Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0193(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0032/2010

Arutelud :

PV 18/10/2010 - 13
CRE 18/10/2010 - 13

Hääletused :

PV 20/10/2010 - 6.5
CRE 20/10/2010 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0373

Protokoll
Esmaspäev, 18. oktoober 2010 - Strasbourg

13. Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamine ***I - Ebakindlates töösuhetes naised (arutelu)
Istungi stenogramm

Teine raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta [KOM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon.Raportöör: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Raport ebakindlates töösuhetes naiste kohta [2010/2018(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela ja Britta Thomsen tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Rovana Plumb (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Thomas Händel (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel, Siiri Oviir fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Marije Cornelissen ja Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux ja Sylvie Guillaume.

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

Sõna võtsid Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten ja Pascale Gruny.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik eelneva registreerimiseta sõnavõttude kohta, Edite Estrela ja Britta Thomsen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.10.2010 protokolli punkt 6.5 ja 19.10.2010 protokolli punkt 8.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika