Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 oktober 2010 - Straatsburg

6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

1.1) verslagen

- Verslag over de rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa (2010/2039(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt (COM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van wijzigingen in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - Commissie BUDG (A7-0263/2010)

- Verslag over vrouwen in onzeker dienstverband (2010/2018(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Verslag over het geïntegreerde maritieme beleid van de EU – beoordeling van de bereikte vooruitgang en nieuwe uitdagingen (2010/2040(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Verslag over de financiële, economische en sociale crisis: aanbevelingen voor maatregelen en initiatieven op EU-niveau (tussentijds verslag) (2009/2182(INI)) - Commissie CRIS - Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten uit derde landen (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Verslag over de toekomst van de Europese normalisatie (2010/2051(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Verslag over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika (2010/2026(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Verslag over de aanpassing van het Reglement van het Europees Parlement aan het herziene kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (2010/2127(REG)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Verslag over de herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (2010/2118(ACI)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Verslag over het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III – Commissie (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: László Surján (A7-0281/2010)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende verbetering van het EU-kader voor economisch bestuur en stabiliteit, met name in de eurozone (2010/2099(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling II – Europese Raad en Raad, Afdeling III – Commissie, Afdeling X – Europese dienst voor extern optreden (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 - alle afdelingen en de nota's van wijzigingen nrs. 1/2011, 2/2011 en 3/2011 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - Commissie BUDG - Corapporteurs: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) van de leden

2.1) mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 116 van het Reglement) (B7-0552/2010)

aan de Raad:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna.

aan de Commissie:
- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos.

2.2) ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Cristiana Muscardini en Patrizia Toia. Ontwerpresolutie over geweld tegen jonge moslima's door familieleden (B7-0546/2010)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

advies :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over importeurs/verzekeringen/douane (verhaal van de verzekeringsmaatschappijen tegen de importeurs) (B7-0547/2010)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr en Frank Vanhecke. Ontwerpresolutie over het uitvoeren van een impactstudie inzake de problemen van immigratie en integratie in geval van een toetreding van Turkije tot de Europese Unie (B7-0548/2010)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT, AFET

Juridische mededeling - Privacybeleid