Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2133(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0257/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0257/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2010 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0347

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες

7.6. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Δανία/Linak Α/S (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/031 DK/Linak από τη Δανία) [COM(2010)0417 - C7-0199/2010- 2010/2133(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών.Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0257/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0347)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου