Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 октомври 2010 г. - Страсбург

6. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- Доклад относно ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на общество, основаващо се на принципа на интеграцията в Европа (2010/2039(INI)) – комисия EMPL - Докладчик: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (COM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - комисия PECH - Докладчик: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно одобряването, от името на Европейския съюз, на Изменението към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - комисия PECH - Докладчик: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - BUDG (A7-0263/2010)

- Доклад относно жените, работещи при несигурни условия на труд (2010/2018(INI)) - комисия FEMM - Докладчик: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Доклад относно интегрираната морска политика (ИМП) - Оценка на постигнатия напредък и нови предизвикателства (2010/2040(INI)) - комисия TRAN - Докладчик: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Доклад относно финансовата, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които трябва да се предприемат (междинен доклад) (2009/2182(INI)) - комисия CRIS - Докладчик: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обозначаването на страната на произход на определени продукти, внасяни от трети държави (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - комисия INTA - Докладчик: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Доклад относно бъдещето на европейската стандартизация (2010/2051(INI)) - комисия IMCO - Докладчик: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Доклад относно търговските отношения на ЕС с Латинска Америка (2010/2026(INI)) - комисия INTA - Докладчик: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Доклад относно адаптирането на Правилника за дейността на Европейския парламент към преразгледаното Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (2010/2127(REG)) - комисия AFCO - Докладчик: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Доклад относно преразглеждането на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (2010/2118(ACI)) - комисия AFCO - Докладчик: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел ІІI – Комисия (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: László Surján (A7-0281/2010)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно подобряването на рамката на ЕС за икономическо управление и за стабилност, по-специално в еврозоната (2010/2099(INI)) - комисия ECON - Докладчик: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Доклад относно проекта за коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет; раздел III – Комисия; раздел X – Европейска служба за външна дейност (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година - всички раздели и писма за внасяне на изменения № 1/2011, 2/2011 и 3/2011 към проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - комисия BUDG - Съдокладчици: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - комисия DEVE - Докладчик: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) от членове на Парламента

2.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността) (B7-0552/2010)

до Съвета:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna,

до Комисията:

Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos

2.2) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Cristiana Muscardini Patrizia Toia. Предложение за резолюция относно домашното насилие срещу младите мюсюлмански жени (B7-0546/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

подпомагаща :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно вносители/застрахователи/митница (предявяване на иск от застрахователни дружества срещу вносители) (B7-0547/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr Frank Vanhecke. Предложение за резолюция относно извършването на оценка на въздействието по отношение на имиграционните и интеграционни проблеми в случай на присъединяване на Турция към Европейския съюз (B7-0548/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT, AFET

Правна информация - Политика за поверителност