Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 oktober 2010 - Bryssel

5. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-0107/2010) från Michèle Striffler, för utskottet DEVE, till rådet: Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsternas bidrag till utvecklingen och till uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen (B7-0464/2010),

- (O-0108/2010) från Michèle Striffler, för utskottet DEVE, till kommissionen: Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsternas bidrag till utvecklingen och till uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen (B7-0465/2010),

- (O-0110/2010) från Danuta Maria Hübner, för utskottet REGI, till kommissionen: EU:s sammanhållnings- och regionalpolitik efter 2013 (B7-0466/2010),

- (O-0111/2010) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till rådet: EU:s huvudmål för den partskonferens för konventionen om biologisk mångfald som kommer att hållas i Nagoya den 18-29 oktober 2010 (B7-0467/2010),

- (O-0112/2010) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till kommissionen: EU:s huvudmål för den partskonferens för konventionen om biologisk mångfald som kommer att hållas i Nagoya den 18-29 oktober 2010 (B7-0468/2010),

- (O-0115/2010) från Brian Simpson, för utskottet TRAN, till kommissionen: Containrar som gått förlorade till havs samt ersättning (B7-0469/2010),

- (O-0122/2010) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till rådet: Oljeutsläppet från Deepwater Horizon och dess konsekvenser för EU: åtgärder i fråga om oljeutvinning och oljeborrning i Europa (B7-0470/2010),

- (O-0123/2010) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till kommissionen: Oljeutsläppet från Deepwater Horizon och dess konsekvenser för EU: åtgärder i fråga om oljeutvinning och oljeborrning i Europa (B7-0551/2010).

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen):

- Oreste Rossi, om mentalsjuka personers värdighet (0073/2010),

- Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera och Licia Ronzulli, om den dolda utrotningen av noshörningar i södra Afrika (0074/2010),

- Jiří Maštálka och Vladimír Remek, om det oacceptabla ifrågasättandet av statsgränser i Europa (0076/2010),

- Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas och Claude Turmes, om energieffektiviteten i EU-institutionernas byggnader (0077/2010).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy