernenie chudoby a sociálneho vylúčenia.

Olivier Chastel odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Vilija Blinkevičiūtė.

Otázka č. 5 (Pat the Cope Gallagher): Medzinárodné sympózium o partnerských dohodách v oblasti vedy a rybného hospodárstva.

Olivier Chastel odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Pat the Cope Gallagher.

Otázka č. 6 (Brian Crowley): Prístupové rokovania medzi EÚ a Chorvátskom.

Olivier Chastel odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Pat the Cope Gallagher (v zastúpení autora) a Janusz Władysław Zemke.

Otázka č. 7 (Marian Harkin): Demografia a opatrovatelia.

Olivier Chastel odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Marian Harkin.

Otázka č. 8 (Tadeusz Zwiefka): Televízna stanica Al-Aksá.

Olivier Chastel odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Jarosław Leszek Wałęsa (v zastúpení autora).

Otázky č. 9 a 10 boli stiahnuté.

Otázka č. 11 (Olle Schmidt): Situácia rómskej menšiny v Európe a voľný pohyb občanov EÚ.

Olivier Chastel odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Olle Schmidt.

Otázka č. 12 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 13 (Jim Higgins): Obchodovanie s deťmi.

Olivier Chastel odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Jim Higgins.

Otázka č. 14 (Liam Aylward): Opatrenia na podporu tvorby pracovných miest na európskej úrovni.

Olivier Chastel odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Pat the Cope Gallagher (v zastúpení autora).

Otázka č. 15 bola stiahnutá.

Otázka č. 16 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 17 (Richard Howitt): Pokrok vo veci horizontálnej antidiskriminačnej smernice EÚ.

Olivier Chastel odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Kinga Göncz (v zastúpení autora).

Otázky č. 18, 19 a 20 prepadli pre neprítomnosť autora.

Hodina otázok pre Radu sa skončila.


12. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 446.632/OJJE).


13. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 18.55 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia