Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. oktoober 2010 - Strasbourg

8. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-0143/2010), mille esitas(id) Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz ja Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Rassilise ja etnilise päritolu andmebaasid ELis (B7-0553/2010),

- (O-0146/2010), mille esitas(id) Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Andmebaasid romade kohta ning diskrimineerimine Prantsusmaal ja ELis (B7-0554/2010),

- (O-0149/2010), mille esitas(id) Sophia in 't Veld ja Alexander Alvaro fraktsiooni ALDE nimel ja Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Andmete edastamine liikmesriikide poolt Ameerika Ühendriikidele vastastikuse mõistmise memorandumite alusel (B7-0555/2010),

- (O-0154/2010), mille esitas(id) Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Andmebaasid romade kohta ning diskrimineerimine Prantsusmaal ja ELis (B7-0556/2010),

- (O-0155/2010), mille esitas(id) Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Andmebaasid romade kohta ja diskrimineerimine (B7-0557/2010),

- (O-0160/2010), mille esitas(id) Rui Tavares ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Andmete edastamine liikmesriikide poolt Ameerika Ühendriikidele vastastikuse mõistmise memorandumite alusel (B7-0558/2010),

- (O-0168/2010), mille esitas(id) Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Andmete edastamine liikmesriikide poolt Ameerika Ühendriikidele vastastikuse mõistmise memorandumite alusel (B7-0561/2010);

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund ja Salvador Garriga Polledo: Annetamise Euroopa päeva kehtestamine (0078/2010),

- Oreste Rossi: Tervishoiu elementaarse taseme kindlaksmääramine Euroopas (0079/2010),

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul ja Antonyia Parvanova: Vajadus tõhustada vähktõvealase uurimistegevuse kooskõlastamist Euroopa Liidus (0080/2010).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika