Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0193(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0032/2010

Debatai :

PV 18/10/2010 - 13
CRE 18/10/2010 - 13

Balsavimas :

PV 20/10/2010 - 6.5
CRE 20/10/2010 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0373

Protokolas
Pirmadienis, 2010 m. spalio 18 d. - Strasbūras

13. Geresnės nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas ***I - Moterų darbas be garantijų (diskusijos)
Stenograma

Antrasis pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas.Pranešėja: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Pranešimo projektas dėl moterų darbo be garantijų [2010/2018(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas.Pranešėja: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela ir Britta Thomsen pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Rovana Plumb (EMPL komiteto nuomonės referentė), Thomas Händel (EMPL komiteto nuomonės referentas), Anna Záborská PPE frakcijos vardu, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Siiri Oviir ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, kuri taip pat atsakė į klausimus, kuriuos pakėlusios mėlynąją kortelę pateikė Marije Cornelissen ir Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, atsakė į klausimą, kurį pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux ir Sylvie Guillaume.

PIRMININKAVO: Silvana KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten ir Pascale Gruny.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Izaskun Bilbao Barandica.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik apie procedūros „prašau žodžio“ eigą, Edite Estrela ir Britta Thomsen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 protokolo 20.10.2010 ir punktas 8.8 protokolo 19.10.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika