Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. oktoober 2010 - Strasbourg

6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid

- Raport miinimumsissetuleku rolli kohta vaesuse vastu võitlemisel ja kaasava ühiskonna edendamisel Euroopas (2010/2039(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (KOM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni muudatused (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses Euroopa välisteenistusega (KOM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - BUDG komisjon (A7-0263/2010)

- Raport ebakindlates töösuhetes naiste kohta (2010/2018(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Raport integreeritud merenduspoliitika edusammude hindamise ja uute ülesannete kohta (2010/2040(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Raport finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta (vahearuanne) (2009/2182(INI)) - CRIS komisjon - Raportöör: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (KOM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate kolmandatest riikidest imporditud toodete päritoluriigi märkimise kohta (KOM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Raport euroopa standardimise tuleviku kohta (2010/2051(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Raport ELi kaubandussuhete kohta Ladina-Ameerika riikidega (2010/2026(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Raport Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete muudetud raamkokkuleppega (2010/2127(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Raport Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe muutmise kohta (2010/2118(ACI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 3/2010 projekti kohta, III jagu – Komisjon (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: László Surján (A7-0281/2010)

- Raport soovituste kohta komisjonile liidu majanduse juhtimise ja stabiilsuse raamtingimuste parandamise kohta eelkõige euroalal (2010/2099(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 6/2010 projekti kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu, III jagu – Komisjon , X jagu – Euroopa välisteenistus (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekti kohta – kõik jaod ja Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekti kirjalikud muutmisettepanekud nr 1/2011, 2/2011 ja 3/2011 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - BUDG komisjon - Kaasraportöörid: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (KOM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - DEVE komisjon - Raportöör: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) parlamendiliikmed:

2.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 116) (B7-0552/2010)

nõukogule:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna,

komisjonile:

- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos.

2.2) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Cristiana Muscardini ja Patrizia Toia. Resolutsiooni ettepanek noorte mosleminaiste vastu toime pandavsa perevägivalla kohta (B7-0546/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek importijate, kindlustusettevõtjate ja tolli (kindlustusettevõtja õigus esitada importijale tagasinõue) kohta (B7-0547/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr ja Frank Vanhecke. Resolutsiooni ettepanek sisserände ja integratsiooniga seotud probleemide mõjuhinnangu koostamise kohta Türgi ühinemisel Euroopa Liiduga (B7-0548/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT, AFET

Õigusteave - Privaatsuspoliitika