Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 października 2010 r. - Strasburg

6. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie roli dochodu minimalnego w walce z ubóstwem i w promowaniu społeczeństwa integracyjnego w Europie (2010/2039(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (COM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Zalecenie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - komisja BUDG (A7-0263/2010)

- Sprawozdanie w sprawie kobiet w niepewnej sytuacji zawodowej (2010/2018(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Sprawozdanie w sprawie zintegrowanej polityki morskiej – ocena dokonanych postępów i nowe wyzwania (2010/2040(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Sprawozdanie w sprawie kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące działań i inicjatyw do podjęcia (sprawozdanie śródokresowe) (2009/2182(INI)) - komisja CRIS - Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłości europejskiej normalizacji (2010/2051(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków handlowych Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską (2010/2026(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Sprawozdanie w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską (2010/2127(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Sprawozdanie w sprawie nowelizacji porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (2010/2118(ACI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: László Surján (A7-0281/2010)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji dotyczące poprawy zarządzania gospodarką i ram stabilności Unii, w szczególności w strefie euro (2010/2099(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2010 na rok budżetowy 2010 Sekcja 2 – Rada Europejska i Rada; Sekcja 3 – Komisja; Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 – wszystkie sekcje oraz listów w sprawie poprawek nr 1/2011, 2/2011 i 3/2011 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - komisja BUDG – Sprawozdawczynie: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) przez posłów

2.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 116 Regulaminu) (B7-0552/2010)

do Rady:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna,

do Komisji:

- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos.

2.2) projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Cristiana Muscardini i Patrizia Toia: projekt rezolucji w sprawie przemocy rodzinnej wobec młodych kobiet muzułmańskich (B7-0546/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

FEMM

opinia :

LIBE

- Cristiana Muscardini: projekt rezolucji w sprawie importerów, ubezpieczycieli i organów celnych (prawo towarzystw ubezpieczeniowych do roszczeń zwrotnych wobec importerów) (B7-0547/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr i Frank Vanhecke: projekt rezolucji w sprawie przeprowadzenia analizy skutków w odniesieniu do problemów w zakresie imigracji i integracji w przypadku przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej (B7-0548/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT, AFET

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności