Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 6.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 7.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 8.Διάταξη των εργασιών
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ανατολικό Τιμόρ
 10.Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής (συζήτηση)
 11.Δράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη (συζήτηση)
 12.Διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα - Nagoya 2010 - Συμβολή της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στην υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (συζήτηση)
 13.Κοινωνικές διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας (συζήτηση)
 14.Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών ***I (συζήτηση)
 15.Συμφωνία της Βασιλείας II και αναθεώρηση των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ 4) (συζήτηση)
 16.Επιβολή προστίμων από την Επιτροπή σε υποθέσεις παράβασης των αντιμονοπωλιακών κανόνων (συζήτηση)
 17.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 18.Συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην υποσαχάρια Αφρική και παγκόσμια υγεία (σύντομη παρουσίαση)
 19.Κατάθεση εγγράφωv
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (151 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (111 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (212 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου