Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 6 октомври 2010 г. - Брюксел

8. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания от първата месечна сесия през октомври (PE 449.493/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Сряда

1. В дневния ред, след общата дискусия за биоразнообразието, беше вписано обсъждане на декларациите на Съвета и на Комисията относно социалните разпоредби на Договора от Лисабон (точки 35 и 29 от проекта на дневен ред).

2. Обсъждането на въпроса, изискващ устен отговор, за загубените в морето контейнери и изплащането на обезщетение (точка 39 от проекта на дневен ред) беше оттеглено от дневния ред.

Четвъртък

1. Времето за гласуване започна в 11.30 ч, а не в 11 ч.

2. Гласуването на доклада на Vladimír Maňka относно проекта за коригиращ бюджет №2/2010 (точка 44 от проекта на дневен ред) беше оттеглено от дневния ред.

Изказа се Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE.

Предложените промени бяха приети.

С това редът на работа е определен.

(Заседанието, прекратено в 15.10 ч., в очакване на тържественото заседание, беше възобновено в 15.30 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност