Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 октомври 2010 г. - Страсбург

8. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-0143/2010) зададен от Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, към Комисията: Бази данни за расовия и етнически произход в ЕС (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010) зададен от Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Бази данни за ромите и дискриминация във Франция и ЕС (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010) зададен от Sophia in 't Veld и Alexander Alvaro, от името на групата ALDE, и Birgit Sippel, от името на групата S&D, към Комисията: Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010) зададен от Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Метин Казак и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, към Комисията: Бази данни за ромите и дискриминация във Франция и ЕС (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010) зададен от Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias и Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Бази данни за ромите и дискриминация (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010) зададен от Rui Tavares и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010) зададен от Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство (B7-0561/2010).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund и Salvador Garriga Polledo, относно създаването на Европейски ден на дарителството (0078/2010);

- Oreste Rossi, относно определянето на основни равнища на подпомагане в Европа (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul и Антония Първанова, оотносно необходимостта от повишена координация в Европейския съюз на научните изследвания в областта на рака (0080/2010).

Правна информация - Политика за поверителност