Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. října 2010 - Štrasburk

6. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- Zpráva o úloze minimálního příjmu v boji proti chudobě a o prosazování společnosti sociálního začleňování v Evropě (2010/2039(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (KOM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost (KOM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - výbor BUDG (A7-0263/2010)

- Zpráva o ženách zaměstnaných za nejistých pracovních podmínek (2010/2018(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Zpráva o integrované námořní politice EU – hodnocení dosaženého pokroku a nové výzvy (2010/2040(INI)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Zpráva o finanční, hospodářské a sociální krizi: doporučení ohledně vhodných opatření a iniciativ (přezkum v polovině období) (2009/2182(INI)) - výbor CRIS - Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (KOM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Zpráva k budoucnosti evropské normalizace (2010/2051(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Zpráva o obchodních vztazích Evropské unie s Latinskou Amerikou (2010/2026(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Zpráva o přizpůsobení jednacího řádu Parlamentu revidované rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (2010/2127(REG)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Zpráva o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (2010/2118(ACI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: László Surján (A7-0281/2010)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi ke zlepšení rámce správy ekonomických záležitostí a stability v Unii, zejména v eurozóně (2010/2099(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl II – Evropská rada a Rada, oddíl III – Komise, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 – všechny oddíly a návrzích na změnu č. 1/2011, 2/2011 a 3/2011 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - výbor BUDG - Spolupravodajky: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (KOM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) od poslanců

2.1) otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 116 jednacího řádu) (B7-0552/2010)

Radě:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna,

Komisi:
- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos.

2.2) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Cristiana Muscardini a Patrizia Toia: Návrh usnesení o domácím násilí proti mladým muslimským ženám (B7-0546/2010)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

stanovisko :

LIBE

- Cristiana Muscardini: Návrh usnesení o dovozcích/pojistkách/celních poplatcích (náhradách škod uplatňovaných pojišťovnami u dovozců) (B7-0547/2010)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr a Frank Vanhecke: Návrh usnesení o vypracování studie k posouzení dopadů v oblasti imigrace a integrace v případě přistoupení Turecka k Evropské unii (B7-0548/2010)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT, AFET

Právní upozornění - Ochrana soukromí