Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 189kWORD 104k
Kolmapäev, 6. oktoober 2010 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 6.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 7.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 8.Tööplaan
 9.Pidulik istung – Timor-Leste
 10.Ülemaailmne surmanuhtluse vastase võitluse päev (arutelu)
 11.ELi tegevus naftamaardlate uurimisel ja nafta tootmisel Euroopas (arutelu)
 12.Bioloogilise mitmekesisuse konverents – Nagoya 2010 - Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide panus aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse (arutelu)
 13.Lissaboni lepingu sotsiaalsätted (arutelu)
 14.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab olema liikmesriikide välispiiride ületamisel olemas viisa ***I (arutelu)
 15.Basel II ja kapitalinõuete direktiivi (CRD 4) läbivaatamine (arutelu)
 16.Komisjoni määratud trahvid konkurentsieeskirjade rikkumise juhtudel (arutelu)
 17.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 18.Sahara-taguse Aafrika tervishoiusüsteemid ja ülemaailmne tervishoid (lühiettekanne)
 19.Esitatud dokumendid
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president esines avaldusega Lääne-Ungaris toimunud keskkonnakatastroofi kohta ning väljendas parlamendi solidaarsust ohvrite perekondadega.

Seejärel tegi president avalduse seoses nelja aasta möödumisega vene ajakirjaniku Anna Politkovskaia mõrvast ja tuletas meelde, et tema surma asjaolud, nagu ka teiste inimõiguste eest võitlejate surma asjaolud jäid välja selgitamata. Ta kutsus Venemaa ametivõime üles seda olukorda parandama.

President tuletas 10. oktoobril tähistatava ülemaailmse surmanuhtluse vastase päeva eel meelde, et parlament on sellise karistusviisi vastu, ja kutsus riike, kus surmanuhtlust veel kohaldatakse, üles kehtestama sellele moratooriumi.


4. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

ECON komisjon: Ildikó Gáll-Pelcz

finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon: Ildikó Gáll-Pelcz

CULT komisjon: Ildikó Gáll-Pelczi asemel Zoltán Bagó

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Zoltán Bagó

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


5. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-0107/2010), mille esitas(id) Michèle Striffler DEVE komisjoni nimel nõukogule: Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiga seotud teenuste panus arengusse ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse (B7-0464/2010);

- (O-0108/2010), mille esitas(id) Michèle Striffler DEVE komisjoni nimel komisjonile: Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiga seotud teenuste panus arengusse ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse (B7-0465/2010);

- (O-0110/2010), mille esitas(id) Danuta Maria Hübner REGI komisjoni nimel komisjonile: ELi ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika pärast 2013. aastat (B7-0466/2010);

- (O-0111/2010), mille esitas(id) Jo Leinen ENVI komisjoni nimel nõukogule: Peaeesmärgid 18.–29. oktoobril 2010 Nagoyas toimuval bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsil (B7-0467/2010);

- (O-0112/2010), mille esitas(id) Jo Leinen ENVI komisjoni nimel komisjonile: Peaeesmärgid 18.–29. oktoobril 2010 Nagoyas toimuval bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsil (B7-0468/2010);

- (O-0115/2010), mille esitas(id) Brian Simpson TRAN komisjoni nimel komisjonile: Merel kaotsi läinud konteinerid ja kahju hüvitamine (B7-0469/2010);

- (O-0122/2010), mille esitas(id) Jo Leinen ENVI komisjoni nimel nõukogule: Puurimisplatvormi Deepwater Horizon juures toimunud naftalekke mõju ELile: Euroopas nafta ammutamise ja nafta leiukohtade uurimisega seotud meetmed (B7-0470/2010);

- (O-0123/2010), mille esitas(id) Jo Leinen ENVI komisjoni nimel komisjonile: Puurimisplatvormi Deepwater Horizon juures toimunud naftalekke mõju ELile: Euroopas nafta ammutamise ja nafta leiukohtade uurimisega seotud meetmed (B7-0551/2010).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- Oreste Rossi kirjalik deklaratsioon psühhiaatriliste haigete inimväärikuse kohta (0073/2010);

- Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera ja Licia Ronzulli kirjalik deklaratsioon ninasarvikute vaikse hävitamise kohta Lõuna-Aafrikas (0074/2010);

- Jiří Maštálka ja Vladimír Remeki kirjalik deklaratsioon Euroopa riikide piiride kahtluse alla seadmise lubamatuse kohta (0076/2010);

- Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Halli, Marisa Matiasi, Algirdas Saudargasi ja Claude Turmesi kirjalik deklaratsioon Euroopa Liidu institutsioonide hoonete energiatõhususe kohta (0077/2010).


6. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmise dokumendi tõestatud koopia:

- Euroopa Liidu ja Kongo Vabariigi vaheline vabatahtlik partnerlusleping, milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist (FLEGT).

.


7. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2010. aasta mai II osaistungjärgul vastu võetud õigusloomega mitteseotud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


8. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja oktoobri I osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 449.493/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Kolmapäev

1. Päevakorda lisati bioloogilist mitmekesisust käsitleva ühise arutelu järele arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste üle Lissaboni lepingu sotsiaalsätete kohta (lõpliku päevakorra projekti punktid 35 ja 29).

2. Arutelu suuliselt vastatava küsimuse üle merel kaotsi läinud konteinerite ja kahju hüvitamise kohta (lõpliku päevakorra projekti punkt 39) jäeti päevakorrast välja.

Neljapäev

1. Hääletus algab kell 11.30, mitte kell 11.00.

2. Hääletus Vladimír Maňka raporti üle paranduseelarve nr 2/2010 projekti kohta (lõpliku päevakorra projekti punkt 44) jäeti päevakorrast välja.

Sõna võttis Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE nimel.

Esitatud muudatusettepanekud võeti vastu.

Tööplaan kinnitati.

(Istung katkestati kell 15.10 enne pidulikku istungit ja jätkus kell 15.30.)


9. Pidulik istung – Timor-Leste

Kell 15.30 kuni 16.00 toimus parlamendi pidulik istung Timor-Leste Demokraatliku Vabariigi presidendi José Ramos-Horta sõnavõtu puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

10. Ülemaailmne surmanuhtluse vastase võitluse päev (arutelu)

Nõukogu avaldus: Ülemaailmne surmanuhtluse vastase võitluse päev

Asepresident luges ette kirja, mille olid parlamendile saatnud Sakineh Mohammadi Ashtiani lapsed.

Olivier Chastel esines Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel avaldusega.

Asepresident teatas, et arutelu ajal ei saa eelneva registreerimiseta sõna võtta.

Sõna võtsid Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, ja Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Olivier Chastel.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Eduard Kukan, Andrzej Grzyb ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel: Ülemaailmne surmanuhtluse vastane päev (B7-0541/2010);

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel: Ülemaailmne surmanuhtluse vastane päev (B7-0542/2010);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Norica Nicolai ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel: Ülemaailmne surmanuhtluse vastane päev (B7-0543/2010);

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen ja Frieda Brepoels fraktsiooni Verts/ALE nimel: Ülemaailmne surmanuhtluse vastane päev (B7-0544/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Rui Tavares, Bairbre de Brún, Thomas Händel ja Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel: Ülemaailmne surmanuhtluse vastane päev (B7-0545/2010).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.10.2010protokoll punkt 9.4.


11. ELi tegevus naftamaardlate uurimisel ja nafta tootmisel Euroopas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0122/2010), mille esitas(id) Jo Leinen ENVI komisjoni nimel nõukogule: Puurimisplatvormi Deepwater Horizon juures toimunud naftalekke mõju ELile: Euroopas nafta ammutamise ja nafta leiukohtade uurimisega seotud meetmed (B7-0470/2010).

Suuliselt vastatav küsimus (O-0123/2010), mille esitas(id) Jo Leinen ENVI komisjoni nimel komisjonile: Puurimisplatvormi Deepwater Horizon juures toimunud naftalekke mõju ELile: Euroopas nafta ammutamise ja nafta leiukohtade uurimisega seotud meetmed (B7-0551/2010).

Jo Leinen esitas suuliselt vastatavad küsimused.

Olivier Chastel (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige) vastasid suuliselt vastatavatele küsimustele.

Sõna võtsid Richard Seeber fraktsiooni PPE nimel, Zigmantas Balčytis fraktsiooni S&D nimel, Corinne Lepage fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Struan Stevenson fraktsiooni ECR nimel, Niki Tzavela fraktsiooni EFD nimel ja Nick Griffin (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Herbert Reul, Pavel Poc, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, George Lyon, Zbigniew Ziobro, Catherine Soullie, Mirosław Piotrowski, János Áder, Romana Jordan Cizelj, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Seán Kelly ja Maria Da Graça Carvalho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Diana Wallis, Giovanni Collino teisel teemal, Kriton Arsenis, João Ferreira, Andreas Mölzer, Kyriakos Mavronikolas, Sonia Alfano, Andrew Henry William Brons ja Angelika Werthmann.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Olivier Chastel.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jo Leinen ENVI komisjoni nimel: ELi tegevus naftamaardlate uurimisel ja nafta tootmisel Euroopas (B7-0540/2010)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.10.2010protokoll punkt 9.5.


12. Bioloogilise mitmekesisuse konverents – Nagoya 2010 - Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide panus aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0111/2010), mille esitas(id) Jo Leinen ENVI komisjoni nimel nõukogule: Peaeesmärgid 18.–29. oktoobril 2010 Nagoyas toimuval bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsil (B7-0467/2010)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0112/2010), mille esitas(id) Jo Leinen ENVI komisjoni nimel komisjonile: Peaeesmärgid 18.–29. oktoobril 2010 Nagoyas toimuval bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsil (B7-0468/2010)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0107/2010), mille esitas(id) Michèle Striffler DEVE komisjoni nimel nõukogule: Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiga seotud teenuste panus arengusse ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse (B7-0464/2010)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0108/2010), mille esitas(id) Michèle Striffler DEVE komisjoni nimel komisjonile: Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiga seotud teenuste panus arengusse ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse (B7-0465/2010)

Karin Kadenbach (autori asendaja) ja Gay Mitchell (autori asendaja) esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Joke Schauvliege (nõukogu eesistuja) ja Janez Potočnik (komisjoni liige) vastasid suuliselt vastatavatele küsimustele.

Sõna võtsid Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Sandrine Bélier fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Claudiu Ciprian Tănăsescu (fraktsioonilise kuuluvuseta), Richard Seeber, Kriton Arsenis, Chris Davies, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Oreste Rossi, Licia Ronzulli, Edite Estrela, Paul Nuttall, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi, Corina Creţu, Mario Pirillo ja Daciana Octavia Sârbu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Charles Goerens, Isabella Lövin, João Ferreira, Angelika Werthmann, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Luís Paulo Alves, Raül Romeva i Rueda ja Mairead McGuinness.

Sõna võttis Janez Potočnik.

ISTUNGI JUHATAJA: László TŐKÉS
asepresident

Sõna võttis Joke Schauvliege.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Esther de Lange, Karin Kadenbach, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, Kartika Tamara Liotard ja Anna Rosbach ENVI komisjoni nimel: ELi strateegilised eesmärgid 18.–29. oktoobril 2010. aastal Nagoyas (Jaapanis) toimuva bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 10. istungil (B7-0536/2010)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.10.2010protokoll punkt 11.5.


13. Lissaboni lepingu sotsiaalsätted (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Lissaboni lepingu sotsiaalsätted

Philippe Courard (nõukogu eesistuja) ja László Andor (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Proinsias De Rossa fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jean-Paul Gauzès, Elizabeth Lynne, Patrick Le Hyaric ja Ilda Figueiredo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Othmar Karas ja Marie-Christine Vergiat.

Sõna võtsid László Andor ja Philippe Courard.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Arutelu lõpetati.


14. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab olema liikmesriikide välispiiride ületamisel olemas viisa ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud [KOM(2010)0256 - C7-0134/2010- 2010/0137(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A7-0256/2010)

Tanja Fajon tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sarah Ludford (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni EFD nimel, Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Emine Bozkurt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Emine Bozkurt, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Philip Claeys, Andrey Kovatchev, Silvia-Adriana Ţicău, Kinga Gál, Victor Boştinaru, Georgios Papanikolaou ja Carlos Coelho.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Cecilia Malmström ja Tanja Fajon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.10.2010protokoll punkt 9.2.


15. Basel II ja kapitalinõuete direktiivi (CRD 4) läbivaatamine (arutelu)

Raport Basel II ja kapitalinõuete direktiivi (CRD 4) läbivaatamise kohta [2010/2074(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Othmar Karas (A7-0251/2010)

Othmar Karas tutvustas raportit.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Astrid Lulling, Anni Podimata, Wolf Klinz, Sławomir Witold Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt ja Antonio Cancian.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Seán Kelly.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Othmar Karas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.10.2010protokoll punkt 11.2.


16. Komisjoni määratud trahvid konkurentsieeskirjade rikkumise juhtudel (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni määratud trahvid konkurentsieeskirjade rikkumise juhtudel

Michel Barnier (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Klaus-Heiner Lehne fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Paul Gauzès ja Peter Skinner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Catherine Stihler ja Seán Kelly.

Sõna võttis Michel Barnier.

Arutelu lõpetati.


17. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Artur Zasada, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Catherine Stihler, Nessa Childers, Sergej Kozlík, Csaba Sógor, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Georgios Koumoutsakos, Zbigniew Ziobro, Georgios Toussas, Laima Liucija Andrikienė, Corneliu Vadim Tudor, Marian Harkin, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Seán Kelly, Sonia Alfano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Gabriel Mato Adrover, Evelyn Regner, Izaskun Bilbao Barandica, Corina Creţu, Maria Da Graça Carvalho, Miroslav Mikolášik ja María Muñiz De Urquiza.


18. Sahara-taguse Aafrika tervishoiusüsteemid ja ülemaailmne tervishoid (lühiettekanne)

Raport Sahara-taguse Aafrika tervishoiusüsteemide ja ülemaailmse tervishoiu kohta [2010/2070(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Véronique De Keyser (A7-0245/2010)

Véronique De Keyser (raportöör) tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Niccolò Rinaldi, Anna Záborská ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.10.2010protokoll punkt 11.3.


19. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid

- Raport Sahara-taguse Aafrika tervishoiusüsteemide ja ülemaailmse tervishoiu kohta (2010/2070(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Véronique De Keyser (A7-0245/2010)

- Raport Basel II ja kapitalinõuete direktiivi (CRD 4) läbivaatamise kohta (2010/2074(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Othmar Karas (A7-0251/2010)

- Teine raport Euroopa Politseikolledži 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0253/2010)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Lazaros Stavrou Lazarou kontrollikoja liikmeks (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0254/2010)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Gijs M. de Vries Euroopa Kontrollikoja liikmeks (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0255/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (KOM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Tanja Fajon (A7-0256/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/031 DK/Linak, Taani) (KOM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0257/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Taani) (KOM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0258/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles, Hispaania) (KOM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0259/2010)

1.2) soovitused teisele lugemisele

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega laiendatakse määrust (EÜ) nr 883/2004 ja määrust (EÜ) nr 987/2009 kolmandate riikide kodanikele, keda nimetatud määrused veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse tõttu (11160/4/2010 - C7-0208/2010 - 2007/0152(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Jean Lambert (A7-0261/2010)

2) parlamendiliikmed:

2.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Daciana Octavia Sârbu. Resolutsiooni ettepanek nooremas koolieas laste tervisliku toitumise edendamise kohta koolides (B7-0532/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Salvador Garriga Polledo. Resolutsiooni ettepanek Lissaboni lepingu järelevalvekomisjoni kohta (B7-0533/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Salvador Garriga Polledo fraktsiooni PPE nimel. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu teavituskampaania kohta (B7-0534/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sebastian Valentin Bodu fraktsiooni PPE nimel. Resolutsiooni ettepanek mõiste „roma” asendamise kohta (B7-0537/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Oreste Rossi. Resolutsiooni ettepanek naiste suguelundite moonutamise keelustamise kohta (B7-0538/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

nõuandvad komisjonid :

DEVE


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 449.493/OJJE).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.25.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Albertini, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Bartolozzi, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Crowley, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Nuttall, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika