Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 6. oktoober 2010 - Brüssel

19. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid

- Raport Sahara-taguse Aafrika tervishoiusüsteemide ja ülemaailmse tervishoiu kohta (2010/2070(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Véronique De Keyser (A7-0245/2010)

- Raport Basel II ja kapitalinõuete direktiivi (CRD 4) läbivaatamise kohta (2010/2074(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Othmar Karas (A7-0251/2010)

- Teine raport Euroopa Politseikolledži 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0253/2010)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Lazaros Stavrou Lazarou kontrollikoja liikmeks (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0254/2010)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Gijs M. de Vries Euroopa Kontrollikoja liikmeks (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0255/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (KOM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Tanja Fajon (A7-0256/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/031 DK/Linak, Taani) (KOM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0257/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Taani) (KOM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0258/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles, Hispaania) (KOM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0259/2010)

1.2) soovitused teisele lugemisele

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega laiendatakse määrust (EÜ) nr 883/2004 ja määrust (EÜ) nr 987/2009 kolmandate riikide kodanikele, keda nimetatud määrused veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse tõttu (11160/4/2010 - C7-0208/2010 - 2007/0152(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Jean Lambert (A7-0261/2010)

2) parlamendiliikmed:

2.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Daciana Octavia Sârbu. Resolutsiooni ettepanek nooremas koolieas laste tervisliku toitumise edendamise kohta koolides (B7-0532/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Salvador Garriga Polledo. Resolutsiooni ettepanek Lissaboni lepingu järelevalvekomisjoni kohta (B7-0533/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Salvador Garriga Polledo fraktsiooni PPE nimel. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu teavituskampaania kohta (B7-0534/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sebastian Valentin Bodu fraktsiooni PPE nimel. Resolutsiooni ettepanek mõiste „roma” asendamise kohta (B7-0537/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Oreste Rossi. Resolutsiooni ettepanek naiste suguelundite moonutamise keelustamise kohta (B7-0538/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

nõuandvad komisjonid :

DEVE

Õigusteave - Privaatsuspoliitika