Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0193(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0032/2010

Συζήτηση :

PV 18/10/2010 - 13
CRE 18/10/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2010 - 6.5
CRE 20/10/2010 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0373

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

13. Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων ***I - Eργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.Εισηγήτρια: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Έκθεση σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης [2010/2018(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.Εισηγήτρια: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Οι Edite Estrela και Britta Thomsen παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rovana Plumb (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Thomas Händel (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier που απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις "γαλάζια κάρτα" των Marije Cornelissen και Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling που απαντά επίσης σε μία ερώτηση "γαλάζια κάρτα" των Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux και Sylvie Guillaume.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten και Pascale Gruny.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik, σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας "Catch the eye", Edite Estrela και Britta Thomsen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: Σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2010 και σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.10.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου