Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. októbra 2010 - Štrasburg

6. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- Správa o úlohe minimálneho príjmu v boji proti chudobe a podpore inkluzívnej spoločnosti v Európe (2010/2039(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (KOM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o schválení zmien a doplnení k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej únie (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (KOM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - výbor BUDG (A7-0263/2010)

- Správa o otázke žien na neistých pracovných miestach (2010/2018(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Správa o integrovanej námornej politike – hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy (2010/2040(INI)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Správa o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať (správa v polovici obdobia) (2009/2182(INI)) - výbor CRIS - Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení KOM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín (KOM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Správa Budúcnosť európskej normalizácie (2010/2051(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Správa o obchodných vzťahoch Európskej únie s Latinskou Amerikou (2010/2026(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Správa o prispôsobení rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (2010/2127(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Správa o revízii rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (2010/2118(ACI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: László Surján (A7-0281/2010)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o zlepšení hospodárskeho riadenia a rámci stability Únie, najmä v eurozóne (2010/2099(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel II – Európska rada a Rada, oddiel III – Komisia, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 – všetky oddiely a opravné listy č. 1/2011, č. 2/2011 a 3/2011 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - výbor BUDG - Spoluspravodajkyne: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (KOM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - výbor DEVE - Spravodajca: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) poslancov

2.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 116 rokovacieho poriadku) B7-0552/2010)

pre Radu:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna.

pre Komisiu:

- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos.

2.2) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini a Patrizia Toia. Návrh uznesenia o domácom násilí páchanom na mladých moslimkách (B7-0546/2010)

pridelené

gestorský :

FEMM

stanovisko :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o dovozcoch/poisťovniach/colných orgánoch (právo poisťovní vymáhať odškodné od dovozcov) (B7-0547/2010)

pridelené

gestorský :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr a Frank Vanhecke. Návrh uznesenia o vypracovaní hodnotenia vplyvu týkajúceho sa problémov v oblasti prisťahovalectva a integrácie v prípade pristúpenia Turecka k Európskej únii (B7-0548/2010)

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

CULT, AFET

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia