Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες

19. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- Έκθεση σχετικά με τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην υποσαχάρια Αφρική και την παγκόσμια υγεία (2010/2070(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Véronique De Keyser (A7-0245/2010)

- Έκθεση σχετικά με τη συμφωνία της Βασιλείας II και την αναθεώρηση των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ 4) (2010/2074(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Othmar Karas (A7-0251/2010)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0253/2010)

- Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Λάζαρου Σταύρου Λαζάρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0254/2010)

- Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Gijs M. de Vries ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0255/2010)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A7-0256/2010)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/031 DK/Linak από τη Δανία) (COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0257/2010)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου°28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης°Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/015 DK/Όμιλος Danfoss από τη Δανία (COM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0258/2010)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου°28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης°Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/003 ES/κλωστοϋφαντουργία Γαλικίας, αίτηση της Ισπανίας) (COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0259/2010)

1.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (11160/4/2010 - C7-0208/2010 - 2007/0152(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Jean Lambert (A7-0261/2010)

2) από τους βουλευτές

2.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Daciana Octavia Sârbu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της υγιεινής διατροφής για μικρά παιδιά σε σχολεία (B7-0532/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Salvador Garriga Polledo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την σύσταση επιτροπής παρακολούθησης της Συνθήκης της Λισαβόνας (B7-0533/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Salvador Garriga Polledo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την διαφημιστική εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0534/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Sebastian Valentin Bodu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντικατάσταση του όρου «Ρομά» (B7-0537/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Oreste Rossi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ (B7-0538/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

γνωμοδότηση :

DEVE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου