Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2873(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0122/2010 (B7-0470/2010)

Разисквания :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 6 октомври 2010 г. - Брюксел

11. Действия на ЕС в областта на проучванията на находищата на нефт и извличането на нефт в Европа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-0122/2010), зададен от Jo Leinen, от името на комисията ENVI, към Съвета: Последици за ЕС от разлива на петрол от платформата "Дийпуотър хърайзън": действия по отношение на петролните проучвания и добив в Европа (B7-0470/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-0123/2010), зададен от Jo Leinen от името на комисията ENVI, към Комисията: Последици за ЕС от разлива на петрол от "Дийпуотър хърайзън": действия по отношение на петролните проучвания и добив в Европа (B7-0551/2010)

Jo Leinen разви въпросите, изискващи устен отговор.

Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията) отговориха на въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: Richard Seeber, от името на групата PPE, Zigmantas Balčytis, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Struan Stevenson, от името на групата ECR, Niki Tzavela, от името на групата EFD, и Nick Griffin, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Herbert Reul, Pavel Poc, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, George Lyon, Zbigniew Ziobro, Catherine Soullie, Mirosław Piotrowski, János Áder, Romana Jordan Cizelj, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Seán Kelly и Maria Da Graça Carvalho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Diana Wallis, Giovanni Collino, по друг въпрос, Kriton Arsenis, João Ferreira, Andreas Mölzer, Kyriakos Mavronikolas, Sonia Alfano, Andrew Henry William Brons и Angelika Werthmann.

Изказаха се: Günther Oettinger и Olivier Chastel.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Jo Leinen, от името на комисията ENVI, относно действия на ЕС по отношение на проучванията на петролни залежи и нефтодобива в Европа (B7-0540/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 7.10.2010.

Правна информация - Политика за поверителност