Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

8. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-0143/2010) που κατέθεσαν οι Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Τράπεζες δεδομένων για τη φυλετική και εθνοτική καταγωγή στην ΕΕ (B7-0553/2010)·

- (O-0146/2010) που κατέθεσαν οι Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Βάσεις δεδομένων για τους Ρομά και διακρίσεις στη Γαλλία και την ΕΕ (B7-0554/2010)·

- (O-0149/2010) που κατέθεσαν οι Sophia in 't Veld και Alexander Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Μεταφορά δεδομένων από τα κράτη μέλη προς τις ΗΠΑ βάσει του Μνημονίου Συνεννόησης (B7-0555/2010)·

- (O-0154/2010) που κατέθεσαν οι Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Βάσεις δεδομένων για τους Ρομά και μεροληπτική μεταχείριση στη Γαλλία και την ΕΕ (B7-0556/2010)·

- (O-0155/2010) που κατέθεσαν οι Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias και Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Βάσεις δεδομένων για τους Ρομά και μεροληπτική μεταχείριση (B7-0557/2010)·

- (O-0160/2010) που κατέθεσαν οι Rui Tavares και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Μεταφορά δεδομένων από τα κράτη μέλη προς τις ΗΠΑ βάσει του Μνημονίου Συνεννόησης (B7-0558/2010)·

- (O-0168/2010) που κατέθεσε ο Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Μεταφορά δεδομένων από τα κράτη μέλη προς τις ΗΠΑ βάσει του Μνημονίου Συνεννόησης (B7-0561/2010)·

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund και Salvador Garriga Polledo, σχετικά με την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεών (0078/2010)·

- Oreste Rossi, σχετικά με τα βασικά επίπεδα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη (0079/2010)·

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul και Antonyia Parvanova, σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού στον τομέα της έρευνας για τον καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0080/2010).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου