Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. októbra 2010 - Štrasburg

8. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty:

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku):

- (O-0143/2010) , ktorú položili Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Databázy týkajúce sa rasového a etnického pôvodu v EÚ (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010) , ktorú položili Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Databázy týkajúce sa Rómov a ich diskriminácia vo Francúzsku a v EÚ (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010) , ktorú položili Sophia in 't Veld a Alexander Alvaro v mene skupiny ALDE, a Birgit Sippel v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Prenos údajov do USA zo strany členských štátov na základe memoránd o porozumení (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010) , ktorú položili Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Databázy o Rómoch a diskriminácia vo Francúzsku a v EÚ (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010) , ktorú položili Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias a Eva-Britt Svensson v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Databázy o Rómoch a diskriminácia (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010) , ktorú položili Rui Tavares a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Prenos údajov členskými štátmi do Spojených štátov amerických na základe memoránd o porozumení (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010) , ktorú položil Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Prenos údajov do USA zo strany členských štátov na základe memoránd o porozumení (B7-0561/2010).

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund a Salvador Garriga Polledo, o ustanovení Európskeho dňa dávania (0078/2010);

- Oreste Rossi, o určení nevyhnutného rozsahu pomoci v Európe (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul a Antonyia Parvanova, o potrebe posilnenej koordinácie výskumu rakoviny v Európskej únii (0080/2010).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia