Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 octombrie 2010 - Strasbourg

6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare:

1.1) rapoarte:

- Raport referitor la rolul venitului minim în lupta împotriva sărăciei și în promovarea unei societăți incluzive în Europa (2010/2039(INI)) - EMPL - Raportoare: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și executare aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (COM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - PECH - Raportoare: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a modificării la Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - PECH - Raportor: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - BUDG (A7-0263/2010)

- Raport referitor la femeile cu locuri de muncă precare (2010/2018(INI)) - FEMM - Raportoare: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Raport referitor la politica maritimă integrată (PMI) – Evaluarea progreselor înregistrate și noi provocări (2010/2040(INI)) - TRAN - Raportoare: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Raport referitor la criza financiară, economică și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate (raport la jumătatea perioadei) (2009/2182(INI)) - CRIS - Raportoare: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind indicarea ţării de origine pentru anumite produse importate din ţări terţe (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - INTA - Raportoare: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Raport referitor la viitorul standardizării europene (2010/2051(INI)) - IMCO - Raportor: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Raport referitor la relațiile comerciale ale UE cu America Latină (2010/2026(INI)) - INTA - Raportor: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Raport privind adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la acordul-cadru revizuit referitor la relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (2010/2127(REG)) - AFCO - Raportor: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Raport referitor la revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (2010/2118(ACI)) - AFCO - Raportor: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea III – Comisia (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - BUDG - Raportor: László Surján (A7-0281/2010)

- Raport conținând recomandări către Comisie privind îmbunătățirea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate al Uniunii, în special în zona euro (2010/2099(INI)) - ECON - Raportor: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul; secțiunea III – Comisia; secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - BUDG - Raportor: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011 - toate secțiunile şi scrisorile rectificative nr. 1/2011, 2/2011 şi 3/2011 la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - BUDG - Coraportori: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska şi Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - DEVE - Raportor: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) de către deputaţi:

2.1) întrebări orale pentru timpul afectat întrebărilor (articolul 116 din Regulamentul de procedură) (B7-0552/2010)

Consiliului:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna.

Comisiei:
- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos.

2.2) propunere de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Cristiana Muscardini Patrizia Toia. Propunere de rezoluţie referitoare la violența familială îndreptată împotriva tinerelor femei musulmane (B7-0546/2010)

retrimis

fond :

FEMM

aviz :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la importatori, asigurări și autoritățile vamale (despăgubirea companiilor de asigurări pe cheltuiala importatorilor) (B7-0547/2010)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr Frank Vanhecke. Propunere de rezoluţie referitoare la realizarea unui studiu de impact privind problemele legate de imigrare şi integrare în eventualitatea aderării Turciei la Uniunea Europeană (B7-0548/2010)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CULT, AFET

Aviz juridic - Politica de confidențialitate