Показалец 
Протокол
PDF 224kWORD 111k
Сряда, 6 октомври 2010 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявления на председателството
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 6.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 7.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 8.Ред на работа
 9.Тържествено заседание - Източен Тимор
 10.Световен ден за борба срещу смъртното наказание (разискване)
 11.Действия на ЕС в областта на проучванията на находищата на нефт и извличането на нефт в Европа (разискване)
 12.Конференция за биологичното разнообразие - Нагоя, 2010 г. - Принос на биологичното разнообразие и екосистемите за постигането на Целите на хилядолетието за развитие (разискване)
 13.Социални разпоредби в Договора от Лисабон (разискване)
 14.Изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване ***I (разискване)
 15.Базел ІІ и преразглеждането на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ 4) (разискване)
 16.Санкции от страна на Комисията при дела за нарушаване на антитръстовите правила (разискване)
 17.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 18.Здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб (кратко представяне)
 19.Внесени документи
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 15.00 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Изявления на председателството

Председателят направи изявление относно екологичната катастрофа в западната част на Унгария и предаде солидарността на Парламента на семействата на жертвите.

След това той направи изявление по повод на четвъртата годишнина от убийството на руската журналистка Анна Политковска и припомни, че обстоятелствата около нейната смърт и тази на други защитници на правата на човека в Русия така и не са били изяснени. Той прикани руските власти да сложат край на тази ситуация.

Накрая той припомни, в навечерието на Световния ден за борба срещу смъртното наказание, който ще се чества на 10 октомври 2010 г., противопоставянето на Парламента на това наказание и прикани страните, които все още го прилагат, да наложат мораториум върху него.


4. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните искания за назначаване:

комисия ECON: Ildikó Gáll-Pelcz

специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза: Ildikó Gáll-Pelcz

комисия CULT: Zoltán Bagó на мястото на Ildikó Gáll-Pelcz

Делегация за връзки с Япония: Zoltán Bagó

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


5. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-0107/2010) зададен от Michèle Striffler, от името на комисията DEVE, към Съвета: Приносът на биологичното разнообразие и екосистемните услуги за развитието и постигането на ЦХР (B7-0464/2010);

- (O-0108/2010) зададен от Michèle Striffler, от името на комисията DEVE, към Комисията: Приносът на биологичното разнообразие и екосистемните услуги за развитието и постигането на ЦХР (B7-0465/2010);

- (O-0110/2010) зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията REGI, към Комисията: Политика на сближаване и регионална политика на ЕС след 2013 г. (B7-0466/2010);

- (O-0111/2010) зададен от Jo Leinen, от името на комисията ENVI, към Съвета: Основни цели за конференцията в Нагоя на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие, 18-29 октомври 2010 г. (B7-0467/2010);

- (O-0112/2010) зададен от Jo Leinen, от името на комисията ENVI, към Комисията: Основни цели за конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие в Нагоя, 18 - 29 октомври 2010 г. (B7-0468/2010);

- (O-0115/2010) зададен от Brian Simpson, от името на комисията TRAN, към Комисията: Изпуснати в морето контейнери и компенсации (B7-0469/2010);

- (O-0122/2010) зададен от Jo Leinen, от името на комисията ENVI, към Съвета: Последици за ЕС от разлива на петрол от платформата "Дийпуотър хърайзън": действия по отношение на петролните проучвания и добив в Европа (B7-0470/2010);

- (O-0123/2010) зададен от Jo Leinen, от името на комисията ENVI, към Комисията: Последици за ЕС от разлива на петрол от платформата "Дийпуотър хърайзън": действия по отношение на петролните проучвания и добив в Европа (B7-0551/2010).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността):

- Oreste Rossi, относно достойнството на психично болните (0073/2010);

- Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera и Licia Ronzulli, относно мълчаливото избиване на носорози в южна Африка (0074/2010);

- Jiří Maštálka и Vladimír Remek, относно недопустимостта на какъвто и да е опит за подлагане на съмнение на границите между държавите в Европа (0076/2010);

- Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas и Claude Turmes, относно енергийната ефективност на сградите на институциите на Европейския съюз (0077/2010).


6. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

- Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Конго относно прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT).


7. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията за предприетите действия вследствие на незаконодателните резолюции, приети от Парламента на втората месечна сесия през май 2010 г., е на разположение на интернет страницата „Séance en direct“.


8. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания от първата месечна сесия през октомври (PE 449.493/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Сряда

1. В дневния ред, след общата дискусия за биоразнообразието, беше вписано обсъждане на декларациите на Съвета и на Комисията относно социалните разпоредби на Договора от Лисабон (точки 35 и 29 от проекта на дневен ред).

2. Обсъждането на въпроса, изискващ устен отговор, за загубените в морето контейнери и изплащането на обезщетение (точка 39 от проекта на дневен ред) беше оттеглено от дневния ред.

Четвъртък

1. Времето за гласуване започна в 11.30 ч, а не в 11 ч.

2. Гласуването на доклада на Vladimír Maňka относно проекта за коригиращ бюджет №2/2010 (точка 44 от проекта на дневен ред) беше оттеглено от дневния ред.

Изказа се Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE.

Предложените промени бяха приети.

С това редът на работа е определен.

(Заседанието, прекратено в 15.10 ч., в очакване на тържественото заседание, беше възобновено в 15.30 ч.)


9. Тържествено заседание - Източен Тимор

От 15.30 ч. до 16.00 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай приветствието на г-н M. José Ramos-Horta, президент на Демократична република Източен Тимор.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

10. Световен ден за борба срещу смъртното наказание (разискване)

Изявление на Съвета: Световен ден за борба срещу смъртното наказание

Председателят прочете писмо, изпратено до Парламента от децата на Sakineh Mohammadi Ashtiani.

Olivier Chastel, от името на Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност), направи изявление.

Председателят посочи, че при това обсъждане няма да има процедура с вдигане на ръка.

Изказаха се: Eduard Kukan, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, и Bruno Gollnisch, независим член на ЕП.

Изказа се Olivier Chastel.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Eduard Kukan, Andrzej Grzyb и Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, относно Световния ден срещу смъртното наказание (B7-0541/2010);

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно Световния ден срещу смъртното наказание (B7-0542/2010);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Norica Nicolai и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно Световния ден срещу смъртното наказание (B7-0543/2010);

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen и Frieda Brepoels, от името на групата Verts/ALE, относно Световния ден срещу смъртното наказание (B7-0544/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Rui Tavares, Bairbre de Brún, Thomas Händel и Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, относно Световния ден срещу смъртното наказание (B7-0545/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 7.10.2010.


11. Действия на ЕС в областта на проучванията на находищата на нефт и извличането на нефт в Европа (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-0122/2010), зададен от Jo Leinen, от името на комисията ENVI, към Съвета: Последици за ЕС от разлива на петрол от платформата "Дийпуотър хърайзън": действия по отношение на петролните проучвания и добив в Европа (B7-0470/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-0123/2010), зададен от Jo Leinen от името на комисията ENVI, към Комисията: Последици за ЕС от разлива на петрол от "Дийпуотър хърайзън": действия по отношение на петролните проучвания и добив в Европа (B7-0551/2010)

Jo Leinen разви въпросите, изискващи устен отговор.

Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията) отговориха на въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: Richard Seeber, от името на групата PPE, Zigmantas Balčytis, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Struan Stevenson, от името на групата ECR, Niki Tzavela, от името на групата EFD, и Nick Griffin, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Herbert Reul, Pavel Poc, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, George Lyon, Zbigniew Ziobro, Catherine Soullie, Mirosław Piotrowski, János Áder, Romana Jordan Cizelj, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Seán Kelly и Maria Da Graça Carvalho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Diana Wallis, Giovanni Collino, по друг въпрос, Kriton Arsenis, João Ferreira, Andreas Mölzer, Kyriakos Mavronikolas, Sonia Alfano, Andrew Henry William Brons и Angelika Werthmann.

Изказаха се: Günther Oettinger и Olivier Chastel.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Jo Leinen, от името на комисията ENVI, относно действия на ЕС по отношение на проучванията на петролни залежи и нефтодобива в Европа (B7-0540/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 7.10.2010.


12. Конференция за биологичното разнообразие - Нагоя, 2010 г. - Принос на биологичното разнообразие и екосистемите за постигането на Целите на хилядолетието за развитие (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0111/2010), зададен от Jo Leinen, от името на комисията ENVI, към Съвета: Основни цели за конференцията в Нагоя на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие, 18-29 октомври 2010 г. (B7-0467/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0112/2010), зададен от Jo Leinen, от името на комисията ENVI, към Комисията: Основни цели за конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие в Нагоя, 18 - 29 октомври 2010 г. (B7-0468/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0107/2010), зададен от Michèle Striffler, от името на комисията DEVE, към Съвета: Приносът на биологичното разнообразие и екосистемните услуги за развитието и постигането на ЦХР (B7-0464/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0108/2010), зададен от Michèle Striffler, от името на комисията DEVE, към Комисията: Приносът на биологичното разнообразие и екосистемните услуги за развитието и постигането на ЦХР (B7-0465/2010)

Karin Kadenbach (в качеството на заместник на автора) и Gay Mitchell (в качеството на заместник на автора) развиха въпросите, изискващи устен отговор.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Joke Schauvliege (действащ председател на Съвета) и Janez Potočnik (член на Комисията) отговориха на въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: Esther de Lange, от името на групата PPE, Michael Cashman, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Sandrine Bélier, от името на групата Verts/ALE, Nirj Deva, от името на групата ECR, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu, независим член на ЕП, Richard Seeber, Kriton Arsenis, Chris Davies, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Oreste Rossi, Licia Ronzulli, Edite Estrela, Paul Nuttall, който отговори също на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта от Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi, Corina Creţu, Mario Pirillo и Daciana Octavia Sârbu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Charles Goerens, Isabella Lövin, João Ferreira, Angelika Werthmann, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Luís Paulo Alves, Raül Romeva i Rueda и Mairead McGuinness.

Изказа се Janez Potočnik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László TŐKÉS
Заместник-председател

Изказа се Joke Schauvliege.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Esther de Lange, Karin Kadenbach, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, Kartika Tamara Liotard и Anna Rosbach, от името на комисията ENVI, относно стратегическите цели на ЕС за десетото заседание на Конференцията на страните (COP 10) по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КБР), което ще се проведе в Нагоя (Япония) от 18 до 29 октомври 2010 г. (B7-0536/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 7.10.2010.


13. Социални разпоредби в Договора от Лисабон (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Социални разпоредби в Договора от Лисабон

Philippe Courard (действащ председател на Съвета) и László Andor (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Proinsias De Rossa, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Jean-Paul Gauzès, Elizabeth Lynne, Patrick Le Hyaric и Ilda Figueiredo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Othmar Karas и Marie-Christine Vergiat.

Изказаха се: László Andor и Philippe Courard.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Разискването приключи.


14. Изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване [COM(2010)0256 - C7-0134/2010- 2010/0137(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A7-0256/2010)

Tanja Fajon представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Sarah Ludford (докладчик по становището на комисията AFET), Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Mario Borghezio, от името на групата EFD, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, който отговори също на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта от Emine Bozkurt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Emine Bozkurt, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Philip Claeys, Андрей Ковачев, Silvia-Adriana Ţicău, Kinga Gál, Victor Boştinaru, Georgios Papanikolaou и Carlos Coelho.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Cecilia Malmström и Tanja Fajon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 7.10.2010.


15. Базел ІІ и преразглеждането на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ 4) (разискване)

Доклад относно Базел ІІ и преразглеждането на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ 4) [2010/2074(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A7-0251/2010)

Othmar Karas представи доклада.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Sharon Bowles, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Vicky Ford, от името на групата ECR, Astrid Lulling, Anni Podimata, Wolf Klinz, Sławomir Witold Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt и Antonio Cancian.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Seán Kelly.

Изказаха се: Michel Barnier и Othmar Karas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 7.10.2010.


16. Санкции от страна на Комисията при дела за нарушаване на антитръстовите правила (разискване)

Изявление на Комисията: Санкции от страна на Комисията при дела за нарушаване на антитръстовите правила

Michel Barnier (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Klaus-Heiner Lehne, от името на групата PPE, Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Jean-Paul Gauzès и Peter Skinner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Catherine Stihler и Seán Kelly.

Изказа се Michel Barnier.

Разискването приключи.


17. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Artur Zasada, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Catherine Stihler, Nessa Childers, Sergej Kozlík, Csaba Sógor, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Georgios Koumoutsakos, Zbigniew Ziobro, Georgios Toussas, Laima Liucija Andrikienė, Corneliu Vadim Tudor, Marian Harkin, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Seán Kelly, Sonia Alfano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Gabriel Mato Adrover, Evelyn Regner, Izaskun Bilbao Barandica, Corina Creţu, Maria Da Graça Carvalho, Miroslav Mikolášik и María Muñiz De Urquiza.


18. Здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб (кратко представяне)

Доклад относно здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб [2010/2070(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Véronique De Keyser (A7-0245/2010)

Véronique De Keyser (докладчик) направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Niccolò Rinaldi, Anna Záborská и Miroslav Mikolášik.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 7.10.2010.


19. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- Доклад относно здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб (2010/2070(INI)) - DEVE - Докладчик: Véronique De Keyser (A7-0245/2010)

- Доклад относно Базел ІІ и преразглеждането на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ 4) (2010/2074(INI)) - ECON - Докладчик: Othmar Karas (A7-0251/2010)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 г. (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0253/2010)

- Доклад относно назначаването на Lazaros Stavrou Lazarou за член на Сметната палата (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0254/2010)

- Доклад относно назначаването на Gijs M. de Vries за член на Сметната палата (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0255/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD)) - LIBE - Докладчик: Tanja Fajon (A7-0256/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2009/031 DK/Linak от Дания) (COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0257/2010)

- Проектодоклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2009/015 DK/Danfoss Group от Дания) (COM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0258/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles, Испания) (COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0259/2010)

1.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство (11160/4/2010 - C7-0208/2010 - 2007/0152(COD)) - EMPL - Докладчик: Jean Lambert (A7-0261/2010)

2) от членове на Парламента

2.1) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Daciana Octavia Sârbu. Предложение за резолюция относно насърчаване на здравословното хранене на малките деца в училище (B7-0532/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Salvador Garriga Polledo. Предложение за резолюция относно комитет за мониторинг на Договора от Лисабон (B7-0533/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Salvador Garriga Polledo, PPE. Предложение за резолюция относно рекламна кампания на Европейския съюз (B7-0534/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Sebastian Valentin Bodu, PPE. Предложение за резолюция относно заменянето на понятието „роми” (B7-0537/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Oreste Rossi. Предложение за резолюция относно забрана на гениталното осакатяване на жени (B7-0538/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

подпомагаща :

DEVE


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 449.493/OJJE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.25 ч.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Albertini, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Bartolozzi, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Crowley, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Iturgaiz Angulo, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Nuttall, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност